งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 635
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 น่าน 1. นายภราดร    วงศ์หมื่นเนตร
2. นายยศพัฒน์    คำแสน
1. นางสาวศุภานัน    ไชยกันทะ
2. นายสุพจน์    สุทธิแสน
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 น่าน 1. นายภัทคพงษ์    ธงหิมะ
2. นางสาวชลธิชา    รักษา
1. นางสาวยุวดี    ชุรี
2. นายอภิชัย    แสนใหญ่
4
3 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน 1. นายสัตยา    บัวกล้า
2. นายกิตติศักดิ์    คงขวัญสมบูรณ์
1. นายจิตรกร    กิจเฉลียว
2. นางรินทร์นภัส    กิจเฉลียว
5
4 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน 1. นายธวัชชัย    มังคละ
2. นายภราดล    นามติ๊บ
1. นางชลธิชา    มังคละ
2. นางสาววัชรินทร์    จิตอารี
6
5 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. นายธนพงศ์    สิทธิกาล
2. นางสาววิมลสิริ    อายุยืน
1. นางกานต์พิชชา    เจียมรุ่งรักษา
2. นายกิตติศักดิ์    ปัญญาภู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นายฐิติศักดิ์    สายแก้ว
2. นายฌานวัตน์    ธรรมสอน
1. นางบุญยดา    สุยะหมุด
2. นางปริศนา    ยาวิไชย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน 1. นายกวีศักดิ์    คงเกียรติสกุล
2. นายจีรพัฒน์    กาญจนเวโรจน์
1. นายธีรนัย    วงค์เหมอะ
2. นายสมทบ    จินารักษ์
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................