สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิจิตรพิทยาคม 64 28 10 102 101 10 3 0 114
2 ตะพานหิน 46 18 5 69 66 11 4 0 81
3 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 41 22 10 73 66 21 7 2 94
4 สระหลวงพิทยาคม 35 26 15 76 78 13 8 7 99
5 โพธิธรรมสุวัฒน์ 17 14 10 41 35 12 5 3 52
6 สากเหล็กวิทยา 16 16 14 46 47 17 11 6 75
7 เขาทรายทับคล้อพิทยา 13 15 12 40 30 14 10 7 54
8 วังโมกข์พิทยาคม 12 11 5 28 31 19 11 10 61
9 เทศบาลบ้านปากทาง 9 5 6 20 19 17 8 6 44
10 บางลายพิทยาคม 8 3 3 14 12 12 9 4 33
11 สามง่ามชนูปถัมภ์ 7 10 6 23 25 16 16 4 57
12 หนองโสนพิทยาคม 7 8 14 29 34 16 9 4 59
13 ท่าเสาพิทยาคม 7 1 3 11 17 8 3 1 28
14 วังทรายพูนวิทยา 7 1 2 10 11 7 9 6 27
15 กำแพงดินพิทยาคม 6 5 5 16 20 12 7 4 39
16 วันทีสถิตย์พิทยาคม 6 2 2 10 15 9 3 3 27
17 วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 6 0 4 10 15 13 10 5 38
18 ดงเจริญพิทยาคม 5 7 2 14 18 11 6 6 35
19 แหลมรังวิทยาคม 5 6 9 20 18 13 9 6 40
20 วังสำโรงวังหว้า 5 4 4 13 12 17 6 2 35
21 บัณฑิตศึกษาลัย 4 9 16 29 28 29 10 9 67
22 อนุบาลวชิร 4 7 8 19 19 3 6 2 28
23 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 4 7 4 15 14 8 7 4 29
24 เยาวชนศึกษา 4 5 6 15 13 5 10 2 28
25 ห้วยยาวพิทยาคม 4 4 1 9 10 4 4 0 18
26 วชิรบารมีพิทยาคม 4 2 4 10 18 5 11 6 34
27 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 3 8 7 18 19 9 10 5 38
28 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 3 1 5 9 9 10 6 2 25
29 อนุบาลพุทธชาติ 2 4 4 10 8 14 9 2 31
30 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 2 0 8 10 12 6 7 4 25
31 เมธีพิทยา 1 5 2 8 11 6 9 3 26
32 ทุ่งโพธิ์พิทยา 1 5 1 7 5 4 2 0 11
33 เทศบาล 2 ตะพานหิน 1 4 5 10 10 8 6 2 24
34 หัวเฉียว 1 3 3 7 5 4 6 2 15
35 วังงิ้ววิทยาคม 1 2 2 5 6 4 4 0 14
36 เนินปอรังนกชนูทิศ 1 2 1 4 3 6 6 3 15
37 ราษฎร์บำรุง 1 1 4 6 7 8 1 2 16
38 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 1 1 4 6 5 11 10 10 26
39 วังกรดพิทยา 1 1 0 2 5 0 0 1 5
40 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 1 0 2 3 2 1 3 0 6
41 พิจิตรอินเตอร์ 1 0 1 2 5 2 2 1 9
42 พิบูลธรรมเวทวิทยา 0 6 2 8 11 8 7 4 26
43 ยอแซฟพิจิตร 0 2 2 4 2 5 8 2 15
44 จันทวิทยา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
รวม 367 281 233 881 897 430 300 152 1,627