แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน (เวลา/สถานที่) ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่การแข่งขัน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
-การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
เปลี่ยนเวลาการแข่งขันจาก  13.00 – 16.00 น. เป็น 09.00- 12.00 น.

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
- การประกวดเพลงคุณธรรม ท.4-ม.6
เปลี่ยนสถานที่ จากห้อง 124 เป็นห้อง 122
-การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 และม.4-ม.6
 เปลี่ยนสถานที่ จาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 และ 123  เป็นห้องเกียรติยศ
- การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
เปลี่ยนสถานที่ จากอาคาร 4 ชั้น 2 ห้องจริยธรรมเป็น อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 411
-การประกวดสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนสถานที่จากอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องเกียรติยศ เป็นห้อง 123

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
-การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
เปลี่ยนสถานที่แข่งขัน จากสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เป็นเวทีอาคาร 3
เปลี่ยนเวลา จาก 09.00 – 12.00 น. เป็น เวลา 10.00 น.-12.00 น.
- รายการคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 และรายการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
เปลี่ยนสถานที่จากสนามฟุตบอลหน้าเทียม เป็นหอประชุมประชุมปัญจมาภิรมย์

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ (นาฏศิลป์)
เปลี่ยนสถานที่ทุกรายการ  จาก หอประชุมบงกชแก้ว (ห้องกลาง) เป็นอาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้องนาฏศิลป์
- การแข่งขันแสดงตลก
เปลี่ยนสถานที่จากอาคาร 3 เวทีต้านยาเสพติด เป็นอาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
- การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 และรายการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
เปลี่ยนเวลา จาก 13.00 – 16.00 เป็นเวลา 09.00 – 12.00 น.

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ชั้น ม.1-ม.6
เปลี่ยนวันการแข่งขัน จากวันที่ 23 กันยายน เป็นวันที่ 22 กันยายน สถานที่เดิม
-การแข่งขันสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ
เปลี่ยนสถานที่จากสนามฟุตซอล เป็นหัวมุมอาคาร 4


กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
- การสร้างผลงาน GSP 
เปลี่ยนเวลา จาก 13.00 – 16.00 เป็นเวลา 09.00 – 12.00 น.
- การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
เปลี่ยนเวลา จาก 13.00 – 16.00 เป็นเวลา 09.00 – 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 14:55 น.