งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 299
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นายณัฐพงษ์    ขันหลวง
2. นายปิยวัฒน์    วังแสง
1. นางมลฤดี    เตชะตา
2. นายวุฒิชัย    โรจน์รติวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวสุภนิช    อินมา
2. นางสาวอัญชลิกา    แก้วเทพ
1. นางสาวนันท์ณิภัค    วังแสง
2. นางสาวนันท์นภัส    ช่างพูด
6
3 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน 1. นายณัฐภัทร    สุยะ
2. นายสุรธัส    ขาเหล็ก
1. นางสาวมะลิวัลย์    บริคุต
2. นายวีระชาติ    บุญเทพ
6
4 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน 1. นายเอกภพ    ดวงเขียว
2. นางสาวยุวฤดี    สโมสร
1. นายธวัชชัย    ศิริคำวงศ์
2. นางสาวศศิธร    ณ วันจันทร์
5
5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นายชัยกร    ลำใจ
2. นายปุณณภพ    ไชยสลี
1. นางสาวจิตรอนงค์    คำรศ
2. นายชัยวุฒิ    สุทธจ้อย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน 1. นายสิทธิกร    อินปา
2. นายอธิปัตย์    ยอดออน
1. นายปักธงชัย    สวาสดิ์วงค์
2. นายสมทบ    จินารักษ์
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาววรรณิษา    วงค์คำช้าง
2. นายวชิระ    ท้าวคาม
1. นางสาวกมลรัตน์    ภิชัย
2. นางดอกส้ม    จิตอารีย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................