เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นางชวนชม นิ่มเจริญ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายชาญยุทธ ลูกพลับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นางสุวรรณี จันทร์แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นางเพิ่มศรี เมฆสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายนคเรศ นิลวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นายเฉลิมเกียรติ วิริยานุกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นายสัมพันธ์ สัจจะเดช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นายธนากร ติยะวิสุทธิ์ศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นายธีรเดช มั่นยุติธรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นายสวัสดิ์ สุวรรณกิจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นายสมยศ ศรีพยัคฆ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นายระวี ฤทธิเกรียง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 นางสุภัค พุ่มทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
18 นางศศิภัทร วิไลรัตย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
19 นางสาวชุติกาญจน์ กลิ่นทับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
20 นางสาวนพวรรณ ทับทิมทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
21 นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
22 นายวชิรพงศ์ พูลเกษร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
23 ดร.จิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
24 ว่าที่ร้อยตรีบุญสืบ มะอิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
25 ดร.นพเก้า ทองชุมสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
26 นางเนตรนภา ทองดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
27 นางสุทธิดา จันต๊ะวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
28 นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
29 ดร.ผกามาศ บุญเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
30 ว่าที่ร้อยตรีสามารถ วนาธรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
31 นายชาติ เจริญชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
32 นายนิโรจน์ นนท์นา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
33 นางธัญชนก มีพยุง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
34 นายศักดา สินมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
35 นายสมศักดิ์ รัตนธรรมธาดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
36 นายมาโนชญ์ ติณสิริสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
37 นายขจร ตาสุยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
38 นางปริตา วรรณะศิลปิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
39 นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
40 นางพรพิศ ยาวิไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
41 นางสุดคนึง คุ้มเกตุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
42 นางพรพิมล มุกสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
43 นางปิยะมาศ เจริญชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
44 นายทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
45 นางสาวสุชาดา ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
46 นางสาวณัฐกฤตา ปัญญาปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
47 นางสุดารัตน์ พิพัฒน์พรวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
48 นายนุกูล อ่ำอ่วม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
49 นางสาววิไล อ่อนตานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
50 นางโสพิศ เทศสลุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
51 ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
52 เด็กชายกิตติ แย้มทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ช่วยคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
53 นายชาญยุทธ ลูกพลับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
54 นางสุวรรณี จันทร์แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
55 นางชุดาภรณ์ แพทย์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
56 นางสาวสุทธิลักษณ์ เเสงนวล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
57 นางปนัดดา ชัยชราเเสง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
58 นายวิเชียร เซี่ยงว่อง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
59 นางปฐมาภรณ์ ซ่งโนนรัก ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
60 นางอทิตญา น้อยน้ำใส ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
61 นางนิศาชล ทุ่งโพธิ์แดง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
62 นายพิเนต เม่นคำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
63 ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาส โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
64 นางสิริลักษณ์ โพธิบุตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
65 นายวิฑรูย์ เต๋มา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
66 นางกิ่งแก้ว บรรลุผลสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
67 นางฐิติพร แม่งมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
68 นายธงไชย จันทร์กระจ่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
69 นางอรอานันท์ บุญรอด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
70 นางเกล้าฟ้า จันทรศิริ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
71 นางพิมพ์ภัทรา ธนัชพุฒิพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
72 นางสาวแก้วกัลยาณี อิ่มชม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
73 นางสาววรรณดี ถวิลบุญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
74 นางอรพิน สุขคณา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
75 นางยุพิน พรมใจสา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
76 นางยุพา สมบุญมี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
77 นายสันทัด คงเนตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
78 นางอมรรัตน์ มุนินทร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
79 นางจุฬาลักษณ์ อธิวาส โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
80 นางสาวทิพวรรณ์ ชื่นชม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
81 นางสาวสุภาวดี กางด้วง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
82 นางสาวชุติกาญจน์ กลิ่นทับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
83 นางสาวแก้วกัลยาณี อิ่มชม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
84 นางสาววรรณกร ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
85 นายวชิรพงศ์ พูลเกษร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
