ประกาศฯ สพม.42 เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่) ปีการศึกษา 2561
ประกาศ สพม.42
เรื่องการแต่งตั้งอนุคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่)
ปีการศึกษา 2561
1.ประกาศฯ
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ-คหกรรม-เกษตรกรรม-อุตสาหกรรม-คอมพิวเตอร์-หุ่นยนต์
3
.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
9.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรี่ยน
    10.1 ลูกเสือ
    10.2 YC
    10.3 ส่งเสริมรักษ์การอ่าน
วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 16:13 น.