แจ้งแก้ไขเวลาการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
แก้ไขเวลาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  จากเวลา 09.00-12.00 น. เป็น 09.00-13.00 น.
2. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 จากเวลา 13.00 - 16.00 น. เป็นเวลา 13.00-17.00 น.
วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 15:28 น.