งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายวุฒินันท์    ขันหลวง
2. เด็กชายวรวุฒิ    กอกัน
1. นางสุภาพร    จิตตรง
2. นายเอกภักดิ์    แสงสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงจิดาภา    หล่อวัฒนา
2. เด็กหญิงชนม์นิภา    วังสาร
1. นางกานต์พิชชา    เจียมรุ่งรักษา
2. นางหรรษา    สิทธิพงศ์
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายธีรพันธุ์    เลิศธนะแสงธรรม
2. เด็กชายพชรพล    ทรวงหิรัญ
1. นางปริศนา    ยาวิไชย
2. นายสุพนธ์    สุยะหมุด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................