เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
2 นางชวนชม นิ่มเจริญ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
3 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
4 นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
5 พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
6 นายชาญยุทธ ลูกพลับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
7 นางสุวรรณี จันทร์แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
8 นางเพิ่มศรี เมฆสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
9 นายนคเรศ นิลวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
10 นายเฉลิมเกียรติ วิริยานุกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
11 นายสัมพันธ์ สัจจะเดช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
12 นายธนากร ติยะวิสุทธิ์ศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
13 นายธีรเดช มั่นยุติธรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
14 นายสวัสดิ์ สุวรรณกิจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
15 นายสมยศ ศรีพยัคฆ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
16 นายระวี ฤทธิเกรียง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
17 นางสุภัค พุ่มทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
18 นางศศิภัทร วิไลรัตย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
19 นางสาวชุติกาญจน์ กลิ่นทับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
20 นางสาวนพวรรณ ทับทิมทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
21 นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
22 นายวชิรพงศ์ พูลเกษร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
23 ดร.จิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
24 ว่าที่ร้อยตรีบุญสืบ มะอิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
25 ดร.นพเก้า ทองชุมสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
26 นางเนตรนภา ทองดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
27 นางสุทธิดา จันต๊ะวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
28 นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
29 ดร.ผกามาศ บุญเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
30 ว่าที่ร้อยตรีสามารถ วนาธรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
31 นายชาติ เจริญชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
32 นายนิโรจน์ นนท์นา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
33 นางธัญชนก มีพยุง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
34 นายศักดา สินมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
35 นายสมศักดิ์ รัตนธรรมธาดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
36 นายมาโนชญ์ ติณสิริสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
37 นายขจร ตาสุยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
38 นางปริตา วรรณะศิลปิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
39 นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
40 นางพรพิศ ยาวิไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
41 นางสุดคนึง คุ้มเกตุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
42 นางพรพิมล มุกสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
43 นางปิยะมาศ เจริญชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
44 นายทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
45 นางสาวสุชาดา ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
46 นางสาวณัฐกฤตา ปัญญาปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
47 นางสุดารัตน์ พิพัฒน์พรวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
48 นายนุกูล อ่ำอ่วม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
49 นางสาววิไล อ่อนตานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
50 นางโสพิศ เทศสลุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
51 ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
52 นายชาญยุทธ ลูกพลับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
53 นางสุวรรณี จันทร์แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
54 นางชุดาภรณ์ แพทย์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
55 นางสาวสุทธิลักษณ์ เเสงนวล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
56 นางปนัดดา ชัยชราเเสง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
57 นายวิเชียร เซี่ยงว่อง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
58 นางปฐมาภรณ์ ซ่งโนนรัก ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
59 นางอทิตญา น้อยน้ำใส ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
60 นางนิศาชล ทุ่งโพธิ์แดง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
61 นายพิเนต เม่นคำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
62 ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาส โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
63 นางสิริลักษณ์ โพธิบุตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
64 นายวิฑรูย์ เต๋มา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
65 นางกิ่งแก้ว บรรลุผลสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
66 นางฐิติพร แม่งมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
67 นายธงไชย จันทร์กระจ่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
68 นางอรอานันท์ บุญรอด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
69 นางเกล้าฟ้า จันทรศิริ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
70 นางพิมพ์ภัทรา ธนัชพุฒิพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
71 นางสาวแก้วกัลยาณี อิ่มชม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
72 นางสาววรรณดี ถวิลบุญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
73 นางอรพิน สุขคณา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
74 นางยุพิน พรมใจสา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
75 นางยุพา สมบุญมี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
76 นายสันทัด คงเนตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
77 นางอมรรัตน์ มุนินทร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
78 นางจุฬาลักษณ์ อธิวาส โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
79 นางสาวทิพวรรณ์ ชื่นชม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
80 นางสาวสุภาวดี กางด้วง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
81 นางสาวชุติกาญจน์ กลิ่นทับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
82 นางสาวแก้วกัลยาณี อิ่มชม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
83 นางสาววรรณกร ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
84 นายวชิรพงศ์ พูลเกษร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
85 นางสาวพลอยณัชชา จิราธิปภูริวัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
86 นางสาวอาภาภรณ์ ธาดาภาคย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
87 Ms.Qiandi Huang โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
88 นางจิราศิลป์ ศรีอำไพ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
89 นางสาวรุ่งทิวา เทิดสิทธิกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
90 นางสาวจันทิมา ทองแฟง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
