การพิมพ์เกียรติบัตร/บัตรคณะกรรมการ/การเปลี่ยนตัว นร.-ครูผู้ฝึกสอน

1. บัตรของนักเรียน และครูผู้ฝึกซ้อม ไม่ต้องพิมพ์สามารถใช้บัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชนแทนได้
2. เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้ฝึกซ้อม สามารถพิมพ์ได้หลังจากมีการตัดสินผลการแข่งขันแล้ว โดยใช้เมนูด้านซ้ายมือ

การเปลียนตัวนักเรียน/ครูผู้ฝึกซ้อม
       ระบบได้ปิดการเปลี่ยนตัว/แก้ไขข้อมูลนักเรียนแล้ว หากโรงเรียนใดมีความจำเป็นและเหตุผลจะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล และเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันฯ และครูผู้ฝึกซ้อม สามารถทำหนังสือไปยังประธานศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นคณะจัดการแข่งขันฯ ซึ่งให้นำมายื่น ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขันแต่ละจุด ในวันที่แข่งขันฯ ดังตัวอย่างหนังสือ (หนังสือเปลียนตัวครู /หนังสือเปลี่ยนตัวนักเรียน doc 1 , 2 /pdf 1 , 2

วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.