งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 298
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายพุฒิพงษ์    คงธนเลิศปัญญา
2. เด็กชายณัฐภัทร    พิศจารย์
1. นางสาวมะลิวัลย์    บริคุต
2. นายวีระชาติ    บุญเทพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายปภังกร    ธรรมราช
2. เด็กหญิงอานัฐธิดา    วงศ์สุนทรีย์
1. นายชัชวุธ    สายเม้า
2. นางไพลิน    ยาวิไชย
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายวรวิชญ์    เอกภคินลภัส
2. เด็กชายพีรธร    แซ่ม้า
1. นายปักธงชัย    สวาสดิ์วงค์
2. นางสาวฟาริดา    ตันกุระ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................