86 นางสาวพลอยณัชชา จิราธิปภูริวัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
87 นางสาวอาภาภรณ์ ธาดาภาคย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
88 Ms.Qiandi Huang โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
89 นางจิราศิลป์ ศรีอำไพ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
90 นางสาวรุ่งทิวา เทิดสิทธิกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
91 นางสาวจันทิมา ทองแฟง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
92 Mr.Herve Jean-Louis Banette โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
93 นางสาวพัชรียา เขน่วม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
94 นายสุรกิจ เฉลิมวิริยะสกุล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
95 นายสมบัติ วัฒนากุล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
96 นางสาวจุฑารัตน์ เอี่ยมพิษณุวงษ์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
97 นางสาวศิริรัตน์ เจษฎาวุฒิ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
98 นางสานิลัช ทิพย์รัตน์มงคล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
99 นางสาวจันทร์แรม ม่วงสวน ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
100 นางสาวโสภิดา แดงเรือง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
101 นางสาวพนินทร สังข์แป้น ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
102 นางสาววราภรณ์ วุฒิเอ้ย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
103 นางมาลัยสวรรค์ สุนเกตุทรัช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
104 นางสาวจงกลนี มีมงคล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
105 นางสาวลักษณ์พร เข้มขัน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
106 นายอานนท์ โหมดกลิ่น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
107 นางสาวอรทัย อินอำพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
108 นายวรรณพงษ์ วงษ์จันทร์หาร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
109 นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
110 นางจิตฐิชา ครุฑคง ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน
111 นายฐิติ สมบูรณ์อเนก อาจารย์ภาควิชาศิลปะเเละการออกแบบ คณะกรรมการตัดสิน
112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาศิลปะเเละการออกแบบ คณะกรรมการตัดสิน
113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย มาอ่อน อาจารย์ภาควิชาศิลปะเเละการออกแบบ คณะกรรมการตัดสิน
114 นางนฤมล แก้วแกมแข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ คณะกรรมการตัดสิน
115 นายธราธร สุขะอาคม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน
116 นางสาววีรยา เมฆกระจาย โรงเรียนตะพานหิน คณะกรรมการตัดสิน
117 นางจิรภา อินทรขาว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
118 Mrs.April Joy Amparo Babael โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
119 นางนงนุช วิริยานุกูล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน
120 Mr.Juan Carlo Donato Antonio โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน
121 Mr.James Matcla Cunete โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
122 นางสาวมันตา อัตตพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการตัดสิน
123 นางพิมลสิริ เถาว์แล เอี่ยมละออ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน
124 นางสาวธันยพร ไคร้วงศ์เรือน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน
125 Mr.Jigg T.Paradero โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ คณะกรรมการตัดสิน
126 Mr.Jade Oliver N.Dabon โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
127 นายอธิภัทร เดชะกะนิษฐ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการตัดสิน
128 นางสาวอาภาภรณ์ ธาดาภาคย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
129 นางนิชาภา พุ่มทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
130 นางสาวถวิกา ไรวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน
131 นางสาวนพวรรณ ทับทิมทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
132 นางสาววันเพ็ญ ม่วงศรีเมืองดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการตัดสิน
133 นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสิน
134 Mr.Kentaro Okada โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสิน
135 Ms.Ayano Kawamura โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ คณะกรรมการตัดสิน
136 Ms.Sakura Imamura โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน
137 Mr.Akino Minato มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม คณะกรรมการตัดสิน
138 ผศ.จุไรรัตน์ โสภา มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน
139 ดร.ชนัญญา พวงทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน
140 Mr.Yang Bo มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน
141 ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน
142 ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน
143 Mr.Tan Zhengrong มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน
144 นายศาศวัต โมราสุข โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
145 นางสาวพัชรินทร์ ใสสีสูบ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน
146 MissKim Yi Seul โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน
147 นายชาติ เจริญชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการตัดสิน
148 นางสุภาพ อมรประภา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน
149 ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาส โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
150 นายเกียรติมนูญ บัวชื่น โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา คณะกรรมการตัดสิน
151 นางฐิติพร แม่งมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
152 นายอโนทัย ส้มอ่ำ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย คณะกรรมการตัดสิน
153 นางนิภารัตน์ กาญจนโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน
154 นางชไมพร ขำทวี ครู โรงเรียนบ้านแม่ระกา คณะกรรมการตัดสิน
155 ดร.ณัฎฐนิช นักปี่ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน
156 ดร.อำนาจ บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสิน
157 ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย คณะกรรมการตัดสิน
158 Mr.Charly Longue มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน
159 นางนฤชล มันตะสูตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน
160 นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่าง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน
161 นางสาวสุรดา อินพิทักษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน
162 นางสาวจุฑาพร เป้าโทน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน
163 นางสาวเสาวลักษณ์ รอดอุตม์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน
164 นางสาวชลธิชา เปรมปรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน
165 นายยงยุทธ์ จันทร์เครือยิ้ม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน
166 นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน
167 นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน
168 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน
169 นางสาวพิมพวรรณ สิทธิรักษ์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการตัดสิน
170 นางสุนทรี นิติเสถียร ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการตัดสิน
171 นายปราโมทย์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการตัดสิน
172 นางสาวจิตรลดา ศักดิ์นิติจารุชัย ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการตัดสิน
173 นางสาวเบญญาภา ม่วงไตร ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการตัดสิน
174 นางสาวบังอร ชะเอมจันทร์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการตัดสิน
175 นายอายุวัฒน์ ทองนวม โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป.กพ.1 คณะกรรมการตัดสิน
176 นางขวัญชนก แสงท่านั่ง โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย สพป.กพ.1 คณะกรรมการตัดสิน
177 นางนริสลา ทองคำ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการตัดสิน
178 นายสรยุทธ ปั้นฉาย โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน
179 นายพีรดนย์ จัตุรัส โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน
180 นายยศธร ธราฤทธิ์ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา คณะกรรมการตัดสิน
181 นางเพ็ญนภา ทองนวม โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง สพป.พล.2 คณะกรรมการตัดสิน
182 นางสาวศรัณยา นันท์ศิลิ โรงเรียนบ้านแม่ระกา สพป.พล.2 คณะกรรมการตัดสิน
183 นายชลธี แสวงทอง โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
184 นางสาวนันทนิตย์ ท่าโพธิ์ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
185 นางสาวธีรวรรณ จันทร์อิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการตัดสิน
186 นายร่มไทร ไมตระรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการตัดสิน
187 นางภัทรพร วงศ์ใหญ่ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน
188 นายเกรียงไกร ศรีเจริญ โรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการตัดสิน
189 นางสาวพนิดา ทองคำ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
190 นายธีรพงษ์ นวลด่อน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน
191 นายเจษฎากร มากรื่น โรงเรียนดอนทองวิทยา คณะกรรมการตัดสิน
192 นายเจษฎา แสงจันทร์ โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป.พล.1 คณะกรรมการตัดสิน
193 นายวินัย ทาบาง โรงเรียนวัดบึงลำ สพป.พล.2 คณะกรรมการตัดสิน
194 นายณฐวัฒน์ ม่วงทอง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.พล.1 คณะกรรมการตัดสิน
195 นางนิรันตรี อาจเอื้อ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการตัดสิน
196 นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน
197 นายวชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะกรรมการตัดสิน
198 นางชลธิชา วรภู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน
199 นายเอกกมล เรืองเดช โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน
200 นายสมศักดิ์ ลิ้มคงงาม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
201 นายกิติศักดิ์ ปัญโญ โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป.พล.3 คณะกรรมการตัดสิน
202 นายชัยวัฒน์ ด้วงช้าง โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา คณะกรรมการตัดสิน
203 นางสาวสุรีรัตน์ ทองพานเหล็ก โรงเรียนวัดดงโคกขาม สพป.พล.1 คณะกรรมการตัดสิน
204 นายสิทธิพงษ์ กุลทอง โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสิน
205 นายวรวุฒิ มะลิวงษ์ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสิน
206 นายพีระชัย อากาศวิภาต ข้าราชการบำนาญ สพป.พล.1 คณะกรรมการตัดสิน
207 นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน
208 นายวิษณุ อ้นบางเขน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 คณะกรรมการตัดสิน
209 นายปฏิณ นาคทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 คณะกรรมการตัดสิน
210 นายวัลลภ พนัสขาว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.1 คณะกรรมการตัดสิน
211 นายนันทชัย พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.1 คณะกรรมการตัดสิน
212 นางสาวยุพิน คงคอน ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน
213 นางกมลสรวง คนเฉียบ ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน
214 นางณัชภัทร วงศ์จีน ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน
215 นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน
216 นางสาวศิริรัตน์ มูลติด ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน
217 นางสาวอาภาพร คีรีวัน ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน
218 ๐. นางสาวอิสริยาภรณ์ พึ่งจิตร นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการตัดสิน
219 นางปนัดดา ชัยชราเเสง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
220 นายชาญยุทธ ลูกพลับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
221 นางสุวรรณี จันทร์แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
222 นางอทิตญา น้อยน้ำใส ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
223 นางชุดาภรณ์ แพทย์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
224 นางสาวจิตรลดา ศักดิ์นิติจารุชัย ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
225 นายยุทธนา อยู่ป้อม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
226 นายนิมิตร เดชสกุลรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
227 นางสาวนพวรรณ คงเพ็ง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
228 นายจรูญ เถื่อนกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
229 นางธัญชนก มีพยุง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
230 นางสาวมลชยา หวานชะเอม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
231 นางอโณทัย ชื่นใจชน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
232 นางสุปราณี ธาดาภาคย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
233 นางธัญญรัตน์ เต๋มา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
234 นายกิตติพันธ์ บุญปัน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
235 นางสาวปัทมา จันเครือเกิด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
236 นายรัตตกานต์ ตาลวิราช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
237 นางสาวชุติกาญจน์ กลิ่นทับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
238 นางสาวแก้วกัลยาณี อิ่มชม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
