เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ br>ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเฉลิมชัย ส่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
2 นายปุณยวีร์ ยอดทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
3 นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
4 นายปริญญา สุขุประการ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
5 นางวรรณา ศิริวัฒพงศ์ ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
6 นายสมพงษ์ ทาหอม ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
7 นายชัยยง เครือภักดี ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
8 นางสาวสุภัค ชาญถิ่นดง ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
9 นางสาวละออ โสภา ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
10 นางสาวนุจนาฎ เชาว์ไว ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
11 นายกริชรุ่งโรจน์ ปารมีสี ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
12 นางสาววิภารัตน์ ฉายแสง ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
13 นายเกียรติกวิณ กาพย์ไกรแก้ว ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
14 นางสาวอัจฉราพรรณ ปานศิลา ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
15 นางสาวกรองกนก แสงทอง ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
16 นายวริทธิ์ กิ่งเณร ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
17 นายสุทธิพงษ์ สีคำภา ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
18 นายสมสุข พรัดมะลิ ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
19 นางสาวกมลรัตน์ อนงคณะศักดิ์ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
20 นางสาวอัญชลี พูลทอง ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
21 นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
22 นางสาวสิริวิมล เส็งเมือง ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
23 นางจุรีพร โพธิ์พรม ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
24 นางสาวพัชรินทร์ พูลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
25 นางลลิตา แหงมปาน ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
26 นางสาวนิรมล รอดไพ ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
27 นางสาวขวัญตา ลือเฟื่อง ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
28 นางสาวสุภาภรณ์ พรสิงชัย ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
29 นางเสาวลักษณ์ ศิริวัฒพงศ์ ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
30 นายจีระศักดิ์ อบอาย ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
31 นางสาวจิรากรณ์ แก้วขาว ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
32 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
33 นางทัศนีย์ เพิ่มภาค ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
34 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
35 นางสาววิภา กุมุท ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
36 นางสาวณัฐภรณ์ ชื่นดอนกลอย ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
37 นางสาวชัญญานุช ปัญญาศิริกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
38 นายวิรัตน์ ทรัพย์บุญธรรม ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
39 นางสาวรัตนาภรณ์ ดิษฐ์ทอง ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
40 นางสาวมณี ศรีเกษม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
41 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
42 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
43 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
44 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
45 นายศุภชัย พุ่มขจร ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
46 ว่าที่ร้อยตรีฉัตรมงคล โพธิ์งาม ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
47 นายภราดร บัวปอน ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
48 นายวิรัตน์ ทรัพย์บุญธรรม ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
49 นางสาวรัตนาภรณ์ ดิษฐ์ทอง ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
50 นางทัศนีย์ เพิ่มภาค ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
51 นางสาวเกสรี แจ่มสกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
52 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
53 นางสาววริษา ทรัพย์สำราญ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
54 นางสาววิไลพร บุญมี ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
55 นายสุพัฒน์ คำฤทธิ์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
56 นางสาววิภา กุมุท ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
57 นางศิรินันท์ สิมากร ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
58 นายโกเมศ ทังสุพานิช ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
59 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
60 นายอดิศร ชนะโลก ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
61 นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
62 นายเกษม สารีพันธ์ ครู โรงเรียนโกรกพระ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
63 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
64 นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองบัว รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
65 นายเฉลิมชัย ส่งศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
66 นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
67 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองบัว อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
68 นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพระบางวิทยา อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
69 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
70 นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
71 นายสายชล ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศ สพม.42 อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
72 นางสาวญาณิดา สร้อยสุวรรณ์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
73 นางสาวธนาภรณ์ พรหมตระกูล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
74 นางสาวกุญช์ญาณ์ ศรีพิพัฒน์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
75 นางสาวรัตนาภรณ์ ดิษฐ์ทอง ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
76 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
77 นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
78 นางสมกมล วรรณทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
79 นางสาวสุชาดา แซ่อึ้ง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการ  
80 นางสาวศิริภัทร มั่นเขตกิจ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการ  
81 นายชาญณรงค์ ปานเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
82 นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
83 นางสุวิมล สีคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
84 นางวรพรรณ แสงสาคร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
85 นางสาวปรานอม จันทฤกษ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
86 นางประภาวรรณ แก้วแสงทองเจริญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
