ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ส่งเล่มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณฺ์จำนวน 3 เล่มในวันแข่งขันฯ
วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:39 น.