สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัว 63 38 14 115 106 18 11 6 135
2 สตรีนครสวรรค์ 56 44 26 126 129 14 8 1 151
3 นครสวรรค์ 56 28 12 96 98 8 0 1 106
4 ลาดยาววิทยาคม 47 34 13 94 81 20 6 3 107
5 ตาคลีประชาสรรค์ 40 30 13 83 86 16 7 1 109
6 ท่าตะโกพิทยาคม 32 23 22 77 80 24 13 2 117
7 เทพศาลาประชาสรรค์ 29 27 12 68 60 17 11 6 88
8 หนองกรดพิทยาคม 29 17 19 65 51 20 8 5 79
9 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 27 23 19 69 60 19 9 4 88
10 บรรพตพิสัยพิทยาคม 26 12 20 58 48 13 11 7 72
11 ชุมแสงชนูทิศ 23 26 17 66 87 23 9 2 119
12 โกรกพระ 22 4 1 27 31 6 9 6 46
13 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 17 29 20 66 81 20 13 7 114
14 ไพศาลีพิทยา 12 26 20 58 54 26 8 5 88
15 แม่วงก์พิทยาคม 9 9 13 31 30 14 4 6 48
16 ตะคร้อพิทยา 8 11 10 29 29 15 10 6 54
17 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 8 9 11 28 30 20 6 7 56
18 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 7 9 10 26 27 17 2 2 46
19 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 6 3 4 13 6 9 9 6 24
20 เก้าเลี้ยววิทยา 6 2 2 10 10 8 11 7 29
21 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 5 16 25 46 71 39 11 8 121
22 พระบางวิทยา 5 6 8 19 37 15 11 11 63
23 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 5 5 1 11 11 2 3 4 16
24 เขาทองพิทยาคม 5 3 2 10 21 10 4 1 35
25 ช่องแคพิทยาคม 5 3 2 10 14 13 9 3 36
26 วังข่อยพิทยา 4 12 3 19 22 15 8 6 45
27 ทหารอากาศอนุสรณ์ 4 7 4 15 24 16 5 4 45
28 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 4 6 3 13 13 10 8 3 31
29 วังบ่อวิทยา 4 5 6 15 20 8 6 6 34
30 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 4 3 2 9 17 8 9 6 34
31 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 4 3 2 9 10 14 9 7 33
32 เยาวชนพัฒนา 3 4 0 7 7 3 3 4 13
33 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 3 3 5 11 13 6 4 6 23
34 ลาดทิพรสพิทยาคม 3 0 4 7 8 4 3 1 15
35 พนมรอกวิทยา 2 4 6 12 16 11 13 2 40
36 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 2 2 0 4 19 17 4 4 40
37 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 2 0 9 11 18 11 8 4 37
38 ปรียาโชติ 1 5 4 10 11 3 8 6 22
39 พยุหะพิทยาคม 1 4 5 10 27 19 13 5 59
40 หนองโพพิทยา 1 2 2 5 14 16 9 9 39
41 เขากะลาวิทยาคม 1 2 2 5 7 5 1 1 13
42 ปวีณาวิทยา 1 2 2 5 5 0 1 1 6
43 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1 1 1 3 8 3 5 1 16
44 ทับกฤชพัฒนา 0 2 3 5 13 3 1 3 17
45 นิมิตศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
46 พยุหะวิทยา 0 0 2 2 4 2 4 3 10
47 บึงบอระเพ็ดวิทยา 0 0 1 1 6 12 7 6 25
48 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 0 0 0 0 3 4 2 5 9
49 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 4 3 0 9
50 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 593 505 382 1,480 1,626 601 337 210 2,564