87 นางสาวอโนชา รัชฎานนท์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
88 นางพีรนุช วินัยพานิช ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
89 นางจิตพิสุทธิ์ แก้วละเอียด ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
90 นางจันจิรา ดั่นเจริญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
91 นางสุวภาพ หวังศรี ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
92 นางสายฝน นพรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
93 นางนิตยา แสงโพธิ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
94 นายชัยวัฒน์ หอวรรณภากร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
95 นางสาวปฐมาภรณ์ โมกไธสง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
96 นางสาวนารียา ศรีพันธุ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
97 นายสุรเศรษฐ์ บุญนก ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
98 นางสาวชิโนรส ชัยโคตร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
99 นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
100 นางสาวคชาภรณ์ ทับคลอง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
101 นางสาวธนภรณ์ จำปีเพชร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
102 นางเกศินี ภัคกวินกุล ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
103 นายปฐวี ทรัพย์ศรี ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
104 นางสาวหนึ่งฤทัย ชมวิเชียร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
105 นายนิติพันธ์ เนตรทิพย์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
106 นางสาวเทียนทอง อนันต์โต ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
107 นางสาวภัทราพร เมณฑ์กูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
108 นางสาวพรนภา รอยประดิษฐ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
109 นางลลินจง นัยพรม ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
110 นายอลงกรณ์ ราชคฤห์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
111 นายพุฒิพัฒน์ วงศ์วิริยชาติ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
112 นายสุริโยทัย เมืองมา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
113 นายวัชรพล น้อยพินิจ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
114 นายสุทิน ธุมา เจ้าหน้าที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
115 นางปาริญาวาท เหล่าเขตการณ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
116 นายประสงค์ สายหยุด ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
117 นางกัลยา มูลจนบาตร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
118 นางสาวพัชรียา โพธิราช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
119 นายกิตติธัช แสงดี ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการ  
120 นางสาวสุกัญญา เมฆอรุโณทัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
121 นางสาวศิริพร พิพัฒน์อนุสรณ์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อนุกรรมการ  
122 นายธีรญาณ ป้อมทอง ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการ  
123 นางสาวสุภาวดี บัวแก้ว ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการ  
124 นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม อนุกรรมการ  
125 นางสาวลาภิสรา วงศ์หล้า ครูโรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
126 นางสาวมาลินี เกศธนากร ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการ  
127 นางสาวพัชรี ยิมิสุโท ครูโรงเรียนหนองบัว อนุกรรมการ  
128 นางสาวณัฐวรรณ ต่วนชะเอม ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา อนุกรรมการ  
129 Mrs.Chung Sun Hee ครูเกาหลี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
130 นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ สพม.42 อนุกรรมการ  
131 นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ สพม.42 อนุกรรมการ  
132 นายสมบัติ ล้อจงเฮง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
133 นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
134 นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ด รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
135 นายพัฒน์ธนโชติ ชัยศุภสกุล ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
136 นายสุวรรณ คงดี ข้าราชการบำนาญ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
137 นางพันทิพา สิงหัษฐิต ข้าราชการบำนาญ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
138 นายบุญเกื้อ พุมานนท์ ข้าราชการบำนาญ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
139 นายปัญญา จันทร์รักษ์ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
140 นายวชิระ อภัยภักดิ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
141 นางอรนุช ชาติพันจัน ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
142 นายสุเทพ วิสิทธิเขต ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
143 นางสาวหทัยกนก ขลิบปั้น ครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
144 ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนู ครูโรงเรียนช่องแคพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
145 นางประทุม ด้วงทอง ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
146 นายประจักษ์ โพธิ์วัด ครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
147 นางสาวณัฐนิสา กรโพธิ์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
148 นายนที ธรรมวงศ์ ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
149 นางสาวนงค์นุช แก้วจตุรัส ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
150 นายสมบัติ ศรีวงษา ครู โรงเรียนโกรกพระ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
151 นายอภิรักษ์ กัลพันธุ์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
152 นายประสาน สิงห์ทอง ครู โรงเรียนทหารอากาศนุสรณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
153 นายมานพ เกตุวราภรณ์ ครู โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
154 นางลาวัลย์ สมบัติปัน ครู โรงเรียนพระบางวิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
155 นายสันต์ แสนสุข ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
156 นายสุชาติ นิชเปี่ยม ครู โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
157 นางวรรณา ประสมพงษ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครสวรรค์(จิรประวัติ) อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
158 นายอัษฎาวุธ มิ่งเมือง ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
159 นางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อ โรงเรียนไพศาลีพิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
160 นางวิไลวรรณ พุทธชาติ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
161 นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวังข่อยพิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
162 นายนพรัตน์ แก้วนิคม โรงเรียนวังบ่อวิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
163 นายฐาปนิก ศาลศาลา โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
164 นายสุเมธี จำลองกุล โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
165 นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
166 นางสาวภาราดา ปัญญา โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
167 นายพิพัฒน์ ผาสุขขี โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
