สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัว 65 41 14 120 111 19 11 6 141
2 สตรีนครสวรรค์ 57 44 26 127 130 14 8 1 152
3 นครสวรรค์ 56 28 12 96 98 8 0 1 106
4 ลาดยาววิทยาคม 47 34 13 94 81 21 6 3 108
5 ตาคลีประชาสรรค์ 40 30 13 83 86 16 7 1 109
6 ท่าตะโกพิทยาคม 32 23 22 77 80 24 13 2 117
7 หนองกรดพิทยาคม 31 17 22 70 54 22 8 5 84
8 เทพศาลาประชาสรรค์ 29 27 12 68 60 17 11 6 88
9 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 27 23 19 69 60 19 9 4 88
10 บรรพตพิสัยพิทยาคม 27 13 20 60 50 13 11 7 74
11 ชุมแสงชนูทิศ 25 27 17 69 90 23 9 2 122
12 โกรกพระ 22 4 1 27 31 6 9 6 46
13 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 17 29 20 66 81 20 13 7 114
14 ไพศาลีพิทยา 14 26 20 60 56 26 8 5 90
15 แม่วงก์พิทยาคม 10 12 13 35 32 16 4 6 52
16 ตะคร้อพิทยา 8 11 10 29 29 15 10 6 54
17 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 8 9 11 28 30 20 6 7 56
18 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 7 9 10 26 27 17 2 2 46
19 ทหารอากาศอนุสรณ์ 7 7 4 18 27 16 5 4 48
20 พระบางวิทยา 7 6 8 21 39 16 11 11 66
21 ปรียาโชติ 6 6 4 16 17 4 8 6 29
22 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 6 5 1 12 12 2 3 4 17
23 ช่องแคพิทยาคม 6 3 4 13 17 14 9 3 40
24 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 6 3 4 13 6 9 9 6 24
25 เขาทองพิทยาคม 6 3 3 12 23 10 4 1 37
26 เก้าเลี้ยววิทยา 6 3 3 12 11 9 11 7 31
27 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 5 16 25 46 71 39 11 8 121
28 วังข่อยพิทยา 5 13 3 21 24 15 8 6 47
29 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 5 6 3 14 14 10 8 3 32
30 วังบ่อวิทยา 5 5 6 16 21 8 7 6 36
31 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 5 3 2 10 18 8 9 6 35
32 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 4 4 5 13 16 6 4 6 26
33 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 4 4 2 10 11 14 9 7 34
34 เยาวชนพัฒนา 3 4 0 7 7 3 3 4 13
35 ลาดทิพรสพิทยาคม 3 0 4 7 8 4 3 1 15
36 พนมรอกวิทยา 2 4 7 13 17 11 13 2 41
37 เขากะลาวิทยาคม 2 3 4 9 10 6 1 1 17
38 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 2 2 0 4 19 17 4 4 40
39 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 2 0 9 11 18 11 8 4 37
40 พยุหะพิทยาคม 1 4 5 10 27 19 13 5 59
41 หนองโพพิทยา 1 2 3 6 14 17 9 9 40
42 ปวีณาวิทยา 1 2 2 5 5 0 1 1 6
43 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1 1 1 3 8 3 5 1 16
44 ทับกฤชพัฒนา 0 2 3 5 13 3 1 3 17
45 นิมิตศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
46 พยุหะวิทยา 0 0 2 2 4 2 4 3 10
47 บึงบอระเพ็ดวิทยา 0 0 1 1 6 12 7 6 25
48 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 0 0 0 0 3 4 2 5 9
49 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 4 3 0 9
50 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 623 519 393 1,535 1,675 613 338 210 2,626