91 Mr.Herve Jean-Louis Banette โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
92 นางสาวพัชรียา เขน่วม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
93 นายสุรกิจ เฉลิมวิริยะสกุล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
94 นายสมบัติ วัฒนากุล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
95 นางสาวจุฑารัตน์ เอี่ยมพิษณุวงษ์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
96 นางสาวศิริรัตน์ เจษฎาวุฒิ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
97 นางสานิลัช ทิพย์รัตน์มงคล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
98 นางสาวจันทร์แรม ม่วงสวน ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
99 นางสาวโสภิดา แดงเรือง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
100 นางสาวพนินทร สังข์แป้น ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
101 นางสาววราภรณ์ วุฒิเอ้ย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
102 นางมาลัยสวรรค์ สุนเกตุทรัช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
103 นางสาวจงกลนี มีมงคล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
104 นางสาวลักษณ์พร เข้มขัน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
105 นายอานนท์ โหมดกลิ่น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
106 นางสาวอรทัย อินอำพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
107 นายวรรณพงษ์ วงษ์จันทร์หาร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
108 นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
109 นางจิตฐิชา ครุฑคง ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน  
110 นายฐิติ สมบูรณ์อเนก อาจารย์ภาควิชาศิลปะเเละการออกแบบ คณะกรรมการตัดสิน  
111 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ เกษประสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาศิลปะเเละการออกแบบ คณะกรรมการตัดสิน  
112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย มาอ่อน อาจารย์ภาควิชาศิลปะเเละการออกแบบ คณะกรรมการตัดสิน  
113 นางนฤมล แก้วแกมแข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ คณะกรรมการตัดสิน  
114 นายธราธร สุขะอาคม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
115 นางสาววีรยา เมฆกระจาย โรงเรียนตะพานหิน คณะกรรมการตัดสิน  
116 นางจิรภา อินทรขาว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
117 Mrs.April Joy Amparo Babael โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
118 นางนงนุช วิริยานุกูล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
119 Mr.Juan Carlo Donato Antonio โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน  
120 Mr.James Matcla Cunete โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
121 นางสาวมันตา อัตตพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการตัดสิน  
122 นางพิมลสิริ เถาว์แล เอี่ยมละออ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน  
123 นางสาวธันยพร ไคร้วงศ์เรือน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน  
124 Mr.Jigg T.Paradero โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ คณะกรรมการตัดสิน  
125 Mr.Jade Oliver N.Dabon โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
126 นายอธิภัทร เดชะกะนิษฐ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการตัดสิน  
127 นางสาวอาภาภรณ์ ธาดาภาคย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
128 นางนิชาภา พุ่มทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
129 นางสาวถวิกา ไรวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน  
130 นางสาวนพวรรณ ทับทิมทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
131 นางสาววันเพ็ญ ม่วงศรีเมืองดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการตัดสิน  
132 นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสิน  
133 Mr.Kentaro Okada โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสิน  
134 Ms.Ayano Kawamura โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ คณะกรรมการตัดสิน  
135 Ms.Sakura Imamura โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน  
136 Mr.Akino Minato มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม คณะกรรมการตัดสิน  
137 ผศ.จุไรรัตน์ โสภา มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน  
138 ดร.ชนัญญา พวงทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน  
139 Mr.Yang Bo มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน  
140 ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน  
141 ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน  
142 Mr.Tan Zhengrong มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน  
143 นายศาศวัต โมราสุข โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
144 นางสาวพัชรินทร์ ใสสีสูบ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน  
145 MissKim Yi Seul โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน  
146 นายชาติ เจริญชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการตัดสิน  
147 นางสุภาพ อมรประภา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
148 ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาส โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
149 นายเกียรติมนูญ บัวชื่น โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา คณะกรรมการตัดสิน  
150 นางฐิติพร แม่งมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
151 นายอโนทัย ส้มอ่ำ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย คณะกรรมการตัดสิน  
152 นางนิภารัตน์ กาญจนโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน  
153 นางชไมพร ขำทวี ครู โรงเรียนบ้านแม่ระกา คณะกรรมการตัดสิน  
154 ดร.ณัฎฐนิช นักปี่ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน  
155 ดร.อำนาจ บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสิน  
156 ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย คณะกรรมการตัดสิน  
157 Mr.Charly Longue มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสิน  
158 นางนฤชล มันตะสูตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน  
159 นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่าง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน  
160 นางสาวสุรดา อินพิทักษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน  
161 นางสาวจุฑาพร เป้าโทน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน  
162 นางสาวเสาวลักษณ์ รอดอุตม์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน  
163 นางสาวชลธิชา เปรมปรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน  
164 นายยงยุทธ์ จันทร์เครือยิ้ม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน  
165 นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน  
166 นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน  
167 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน  
168 นางสาวพิมพวรรณ สิทธิรักษ์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการตัดสิน  
169 นางสุนทรี นิติเสถียร ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการตัดสิน  
170 นายปราโมทย์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการตัดสิน  
171 นางสาวจิตรลดา ศักดิ์นิติจารุชัย ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการตัดสิน  