168 นายสรทรรศน์ เล็ดมะ โรงเรียนหนองโพพิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
169 นายทินกร ว่องสาริกิจ โรงเรียนหนองบัว อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
170 นางสุนัดดา แก้วมณี โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
171 นายสายชล ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
172 นางวิชิรตา หมวกเหล็ก ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
173 นายกิตติเชษฐ์ อักษร ศึกษานิเทศก์ สนง.ศึกษาธิการจ.นครสวรรค์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
174 นายเสรียาวรรจฒ์ ครองยศ ศึกษานิเทศก์ สนง.ศึกษาธิการจ.นครสวรรค์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
175 นางสาวสุธิดา จันทะคุณ ครู โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
176 นางสาวสนิตา ศรีนราสกุล โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อนุกรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
177 นายกิตติพงษ์ ธงชัย โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
178 นางสาวธัชกร นิลสนธิ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
179 นางจิราพร ด่านเสถียร โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
180 นายวีรชน พูลพันธ์ โรงเรียนหนองบัว อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
181 นายภานุวัฒน์ ครุธอินทร์ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
182 นายสมเดช ดีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา  
183 นางจินตนา พรมชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
184 นางวนิดา จันทร์เขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
185 นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
186 นายฉัตรชัย เกตุนวม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
187 นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
188 นางอุษา ทองอ่อน ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
189 นางวรินทร คงคาน้อย ครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
190 นายสถาพร อุนระหัง ครูโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
191 นางธิรดา วงษ์ทานมัย ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
192 นางปุณฑริกา ชื่นชม ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
193 นางสาวสำเนียง ศรีหิรัญ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
194 นายกฤษณะ ไกรสี ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
195 นางบุบผา ดีเจริญ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
196 นายณัฐกานต์ เทียมตา ครูโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
197 นายธงชัย ศรีคำขลิบ ครูโรงเรียนท่าตะโกวิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
198 นายชลอ เฉียดแหลม ครูโรงเรียนโกรกพระ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
199 นายมาโนช พันธ์เขียน ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
200 นายก้าน บุญสวน ครูโรงเรียนพนมรอกวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
201 นายกิตติ จันทะเคลื่อน ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
202 นายสายชล เขียวสอาด ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
203 นางทัศณี ทะอินเลย ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
204 นางสาวพรพรรณ คำมีรักษ์ ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
205 นายประดิษฐ์ เลิศนอก ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
206 นางศศิธร วงศ์พานิช ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
207 นางทองคิด ฤทธิรักษ์ ครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
208 นางวันเพ็ญ หุตะมาน ครูโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
209 นางสาวนัยนา แจ่มแสง ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
210 นางวรพรรณ ศรีเจริญวนะกิจ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
211 นางสัจจา วัดเกี้ยวพงษ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
212 นายเจตน์ นามโสวรรณ์ ครูโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
213 นางสาวกำจัด อินชูพงษ์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
214 นายกานน เลื่อนสกุล ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
215 นายสราวุธ เต็งจงดี ครูโรงเรียนวังบ่อวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
216 นางสาวรุ่งทิวา อ่ำอำไพ ครูโรงเรียนวังข่อยวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
217 นายศานิต ดีเจริญ ครูโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
218 นายโอภาส พุทธสรณ์ ครูโรงเรียนช่องแคพิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
219 นายปรีชา สังข์อ่ำ ครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
220 นายสมจิตร สุขชาลี ครูโรงเรียนหนองโพพิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
221 นายนุกูล บุญปาน ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
222 นายปลอด โตทรัพย์ ครูโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
223 นายกิจจา มหาวิจิตร ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
224 นางอำพร เขมะปัญญา ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
225 นางสาวอังศุมาลินทร์ คชพงษ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
226 นางสุรีย์มาศ เกียรติวงค์กมล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
227 นายพีรวิชญ์ เสือเผือก ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
228 นางศศิลักษณ์ ปานเลิศ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
229 นางธนวรรณ มุขขันธ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
230 นายธนสาร ปานอ่อง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
231 นางวิภา จันทร์แจ่ม ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
232 นางสุวรรณา ยุ่นชัย ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
233 นางสาวศิริพร ศรีผึ้ง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
234 นายจรินทร์ สิทธิวะ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
235 นายณัฏฐวัฒน์ อนันตะสุข ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
236 นายสันติธร เต้าทอง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
237 นางสาวกชกร มาดี ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
238 นายภัทรพงษ์ จั่นรัตน์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
239 นางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ สพม.42 กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
240 นายสีรยาวรรจฒ์ ครองยศ ศึกษานิเทศก์ สพม.42 กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
241 นางพรรณี แสงกล้า โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
242 นายกนก บุญญานุสรณ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
243 นางมณีกาญจน์ เจิมขุนทด ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
244 นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
245 นายนริศ ธรรมปรัชญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
246 นางกัลยาณี สิริปัญญาธิรัตน์ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
247 นายบุตร สุดสังข์ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
248 นายสันติ์ แสนสุข ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
