สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีนครสวรรค์ 129 14 8 1 151
2 หนองบัว 106 18 11 6 135
3 นครสวรรค์ 98 8 0 1 106
4 ชุมแสงชนูทิศ 87 23 9 2 119
5 ตาคลีประชาสรรค์ 86 16 7 1 109
6 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 81 20 13 7 114
7 ลาดยาววิทยาคม 81 20 6 3 107
8 ท่าตะโกพิทยาคม 80 24 13 2 117
9 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 71 39 11 8 121
10 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 60 19 9 4 88
11 เทพศาลาประชาสรรค์ 60 17 11 6 88
12 ไพศาลีพิทยา 54 26 8 5 88
13 หนองกรดพิทยาคม 51 20 8 5 79
14 บรรพตพิสัยพิทยาคม 48 13 11 7 72
15 พระบางวิทยา 37 15 11 11 63
16 โกรกพระ 31 6 9 6 46
17 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 30 20 6 7 56
18 แม่วงก์พิทยาคม 30 14 4 6 48
19 ตะคร้อพิทยา 29 15 10 6 54
20 พยุหะพิทยาคม 27 19 13 5 59
21 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 27 17 2 2 46
22 ทหารอากาศอนุสรณ์ 24 16 5 4 45
23 วังข่อยพิทยา 22 15 8 6 45
24 เขาทองพิทยาคม 21 10 4 1 35
25 วังบ่อวิทยา 20 8 6 6 34
26 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 19 17 4 4 40
27 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 18 11 8 4 37
28 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 17 8 9 6 34
29 พนมรอกวิทยา 16 11 13 2 40
30 หนองโพพิทยา 14 16 9 9 39
31 ช่องแคพิทยาคม 14 13 9 3 36
32 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 13 10 8 3 31
33 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 13 6 4 6 23
34 ทับกฤชพัฒนา 13 3 1 3 17
35 ปรียาโชติ 11 3 8 6 22
36 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 11 2 3 4 16
37 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 10 14 9 7 33
38 เก้าเลี้ยววิทยา 10 8 11 7 29
39 ลาดทิพรสพิทยาคม 8 4 3 1 15
40 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 8 3 5 1 16
41 เขากะลาวิทยาคม 7 5 1 1 13
42 เยาวชนพัฒนา 7 3 3 4 13
43 บึงบอระเพ็ดวิทยา 6 12 7 6 25
44 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 6 9 9 6 24
45 ปวีณาวิทยา 5 0 1 1 6
46 พยุหะวิทยา 4 2 4 3 10
47 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 3 4 2 5 9
48 ประชานุเคราะห์ 2 4 3 0 9
49 นิมิตศึกษา 1 0 0 0 1
50 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 1 0 0 1
รวม 1,626 601 337 210 2,774