งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 064
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวชนาภา    วงศา
2. นางสาวพิชชาพร    ตันกาบ
1. นางสุภาพร    จิตตรง
2. นายเอกภักดิ์    แสงสุข
2 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน 1. นายสุรวุฑ    เอกจีน
2. นายภูวเดช    พาณิชยโสภา
1. นายจิตรกร    กิจเฉลียว
2. นางรินทร์นภัส    กิจเฉลียว
4
3 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. นายธนดล    สุวรรณ
2. นายอัครชาติ    อินสองใจ
1. นางกานต์พิชชา    เจียมรุ่งรักษา
2. นางหรรษา    สิทธิพงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นายเธียรศักดิ์    คำยันต์
2. นายฐากร    ใจพล
1. นางบุญยดา    สุยะหมุด
2. นางปริศนา    ยาวิไชย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวเกศสินี    แซ่ม้า
2. นางสาวรุจิรา    ทิวานันท์
1. นางกัลยา    พรมสาส์น
2. นายธีรนัย    วงค์เหมอะ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................