249 นางสาวธนภรณ์ เตจ๊ะ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
250 นายอดินันท์ สินคง ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
251 นายศุภเมธ เพชรอุดม ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
252 นายธนชัย ขุนแก้ว ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
253 นางสาวฤทัยรัตน์ โมกขะศักดิ์ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
254 นางสาวพรพิมล เกิดอินทร์ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
255 นายพรชัย ไผ่ปาน ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
256 นายบุญเลื่องลือ รอดมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
257 นางสาวสุเมตตา ลาดสลุง ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
258 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
259 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
260 นายวีระศักดิ์ ดิษเจริญ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
261 นายเพชรสถิตย์ แสงประทีปทอง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
262 นางพรพรรณ จิตราทร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
263 นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
264 นางสาวสายฝน เชียงสา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
265 นายธนพงศ์ หมีทอง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
266 นายธันยาณัฐ รังสิยานนท์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
267 นายพัชรศักดิ์ พรหมมาศ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
268 นางสาวเกสรี แจ่มสกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
269 นายภูมิศักดิ์ คงจันทร์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
270 นางสาววิไลพร วงษ์มี ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
271 นายสุพัฒน์ คำฤทธิ์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
272 นายภานุวัฒน์ ยิ้มเหม ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
273 นางสาวเสาวลักษณ์ รุ้งกูล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
274 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
275 นางสาววริษา ทรัพย์สำราญ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
276 นางจินตนา กลิ่นหัวไผ่ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการ  
277 ว่าที่ ร.อ.ปิยะ สว่างวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
278 นางพจนาถ อ่องลออ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
279 นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
280 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
281 นายสืบศักดิ์ ปฏิสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
282 นางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
283 นายปุณยวีร์ ยอดทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
284 นายจิโรจ จิ๋วแหยม ครูโรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
285 นายอภิศาล ไทยเจริญ ครูโรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
286 นายเทเวศร์ ม่วงพลับ ครูโรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
287 นางสาวเอราวัณ บุญมั่น ครูโรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
288 นางสาวธีรวรรณ ศรีพันธุ์ ครูโรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
289 นางสาวสินจัย โฉมชัย ครูโรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
290 นายเจษฎา อู่ชมภูทอง ครูโรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
291 นายเสรี บุญประเทือง ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
292 นางสาวกมลทิพย์ นารี ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
293 นายวรณัฐ หมีทอง ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
294 นายศุภณัฐ เขียวมณี ข้าราชการบำนาญ สพม.เขต ๔๒ ประธานคณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓  
295 นายสุรัตน์ ชัยมงคลศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ สพม.เขต ๔๒ รองประธานคณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓  
296 นายวันชัย สีชมภู สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓  
297 นางภัชญา กลั่นหุ่น สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓  
298 นายสุชิน อุ่นยศ สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓  
299 นายอำนวย เจริญศิลป์ สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓  
300 นายปรีชา อ่อนโฉม ครูโรงเรียนราษฎร์อุทิศ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓  
301 นายกำจร จันทร์ไข่ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓  
302 นาวาอากาศโท อัฐไกรโรจน์ เฟื่องนคร สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓  
303 สิบเอกบุญเลิศ เกิดนวล ครูโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓  
304 นายอนันต์ รอดประเสริฐ สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓  
305 นายชูเชษฐ์ เงินบำรุง สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓  
306 นายสมเกียรติ จูเที่ยง สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓  
307 นายณัฐสรณ์ กลั่นหุ่น อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓  
308 นางสาวกมลทิพย์ นารี ครูโรงเรียนหนองบัว คณะอนุกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓  
309 นายมงคล ฟุ้งสุข ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓  
310 นายบุญเลิศ ชำนาญกล สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ ประธานคณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖  
311 นายบุญเรือน โพธิ์อ่อง สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ รองประธานคณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖  
312 นายกวีวัฒน์ ทรัพย์สังข์ สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖  
313 นายณรงค์ ประกายสกุล สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖  
314 นางสาวสุนันทา ถีติปริวัตร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.๑ คณะอนุกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖  
315 นางสาวทัศนีย์ พวงไพบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ คณะอนุกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖  
316 นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐ ครูโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ คณะอนุกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖  
317 นายเทเวศร์ ม่วงพลับ ครูโรงเรียนหนองบัว คณะอนุกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖  
318 นายจิโรจ จิ๋วแหยม ครูโรงเรียนหนองบัว คณะอนุกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖  
319 นายพงศธร ภักดี ครูโรงเรียนวังบ่อวิทยา คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖  
320 นางพัทธนันท์ สุจารี ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
321 นายกมล วงศ์สุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
322 นายพจนลักษณ์ ชูยอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานคณะกรรมอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
323 นางจันทร์เพ็ญ ช่างเภา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
324 นางปริญาวาท เหล่าเขตร์การ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
325 นางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
