สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  พิจิตรพิทยาคม ได้  101  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 114 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สระหลวงพิทยาคม ได้  78  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 99 เหรียญ 
อันดับที่ 3  บางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้  66  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 94 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ตะพานหิน ได้  66  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 81 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สากเหล็กวิทยา ได้  47  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 75 เหรียญ 
อันดับที่ 6  โพธิธรรมสุวัฒน์ ได้  35  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 7  หนองโสนพิทยาคม ได้  34  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 8  วังโมกข์พิทยาคม ได้  31  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 61 เหรียญ 
อันดับที่ 9  เขาทรายทับคล้อพิทยา ได้  30  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 10  บัณฑิตศึกษาลัย ได้  28  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 67 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สามง่ามชนูปถัมภ์ ได้  25  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 12  กำแพงดินพิทยาคม ได้  20  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 13  เทศบาลบ้านปากทาง ได้  19  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ดงเสือเหลืองพิทยาคม ได้  19  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 15  อนุบาลวชิร ได้  19  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 16  แหลมรังวิทยาคม ได้  18  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 17  ดงเจริญพิทยาคม ได้  18  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 18  วชิรบารมีพิทยาคม ได้  18  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 19  ท่าเสาพิทยาคม ได้  17  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 20  วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) ได้  15  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 21  วันทีสถิตย์พิทยาคม ได้  15  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 22  โพธิ์ไทรงามวิทยาคม ได้  14  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 23  เยาวชนศึกษา ได้  13  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 24  วังสำโรงวังหว้า ได้  12  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 25  บางลายพิทยาคม ได้  12  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 26  หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ได้  12  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 27  พิบูลธรรมเวทวิทยา ได้  11  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 28  วังทรายพูนวิทยา ได้  11  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 29  เมธีพิทยา ได้  11  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 30  เทศบาล 2 ตะพานหิน ได้  10  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 31  ห้วยยาวพิทยาคม ได้  10  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 32  สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม ได้  9  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 33  อนุบาลพุทธชาติ ได้  8  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 34  ราษฎร์บำรุง ได้  7  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 35  วังงิ้ววิทยาคม ได้  6  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 36  วังตะกูราษฎร์อุทิศ ได้  5  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 37  หัวเฉียว ได้  5  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 38  ทุ่งโพธิ์พิทยา ได้  5  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 39  พิจิตรอินเตอร์ ได้  5  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 40  วังกรดพิทยา ได้  5  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 41  เนินปอรังนกชนูทิศ ได้  3  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 42  ยอแซฟพิจิตร ได้  2  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 43  บุญส่งวิทยานุสรณ์ ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 44  จันทวิทยา ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