แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน (เวลา/สถานที่) ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
1.ภาษาไทย   
 • การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
 • การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
 • การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
2. ทัศนศิลป์
                    -   เวลาการแข่งขัน 09.00 – 12.00 ทุกรายการ
3. ดนตรี
                    - เปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ รายการขับร้องเพลงประเภทต่าง ๆ
4. การงานอาชีพ
 • จัดสวนถาดชื้น
 • จัดสวนแก้ว
 • แปรรูปอาหาร
 • ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ
 • อาคารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
 • แกะสลักผลไม้
5. ภาษาต่างประเทศ
 • การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.ต้น
 • การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.ปลาย
6. คอมพิวเตอร์ 
 • การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
 • การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 05:24 น.