326 นางปิยะนุช ชัยขันธ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
327 นางกมลาศ ต่อพันธ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
328 นายปิยะ อ่ำสุพรรณ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
329 นางสาวนิชาพร เพชรพงษ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
330 นางสาวปรีชญา นุ่มทนงค์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
331 นางสาวนิอร ไชยสุนทร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
332 นางสาวจิราพัชร ไผ่วุฒิพันธ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
333 นางเมธปิยา ทองแก้ว ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
334 นางวาสนา ปานรุ่งเรื่อง ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
335 นางทักษิณา เหลืองทวีผล ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
336 นางสาววิภาดา เปลี่ยนไทย ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
337 นางสาวอาจารี ครุฑจันทร์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
338 นางสาวประนอม ลาภา ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
339 นางสาวลัดดาวัลย์ อินทร์เพ็ญ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
340 นางสาวจุฑารัตน์ เสนาธรรม ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
341 นางสาวกุลธิดา ดีประเสริฐ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
342 นางสาวกนกวรรณ บรรเทากุล ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
343 นางสาวปพิชญา วิชาสิทธิ์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
344 นางดอกอ้อ จุลพันธ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
345 นางสาวสุจิตรา กลั่นทอง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
346 วิชิรตา หมวกเหล็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
347 นางอมรัตน์ อนันต์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
348 นายศรายุทธ คงสิงห์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
349 นางกมลพร เพชรพงษ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
350 นายอำนาจ เสียงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
351 นายสวัสดิ์ ไกรศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
352 นางกนกรัตนา นันทมนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
353 นางสาววนิดา บำรุงพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
354 นางสาวรจเรข เกษสำโรง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
355 นางสาวกมลพร เชื้อจีน ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
356 นายจันทร์ เพ็ชรยิ้ม ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
357 นายธนดล สุมังคละ รองประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
358 นายวิชาญ โพธิ์อ่อง กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
359 นายสมบัติ ภูมิรัตนไพศาล กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
360 นายเรวัต ลายน้ำเงิน กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
361 นายศศิวงศ์ หริ่งรอด กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
362 นายคมกฤช แผนเสือ กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
363 นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
364 นางสาวศิรินันท์ ยอดฉิมมา กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
365 นางสาวชุติมา สิงห์โต กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
366 นางสาวอรยา สีดา กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
367 นางสาววิชุดา ทองหาญ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
368 นายวัชระ น่วมอินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
369 นายธนดล สุมังคละ ประธานกรรมการ กรรมการกลั่นกรอง คัดเลือกข้อสอบ  
370 นางสมกมล วรรณทอง รองประธานกรรมการ กรรมการกลั่นกรอง คัดเลือกข้อสอบ  
371 นายธิติพงศ์ มาสี กรรมการ กรรมการกลั่นกรอง คัดเลือกข้อสอบ  
372 นายเพียรเวช สระทอง กรรมการ กรรมการกลั่นกรอง คัดเลือกข้อสอบ  
373 นางศุธชา นภาวิวัฒนากุล กรรมการ กรรมการกลั่นกรอง คัดเลือกข้อสอบ  
374 นายมนัส ประจักษ์อำนาจ กรรมการ กรรมการกลั่นกรอง คัดเลือกข้อสอบ  
375 นายสามารถ กล่อมเกลา กรรมการ กรรมการกลั่นกรอง คัดเลือกข้อสอบ  
376 นางสาวศิรินันท์ ยอดฉิมมา กรรมการและเลขานุการ กรรมการกลั่นกรอง คัดเลือกข้อสอบ  
377 นายธนดล สุมังคละ ประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
378 นางสาวศิรินันท์ ยอดฉิมมา รองประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
379 นายศักดิ์สิทธิ์ สุขนิ่ม กรรมการ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
380 นางสาวทาริกา อุดเทพ กรรมการ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
381 นายปิยะวัจน์ กูบขุนทด กรรมการและเลขานุการ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
382 นายวัชระ น่วมอินทร์ ประธานกรรมการ กรรมการรับลงทะเบียน จัดทำเอกสารและสวัสดิการ  
383 นายเรวัต ลายน้ำเงิน รองประธานกรรมการ กรรมการรับลงทะเบียน จัดทำเอกสารและสวัสดิการ  
384 นายยุทธนา แย้มแสง กรรมการ กรรมการรับลงทะเบียน จัดทำเอกสารและสวัสดิการ  
385 นางสาวชุติมา สิงห์โต กรรมการ กรรมการรับลงทะเบียน จัดทำเอกสารและสวัสดิการ  
386 นางสาวอรยา สีดา กรรมการ กรรมการรับลงทะเบียน จัดทำเอกสารและสวัสดิการ  
387 นายศศิวงศ์ หริ่งรอด กรรมการ กรรมการรับลงทะเบียน จัดทำเอกสารและสวัสดิการ  
388 นางสาววิชุดา ทองหาญ กรรมการและเลขานุการ กรรมการรับลงทะเบียน จัดทำเอกสารและสวัสดิการ  
389 นายสามารถ กล่อมเกลา ประธานกรรมการ กรรมการจัดพิมพ์เกียรติบัตร  
390 นายมนัส ประจักษ์อำนาจ กรรมการและเลขานุการ กรรมการจัดพิมพ์เกียรติบัตร  
391 นายธนดล สุมังคละ ประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
392 นางสมกมล วรรณทอง รองประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
393 นายชาญณรงค์ ปานเลิศ กรรมการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
394 นายวัชระ น่วมอินทร์ กรรมการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
395 นายรณเทพ เปรมจิตต์ กรรมการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
396 นายนพรุจ บ่อพิมาย กรรมการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
397 นายภูริวัฑฒ์ แววคล้ายหงส์ กรรมการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
398 นายสมชาย แสงสาคร กรรมการและเลขานุการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
399 นางสาวอัมพวัน บุญช่วยเจริญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
400 นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
401 นายสาโรจน์ กลั่นด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
402 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
403 นางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
404 นายสืบศักดิ์ ปฏิสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
405 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
406 นายเสรี บุญประเทือง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
407 นางส่งศรี โอภาษี ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
408 นางวิกานดา บุญเอก ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
409 นางสาวสินจัย โฉมชัย ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
410 นายเจริญชัย วงศ์ศิริธารา ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
411 นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
412 นายจิโรจ จิ๋วแหยม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