239 นายวชิรพงศ์ พูลเกษร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
240 นางสาววรรณกร ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
241 นางสาวพนินทร สังข์แป้น ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
242 นางสาวโสภิดา แดงเรือง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
243 นางสายชล สายยิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
244 นายวิรัตน์ รักแจ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
245 นางอิสญาภา ธรรพรังษี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
246 นางธัญญารัตน์ เที่ยงคืน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
247 นายอำนาจกฤช บัวแฝง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
248 นายพายุทธ เอี่ยมเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
249 นายกรรภิรมย์ มั่นคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
250 นายวศพล เทพยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
251 นายอภิชาติ พ่วงก้อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
252 นางสิรินาถ ขำคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
253 นางสุวิภา เกตุทัต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
254 นางสาวสุชาดา ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
255 นางสาวรุจิกร จิ๋วอ่วม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
256 นางถนัดศรี ทัดเที่ยง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
257 นายเหมรัฐส์ อินสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
258 นางปริตา วรรณะศิลปิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
259 นางสาวนลินี ธรรมวงศา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
260 นายวีระพล พงศ์ดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
261 นายสมบัติ สายทน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
262 อำนาจกฤช บัวแฝง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
263 นางสาวเอมอัชนา เพ็ชรสะอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
264 นางกาเหว่า พรมชาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)
265 นางจันทร์เพ็ญ จันทร์จำรัส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)
266 นางสาวพรชนันท์ สุวรรณรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)
267 นายวีรชัยน์ เบ็ญจวิโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)
268 นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
269 ดร.พยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
270 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
271 นางสาวมุกมณี ศักดิ์ศิริรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ช่วยคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science show)
272 นางสาวปรียาลักษณ์ แฝงพงศ์กองสิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ช่วยคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science show)
273 นางสาวทิฆัมพร เศรษฐวนิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ช่วยคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science show)
274 นางสาวศุภเกศ ทรัพย์ประชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ช่วยคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science show)
275 นางสาวพรรณพัสสา ลิสนิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ช่วยคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science show)
276 นายกฤษณพงศ์ ชำนาญจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์
277 นายจรัญ หนองหลวง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์
278 นายอดิเรก อ่อนช่างเหล็ก ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์
279 นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์
280 นายสมบัติ สายทน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ การจราจร
281 นายจำลอง แจงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ การจราจร
282 นายสุรพล บุญวังแร่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ การจราจร
283 นายสุภาพ บุญวังแร่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ การจราจร
284 นายสุทัศน์ เมี้ยนเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ การจราจร
285 นางปิยะฉัตร Banister โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการตัดสิน
286 Mr.Even Gibbs โรงเรียนบ้านยางเมือง คณะกรรมการตัดสิน
287 นางสาวกาญจนา คชนิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม
288 นางนิตตรา บุญรอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม
289 นางนิ่มนวล ไชยสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม
290 นางประภาวดี ปราณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม
291 นางชวัลลักษณ์ โพธิ์เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม
292 นางจารุวรรณ สุรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม
293 นางวิไลลักษณ์ คำทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม
294 นางสาวเอมอร เหมือนจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม
295 นายพุทธพร อินอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
296 นายมหาพันธ์ จันทะคุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
297 นางปิยะมาศ เจริญชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
298 นางกรรณิกา จันทร์วงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
299 นายยุทธภูมิ เขียวแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
300 นายวิรัตน์ รักแจ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
301 นางสาวณัฐกฤตา ปัญญาปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
302 นางสาวสุชาดา ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
303 นายสุชิน เทียมศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
304 นายพุทธพร อินอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
305 นายจำลอง แจงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
306 นายขจร ตาสุยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
307 นางอาทิตยา บุญประสพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
308 นางสาวพนารัตน์ จงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
309 นางสาวรุ่งนภา อินขำวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
310 นางสาวภัควลัญช์ ทาเกิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
311 นางสาวกนกวรรณ คงสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
312 นางชวัลลักษณ์ โพธิ์เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
313 นางสาวปุริมปรัชญ์ คำชนแดน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก โทร:083-620-4406 อีเมล: naka_it@hotmail.com
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]