สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 052 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 25 56 39
2 005 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 47 83 65
3 007 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 129 328 206
4 006 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 48 90 66
5 009 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 65 162 110
6 010 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 69 137 101
7 011 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 111 298 170
8 012 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 63 122 86
9 013 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 23 40 30
10 014 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 123 280 196
11 018 โรงเรียนนครสวรรค์ 119 291 175
12 020 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 127 366 209
13 021 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 85 204 138
14 023 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 32 53 40
15 022 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 48 127 72
16 027 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 44 86 57
17 028 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 70 113 98
18 030 โรงเรียนพระบางวิทยา 81 152 115
19 035 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 35 58 48
20 037 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 18 42 31
21 038 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 115 258 185
22 039 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 59 102 79
23 040 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 50 97 72
24 041 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 39 67 45
25 044 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 155 400 240
26 047 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 94 208 150
27 048 โรงเรียนหนองบัว 160 419 269
28 049 โรงเรียนหนองโพพิทยา 58 96 78
29 051 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 32 68 51
30 050 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 113 275 168
31 053 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 51 110 74
32 001 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 46 103 63
33 003 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 31 59 40
34 004 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 41 93 51
35 015 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 102 289 174
36 033 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 64 126 93
37 002 โรงเรียนโกรกพระ 45 122 76
38 032 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 97 248 153
39 054 โรงเรียนนิมิตศึกษา 3 6 4
40 024 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 9 16 14
41 025 โรงเรียนปรียาโชติ 39 119 75
42 026 โรงเรียนปวีณาวิทยา 8 14 11
43 029 โรงเรียนพยุหะวิทยา 29 68 42
44 036 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 131 296 210
45 042 โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 3 12 5
46 043 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 0 0 0
47 008 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 43 125 67
48 034 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 20 61 31
49 031 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 0 0 0
50 019 โรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 0 0 0
51 045 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 46 78 63
52 046 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 0 0
53 016 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 16 30 19
54 017 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 18 28 18
รวม 3079 7081 4672
11753

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]