413 นางไพลิน ส่งวัฒนา ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
414 นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
415 นายเทเวศร์ ม่วงพลับ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
416 นางสาววลัยลักษณ์ ปิยะตระกูลเลิศ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
417 นางสาวมินตรา กันคำ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
418 นายตะวัน จันทร์กระจ่าง นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
419 นายธีรภัทร หนูตา นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
420 นายนทีเทพ ชัยศิรินทร์ นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
421 นายชยานันท์ จันทะขิน นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
422 นายยศชิฮิโร่ คำน้อย นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
423 นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
424 นายสมนึก อ่อนสด รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ รองประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
425 นางศศิธร จำเนียรผล ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
426 นางนิตยา จินตนา ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
427 นางยุพิน วิเศษพานิช ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
428 นางรุจนาถ ฝึกใจดี ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
429 นายเจริญพงษ์ ชัยเด่น ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
430 นายพุทธรักษ์ แพงไตร ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
431 นางเสาวภาคย์ สนจุ้ย ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
432 นางสาวอนุสรา เรือนอ่อน ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
433 นางสาวอรวรรณ มั่นศรี ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
434 นางนิภา จันทร์ดวงโต ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
435 นายนฤนาท ดาโสม ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
436 นางสาวนงนุช อินทรโคกสูง ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
437 นายชูศักดิ์ จันทร์ดวงโต ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
438 นางอมรรัตน์ เปลี่ยนพัด ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
439 นายสมพร เล็กขำ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานอนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
440 นางอินทิรา อินมณี ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานอนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
441 นางนภาวรรณ กลางนภา ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
442 นางสาวชาลิสา เอมอิ่ม ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
443 นางสาวรุ้งกานต์ เอมบัว ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
444 นายวราวัฒน์ กลั่นหุ่น ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
445 นางสาวสุกัญญา อ่ำส้ม ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
446 นางวารุณี เกลี้ยงเกิด ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
447 นางสาวณัฐกานต์ อารีรัตนเวช ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
448 นางสมจิตร เพ็ญวิจิตร ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
449 นางฟารีดา สังข์ขาว ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
450 นางสาวยมลพร ศรีพลอย ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
451 นายเลิศศักดิ์ ชนะโลก ลูกจ้างโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
452 นายนรินทร์ ไร่นุ่น ลูกจ้างโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
453 นายจิระศักดิ์ พักสนิท ลูกจ้างโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
454 นายสุทิน อินทร์เพ็ญ ลูกจ้างโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
455 นางสาวมณินทร อูปแก้ว ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
456 นายกมล วงศ์สุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
457 นายพจนลักษณ์ ชูยอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
458 นายสวัสดิ์ ไกรศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
459 นางสาววนิดา บำรุงพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
460 นางกนกรัตนา นันทมนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
461 นางกรวิการ์ น่วมอินทร์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
462 นางสาววชิราภรณ์ รังคเสนี ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
463 นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
464 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
465 นางวัชรินทร์ สุดสีสังข์ ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
466 นางสาวจีรวรรณ นิติธัญญรัตนา ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
467 นางจารุณี ชมพลมา ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
468 นางสาวณัฐฐินันท์ จันทขึ้น ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
469 นางสาวจิตวิมล นนทลา ครูโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
470 นายดนุสรณ์ คอนดิ่ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
471 นางกุลจิรา วิรัชชั่ว ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
472 นางศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
473 นางอัจฉรา ชอนบุรี ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
474 นางพรรณภา อ่อนอุทัย ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
475 นางรุจิรา เชาว์ธรรม ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
476 นางสาวอรชพร สุขีโมกข์ ครูโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
477 นายอาวรณ์ คล้ายเนียม ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
478 นายชญาณัฐ รอดสัตถา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
479 นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ ตั้งเชยวิไล ครูอัตราจ้างโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
480 นางสาววรรณวิมล ไกรราม ครูอัตราจ้างโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
481 นางสาวสาวิตรี นาคนาคา เจ้าหน้าที่โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
482 นางสาวนิภา กำจร เจ้าหน้าที่โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
483 นางอุไรวรรณ พรน้อย ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
484 นางสาววรนุช เนยบาง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
485 นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
486 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  
487 นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
488 นายธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ รองประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
489 นายบุญจันทร์ คำภิรานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
490 นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
491 นางนิราพร ตันพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
492 นายสมาน สุขสุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
493 นายสมาน สุขสุ่ม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
494 นายพงศกร บัวเทศ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
495 นายสนธยา รอดแสวง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
