สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีนครสวรรค์ 130 14 8 1 152
2 หนองบัว 111 19 11 6 141
3 นครสวรรค์ 98 8 0 1 106
4 ชุมแสงชนูทิศ 90 23 9 2 122
5 ตาคลีประชาสรรค์ 86 16 7 1 109
6 ลาดยาววิทยาคม 81 21 6 3 108
7 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 81 20 13 7 114
8 ท่าตะโกพิทยาคม 80 24 13 2 117
9 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 71 39 11 8 121
10 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 60 19 9 4 88
11 เทพศาลาประชาสรรค์ 60 17 11 6 88
12 ไพศาลีพิทยา 56 26 8 5 90
13 หนองกรดพิทยาคม 54 22 8 5 84
14 บรรพตพิสัยพิทยาคม 50 13 11 7 74
15 พระบางวิทยา 39 16 11 11 66
16 แม่วงก์พิทยาคม 32 16 4 6 52
17 โกรกพระ 31 6 9 6 46
18 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 30 20 6 7 56
19 ตะคร้อพิทยา 29 15 10 6 54
20 พยุหะพิทยาคม 27 19 13 5 59
21 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 27 17 2 2 46
22 ทหารอากาศอนุสรณ์ 27 16 5 4 48
23 วังข่อยพิทยา 24 15 8 6 47
24 เขาทองพิทยาคม 23 10 4 1 37
25 วังบ่อวิทยา 21 8 7 6 36
26 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 19 17 4 4 40
27 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 18 11 8 4 37
28 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 18 8 9 6 35
29 ช่องแคพิทยาคม 17 14 9 3 40
30 พนมรอกวิทยา 17 11 13 2 41
31 ปรียาโชติ 17 4 8 6 29
32 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 16 6 4 6 26
33 หนองโพพิทยา 14 17 9 9 40
34 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 14 10 8 3 32
35 ทับกฤชพัฒนา 13 3 1 3 17
36 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 12 2 3 4 17
37 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 11 14 9 7 34
38 เก้าเลี้ยววิทยา 11 9 11 7 31
39 เขากะลาวิทยาคม 10 6 1 1 17
40 ลาดทิพรสพิทยาคม 8 4 3 1 15
41 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 8 3 5 1 16
42 เยาวชนพัฒนา 7 3 3 4 13
43 บึงบอระเพ็ดวิทยา 6 12 7 6 25
44 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 6 9 9 6 24
45 ปวีณาวิทยา 5 0 1 1 6
46 พยุหะวิทยา 4 2 4 3 10
47 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 3 4 2 5 9
48 ประชานุเคราะห์ 2 4 3 0 9
49 นิมิตศึกษา 1 0 0 0 1
50 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 1 0 0 1
รวม 1,675 613 338 210 2,626