งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 663
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายสถาพงษ์    วงษา
2. เด็กชายชาญชิต    วังแสง
1. นายศิลป์ชัย    จิตตรง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน 1. นายโชคพิพัทธ์    รองศักดิ์
2. เด็กชายพลพนา    สล่ำโผ่
1. นายดำริห์    จิณะ
2. นางศรีกลอย    ศิริวิไลซ์
5
3 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายพงศธร    พันธ์วิสุทธิพงค์
2. เด็กชายพีรภาส    ต๊ะแก้ว
1. นายมานพ    ตันติกตัญญุ
2. นายอนุรักษ์    เมฆแสน
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายธาวิน    เสียงกอง
2. เด็กชายศักดิ์ชัย    ปัญญาไว
1. นางดอกส้ม    จิตอารีย์
2. นายวิรัช    รุ่งโรจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนเมืองแงง สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายชุมพล    ตนภู
2. เด็กชายกฤตเมธ    ละขะไพ
1. นางสาวกฤติยา    มณีกาศ
2. นางศรีไพ    จิตอารี
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................