496 นายบัณฑิต กาละภักดี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
497 นายวิชชา ยศอ่อน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
498 นายสามารถ สุขเกษม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
499 นางปราณี ดิษเจริญ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
500 นางสมพิศ สิทธิพิสัย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
501 นายสุรินทร์ ดำรงโภวรรณ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
502 นางสาวสมัชญา พานรอด ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
503 นางสาวกัญจนพร เขื่อนเก้า พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
504 นางสาวนิภาภรณ์ เรืองอยู่ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
505 นางสาวลักษิกา ศรลัมพ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
506 นางสาวกิตติญา พรมพรสวรรค์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
507 นางสาวศรัญญา เกษชนก ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
508 นายพัชรพงษ์ เพ็งผจญ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
509 นางสาวกาญจน์เกศ ศรีแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
510 นางสาววราภรณ์ จันทหอม พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
511 นางสาววรัญญา สุนันต๊ะ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
512 นายสมเกียรติ์ ทับทิม พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
513 นายทอหล่อ จันทร์เปีย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการดำเนินการประกวดโครงงาน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
514 นายมานพ ทองเกษม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ รองประธานอนุกรรมการดำเนินการประกวดโครงงาน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
515 นางสาวจริญญา แสงประเสริฐ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการประกวดโครงงาน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
516 นางปิยรัตน์ ต่วนชะเอม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการประกวดโครงงาน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
517 นางเบญจมาศ อินทสิทธิ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการประกวดโครงงาน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
518 นางแฟรี่ ธีระวัฒนสิงห์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการประกวดโครงงาน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
519 นางสาวสุชาริณี ปันก้อน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการประกวดโครงงาน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
520 นางมัณฑนา อนุสกุล จันทร์พานิช ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการประกวดโครงงาน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
521 นางสาวณัฐิดา วงษ์สายตา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการประกวดโครงงาน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
522 นางสาวจารุวรรณ เตชะสุทธิรัฐ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการประกวดโครงงาน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
523 นางสาวชนิตร์นันทน์ พรมมา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการประกวดโครงงาน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
524 นางสาวเกษศิรินทร์ เซ็นบัว ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการประกวดโครงงาน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
525 นางสาวเกษศิรินทร์ เซ็นบัว ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการประกวดโครงงาน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
526 นางสุรีย์ จันทร์เปีย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดโครงงาน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
527 นายมานพ ทองเกษม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
528 นางสาวชนิตร์นันทน์ พรมมา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
529 นางแฟรี่ ธีระวัฒนสิงห์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
530 นางสาวณัฐิดา วงษ์สายตา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
531 นางปิยรัตน์ ต่วนชะเอม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
532 นางมัณฑนา อนุสกุล จันทร์พานิช ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
533 นางสุรีย์ จันทร์เปีย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
534 นางสาวสุชาริณี ปันก้อน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
535 นางสาวจารุวรรณ เตชะสุทธิรัฐ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
536 นางสาวเกษศิรินทร์ เซ็นบัว ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
537 นางเบญจมาศ อินทสิทธิ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
538 นางสาวจริญญา แสงประเสริฐ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
539 นายศักดิ์ชัย ดีศรี ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
540 นายชุมพร สงสำเภา ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
541 นางรัตน์จรินทร์ ผ่องศรีสุข ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
542 นางรุ่งทิพย์ สร้อยสวิง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
543 นายอนุสิทธิ์ สิงห์สังข์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
544 นายจิรทัศน์ เชิดวงศ์สูง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
545 นางธัญญรัตน์ สว่างวงศ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
546 นางพิมลนุช เกรียงไกรเพ็ชร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
547 นายอนันต์ หลวงภักดี ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
548 นางสาวพิมณิชา ทวีบท ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
549 นางสาวธิตยา คำควร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
550 นายพงศกร บัวเทศ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
551 นางสมลักษณ์ คุ้มชนะ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานอนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
552 นางสาวศรีสุระ กระแสฉัตร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
553 นางสาวนุชนาถ ยศปัญญา ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
554 นางสาวอรประภา เตชะดี ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
555 นางสาวสกุลรัฐ สุพิมพ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
556 นายพุฒิพัฒน์ วงศ์วิริยชาติ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
557 นางสาวปวีณา อนุวัตร์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
558 นางสาวเมตมุนินทร์ แก้วปรีชา ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
559 นางสาววรุณยุพา วิยาภรณ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
560 นายศรัณย์ อัมระนันท์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
561 นางอุษา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
562 นายนิสิต ชำนาญเพชร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
563 นายวิชชา ยศอ่อน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
564 นายพัลลภ เพ็ชรรุ่ง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
565 นายสมาน สุขสุ่ม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการดำเนินงานนักบินน้อย สพฐ. เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระและอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ  
