งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายมงคลชัย    ต๊อดแก้ว
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    ใจแก้ว
1. นางสาวศุภานัน    ไชยกันทะ
2. นายสุพจน์    สุทธิแสน
4
2 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายพีรณัฐ    ระลึก
2. เด็กชายพิชญากร    โสแก้ว
1. นางสาวยุวดี    ชุรี
2. นายอดิศักดิ์    ทองสุข
4
3 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายภูชิต    อักขระ
2. เด็กชายชัยอาญา    รูนันต์
1. นายจิตรกร    กิจเฉลียว
2. นางรินทร์นภัส    กิจเฉลียว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว    เพชรแกมแก้ว
2. นางสาวศศิธร    ฑีฆาวงค์
1. นางกานต์พิชชา    เจียมรุ่งรักษา
2. นายกิตติศักดิ์    ปัญญาภู
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายวีรกานต์    วงศ์สัตยพาณิชย์
2. เด็กชายกันต์กร    เมืองมูล
1. นางบุญยดา    สุยะหมุด
2. นายฤทธิชัย    ไชยวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................