งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 080
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงณภัทร    สารถ้อย
2. เด็กหญิงวรรณิดา    ยะสุข
1. นายภคพล    วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์    จันทรสูรย์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงวิชญาภรณ์    พรมวังขวา
2. เด็กหญิงสิริวิมล    ไชยปรุง
1. นางบุญยดา    สุยะหมุด
2. นายสุพนธ์    สุยะหมุด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายธรรศธีรุตม์    บุญทวี
2. เด็กหญิงธนัชพร    นิลคง
1. นายธราภพ    ยานการ
2. นายพีรพงศ์    เพชรกันหา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................