แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน (ลูกเสือ) ณ วันที่ 21 กันยายน 2561
แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน
-การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
เปลี่ยนสถานที่แข่งขัน จากหัวมุมอาคาร 4
เป็น  
บริเวณ หัวมุมอาคาร 5 ด้านใต้ติดกับอาคารศิลปะ

**ให้ผู้แข่งขันมารายงานตัว เวลา 08.30 น.
วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10:44 น.