ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1.  วันและเวลาสถานที่ในการแข่งขันฯ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นักเรียนพิเศษ)
เป็นวัน เวลาเดียวกันกับนักเรียนกลุ่มปกติ
2. 
เรื่องการแต่งกายในการแข่งนาฏศิลป์ ใส่ผ้าโจง ที่ฝึกรำไม่ต้องแต่งชุดการแสดง
วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:39 น.