สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 052 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 25 57 38
2 005 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 47 83 65
3 007 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 129 331 206
4 006 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 48 91 66
5 009 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 65 162 110
6 010 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 68 137 101
7 011 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 112 299 180
8 012 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 63 122 89
9 013 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 23 40 30
10 014 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 122 278 196
11 018 โรงเรียนนครสวรรค์ 117 291 178
12 020 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 126 367 211
13 021 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 85 204 138
14 023 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 32 53 40
15 022 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 48 128 75
16 027 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 44 86 57
17 028 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 70 113 98
18 030 โรงเรียนพระบางวิทยา 81 152 115
19 035 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 35 58 48
20 037 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 18 42 29
21 038 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 115 258 185
22 039 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 59 102 79
23 040 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 49 98 77
24 041 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 39 67 46
25 044 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 155 399 243
26 047 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 94 207 151
27 048 โรงเรียนหนองบัว 160 420 269
28 049 โรงเรียนหนองโพพิทยา 55 96 78
29 051 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 32 68 51
30 050 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 101 269 169
31 053 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 51 110 75
32 001 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 46 103 64
33 003 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 31 59 40
34 004 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 41 94 55
35 015 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 101 288 175
36 033 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 64 126 93
37 002 โรงเรียนโกรกพระ 53 138 84
38 032 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 97 248 165
39 054 โรงเรียนนิมิตศึกษา 3 6 4
40 024 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 9 16 14
41 025 โรงเรียนปรียาโชติ 39 118 75
42 026 โรงเรียนปวีณาวิทยา 8 14 11
43 029 โรงเรียนพยุหะวิทยา 29 68 42
44 036 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 131 296 211
45 042 โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 3 12 5
46 008 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 43 119 67
47 034 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 20 61 31
48 031 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 0 0 0
49 019 โรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 0 0 0
50 045 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 46 78 63
51 016 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 15 27 18
52 017 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 18 28 18
รวม 3065 7087 4728
11815

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]