566 นายศรัณย์พจน์ ทรัพย์ขำ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานนักบินน้อย สพฐ. เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระและอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ  
567 นายบัณฑิต กาละภักดี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการดำเนินงานนักบินน้อย สพฐ. เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระและอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ  
568 นายสมาน สุขสุ่ม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานนักบินน้อย สพฐ. เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระและอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ  
569 นายศรัณย์พจน์ ทรัพย์ขำ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานนักบินน้อย สพฐ. เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระและอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ  
570 นายบัณฑิต กาละภักดี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานนักบินน้อย สพฐ. เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระและอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ  
571 นายบัณทิต กาละภักดี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารและวุฒิบัตรผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
572 นางสาวธาริณี ธรรมเนียมเปลี่ยน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารและวุฒิบัตรผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
573 นางสาววรรณวิไล สิงเส พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดทำเอกสารและวุฒิบัตรผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
574 นายคณิศร์ ฤทธิรักษ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการดำเนินถ่ายภาพและวีดิโอ  
575 นายธนพงศ์ หมีทอง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการดำเนินถ่ายภาพและวีดิโอ  
576 นางนาฏยา ฉายเพ็ชร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการดำเนินการรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
577 นางเพชรา บัวเทศ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ รองประธานอนุกรรมการดำเนินการรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
578 นางสาวอารยา ควัฒน์กุล ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
579 นางสาวอาภาภรณ์ ปานมี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
580 นางสาวพิมพ์หทัย พึ่งตาแสง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
581 นางกนกพร ภู่ตระกูล ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการดำเนินการรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
582 นางสาวกัลยารัตน์ รักภูธร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการดำเนินงานสวัสดิการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
583 นางสาวอรุณรัตน์ โพธิ์อ่อง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ รองประธานอนุกรรมการดำเนินงานสวัสดิการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
584 นางสาวธาริณี ธรรมเนียมเปลี่ยน ลูกจ้าวชั่วคราว โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานสวัสดิการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
585 นางพัชรินทร์ ทิพย์เมืองพรหม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานสวัสดิการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
586 นางสาววรรณวิไล สิงเส พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินงานสวัสดิการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
587 นางสำฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการดำเนินงานสวัสดิการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
588 นางนาฏยา ฉายเพ็ชร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
589 นางสมคิด รัตนพิชิตสกุล ครู โรงเรียนสตรีนครสวรค์ รองประธานอนุกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
590 นายบูรณ์พิภพ กล่อมเกลา นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
591 นางสาวสุจิพรรณ เจ่าสกุล นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
592 นางสาวสุพิชา บุญโครต นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
593 นายพรหมมินทร์ ศิริเพ็ญ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
594 นายสุรชัย นามปาน นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
595 นายวิภาดา โมราสุข นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
596 นายพันธิตร คำบรรลือ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
597 นายรัฏฐกานต์ ดีประสิทธิ์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
598 นายกฤตธี มั่นต่าย นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
599 นายคณิศร ศรีรักษา นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
600 นายจักรชัย พงษ์พานิช นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
601 นายจิรายุทธ นกไทย นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
602 นายบดินทร์ เจริญพงษ์สกุล นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
603 นางสาวอินทิรา บุญเกิด นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
604 นายอานันทพงษ์ บุญศรี นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
605 นางสาวณัฐนันท์ ช่วยุญ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
606 นายพีรพัฒน์ แก่นมี นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
607 นางสาวชนิกานต์ กิจมงคลศักดิ์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
608 นางสาวธนธรณ์ ธนกิจวรบูลย์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
609 นางสาวชนกนาถ ทองอ่อน นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
610 นางสาวแพรวพรรณ มาทัพ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
611 นางสาวมลิวัลย์ ศรีสุข นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
612 นางสาววรรณกร เรืองงาม นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
613 นางสาวณัฐณัชพร ฐิติกรสกลวงศ์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
614 นางสาวปรัชญา สังข์ทรัพย์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
615 นางสาวอคิราภ์ บุญศิริ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
616 นางสาวศศิธร ก้อนทอง นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
617 นางสาวจุฬาลักษณ์ นาคศิลา นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
618 นางสาวปวริศา กาญจนะปริชาติ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
619 นางสาวนันท์นภัส บรรณวัฒน์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
620 นางสาวภัทราพร ภิญโญ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
621 นางสาวอริสรา วิจิตรญาณพล นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
622 นางสาวชนิตา พิศโสระ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
623 นางสาวเวธนี สรสิทธิ์รุ่งสกุล นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
624 นางสาวพิศวรรณ พุทธกะ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
625 นายสามารถ สุขเกษม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ รองประธานอนุกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารและวุฒิบัตรผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]