งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 634
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวชนิกานต์    ยศเสือ
2. นายธนกฤต    แก้วศรีงาม
1. นายภคพล    วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์    จันทรสูรย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวกัญญารัตน์    ศรีพรม
2. นางสาวณัฎฐา    ธรรมสละ
1. นางปริศนา    ยาวิไชย
2. นายฤทธิชัย    ไชยวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน 1. นายนันทภัทร    ยะปัญญา
2. นายศักรินทร์    ศิลาอ่อน
1. นายธราภพ    ยานการ
2. นายพีรพงศ์    เพชรกันหา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................