งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 662
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายภานุวัฒน์    วงษา
2. เด็กชายศุภชัย    สมประสงค์ถาวร
1. นายศิลป์ชัย    จิตตรง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายกรวิชญ์    แก้วเทพ
2. เด็กชายอรุชา    คันทะวัง
1. นายดำริห์    จิณะ
2. นางศรีกลอย    ศิริวิไลซ์
5
3 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายตรัสตรัย    คันทะลือ
2. เด็กชายพรหมเมธี    อินทอง
1. นายมานพ    ตันติกตัญญุ
2. นายอนุรักษ์    เมฆแสน
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายกล้าณรงค์    ฮังคำ
2. เด็กชายนนทกานต์    มุ่งตรง
1. นายวิรัช    รุ่งโรจน์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    ผลรินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนเมืองแงง สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายพัสกร    ธัญญะ
2. เด็กชายจิราวัตรณ์    ทองมี
1. นางสาวกฤติยา    มณีกาศ
2. นางศรีไพ    จิตอารี
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................