สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิจิตรพิทยาคม 101 10 3 0 114
2 สระหลวงพิทยาคม 78 13 8 7 99
3 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 66 21 7 2 94
4 ตะพานหิน 66 11 4 0 81
5 สากเหล็กวิทยา 47 17 11 6 75
6 โพธิธรรมสุวัฒน์ 35 12 5 3 52
7 หนองโสนพิทยาคม 33 15 9 4 57
8 วังโมกข์พิทยาคม 31 19 11 10 61
9 เขาทรายทับคล้อพิทยา 30 14 10 7 54
10 บัณฑิตศึกษาลัย 28 29 10 9 67
11 สามง่ามชนูปถัมภ์ 25 16 16 4 57
12 กำแพงดินพิทยาคม 20 12 7 4 39
13 เทศบาลบ้านปากทาง 19 17 8 6 44
14 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 19 9 10 5 38
15 อนุบาลวชิร 19 3 6 2 28
16 แหลมรังวิทยาคม 18 13 9 6 40
17 ดงเจริญพิทยาคม 18 11 6 6 35
18 วชิรบารมีพิทยาคม 17 5 11 6 33
19 วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 15 13 10 5 38
20 วันทีสถิตย์พิทยาคม 15 9 3 3 27
21 ท่าเสาพิทยาคม 15 7 3 1 25
22 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 14 8 7 4 29
23 เยาวชนศึกษา 13 5 10 2 28
24 วังสำโรงวังหว้า 12 17 6 2 35
25 บางลายพิทยาคม 12 12 9 4 33
26 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 12 6 7 4 25
27 พิบูลธรรมเวทวิทยา 11 8 7 4 26
28 วังทรายพูนวิทยา 11 7 9 6 27
29 เมธีพิทยา 11 6 9 3 26
30 เทศบาล 2 ตะพานหิน 10 8 6 2 24
31 ห้วยยาวพิทยาคม 10 4 4 0 18
32 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 9 10 6 2 25
33 อนุบาลพุทธชาติ 8 14 9 2 31
34 ราษฎร์บำรุง 7 8 1 2 16
35 วังงิ้ววิทยาคม 6 4 4 0 14
36 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 5 11 10 10 26
37 หัวเฉียว 5 4 6 2 15
38 ทุ่งโพธิ์พิทยา 5 4 2 0 11
39 พิจิตรอินเตอร์ 5 2 2 1 9
40 วังกรดพิทยา 5 0 0 1 5
41 เนินปอรังนกชนูทิศ 3 6 6 3 15
42 ยอแซฟพิจิตร 2 5 8 2 15
43 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 2 1 3 0 6
44 จันทวิทยา 0 2 2 0 4
รวม 893 428 300 152 1,773