172 นางสาวเบญญาภา ม่วงไตร ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการตัดสิน  
173 นางสาวบังอร ชะเอมจันทร์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการตัดสิน  
174 นายอายุวัฒน์ ทองนวม โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป.กพ.1 คณะกรรมการตัดสิน  
175 นางขวัญชนก แสงท่านั่ง โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย สพป.กพ.1 คณะกรรมการตัดสิน  
176 นางนริสลา ทองคำ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการตัดสิน  
177 นายสรยุทธ ปั้นฉาย โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
178 นายพีรดนย์ จัตุรัส โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
179 นายยศธร ธราฤทธิ์ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา คณะกรรมการตัดสิน  
180 นางเพ็ญนภา ทองนวม โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง สพป.พล.2 คณะกรรมการตัดสิน  
181 นางสาวศรัณยา นันท์ศิลิ โรงเรียนบ้านแม่ระกา สพป.พล.2 คณะกรรมการตัดสิน  
182 นายชลธี แสวงทอง โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
183 นางสาวนันทนิตย์ ท่าโพธิ์ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
184 นางสาวธีรวรรณ จันทร์อิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการตัดสิน  
185 นายร่มไทร ไมตระรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการตัดสิน  
186 นางภัทรพร วงศ์ใหญ่ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
187 นายเกรียงไกร ศรีเจริญ โรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
188 นางสาวพนิดา ทองคำ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
189 นายธีรพงษ์ นวลด่อน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
190 นายเจษฎากร มากรื่น โรงเรียนดอนทองวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
191 นายเจษฎา แสงจันทร์ โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป.พล.1 คณะกรรมการตัดสิน  
192 นายวินัย ทาบาง โรงเรียนวัดบึงลำ สพป.พล.2 คณะกรรมการตัดสิน  
193 นายณฐวัฒน์ ม่วงทอง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.พล.1 คณะกรรมการตัดสิน  
194 นางนิรันตรี อาจเอื้อ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการตัดสิน  
195 นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
196 นายวชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะกรรมการตัดสิน  
197 นางชลธิชา วรภู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
198 นายเอกกมล เรืองเดช โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
199 นายสมศักดิ์ ลิ้มคงงาม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
200 นายกิติศักดิ์ ปัญโญ โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป.พล.3 คณะกรรมการตัดสิน  
201 นายชัยวัฒน์ ด้วงช้าง โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา คณะกรรมการตัดสิน  
202 นางสาวสุรีรัตน์ ทองพานเหล็ก โรงเรียนวัดดงโคกขาม สพป.พล.1 คณะกรรมการตัดสิน  
203 นายสิทธิพงษ์ กุลทอง โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
204 นายวรวุฒิ มะลิวงษ์ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
205 นายพีระชัย อากาศวิภาต ข้าราชการบำนาญ สพป.พล.1 คณะกรรมการตัดสิน  
206 นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสิน  
207 นายวิษณุ อ้นบางเขน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 คณะกรรมการตัดสิน  
208 นายปฏิณ นาคทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 คณะกรรมการตัดสิน  
209 นายวัลลภ พนัสขาว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.1 คณะกรรมการตัดสิน  
210 นายนันทชัย พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.1 คณะกรรมการตัดสิน  
211 นางสาวยุพิน คงคอน ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
212 นางกมลสรวง คนเฉียบ ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
213 นางณัชภัทร วงศ์จีน ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
214 นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
215 นางสาวศิริรัตน์ มูลติด ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
216 นางสาวอาภาพร คีรีวัน ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
217 ๐. นางสาวอิสริยาภรณ์ พึ่งจิตร นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการตัดสิน  
218 นางปนัดดา ชัยชราเเสง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
219 นายชาญยุทธ ลูกพลับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
220 นางสุวรรณี จันทร์แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
221 นางอทิตญา น้อยน้ำใส ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
222 นางชุดาภรณ์ แพทย์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
223 นางสาวจิตรลดา ศักดิ์นิติจารุชัย ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
224 นายยุทธนา อยู่ป้อม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
225 นายนิมิตร เดชสกุลรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
226 นางสาวนพวรรณ คงเพ็ง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
227 นายจรูญ เถื่อนกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
228 นางธัญชนก มีพยุง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
229 นางสาวมลชยา หวานชะเอม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
230 นางอโณทัย ชื่นใจชน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
231 นางสุปราณี ธาดาภาคย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
232 นางธัญญรัตน์ เต๋มา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
233 นายกิตติพันธ์ บุญปัน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
234 นางสาวปัทมา จันเครือเกิด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
235 นายรัตตกานต์ ตาลวิราช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
236 นางสาวชุติกาญจน์ กลิ่นทับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
237 นางสาวแก้วกัลยาณี อิ่มชม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
238 นายวชิรพงศ์ พูลเกษร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
239 นางสาววรรณกร ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
240 นางสาวพนินทร สังข์แป้น ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
241 นางสาวโสภิดา แดงเรือง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
242 นางสายชล สายยิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
243 นายวิรัตน์ รักแจ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
244 นางอิสญาภา ธรรพรังษี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ  
245 นางธัญญารัตน์ เที่ยงคืน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ  
246 นายอำนาจกฤช บัวแฝง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ  
247 นายพายุทธ เอี่ยมเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ  
248 นายกรรภิรมย์ มั่นคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ  
249 นายวศพล เทพยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ  
250 นายอภิชาติ พ่วงก้อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ  
251 นางสิรินาถ ขำคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์  
252 นางสุวิภา เกตุทัต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์  
253 นางสาวสุชาดา ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์  
254 นางสาวรุจิกร จิ๋วอ่วม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์  
255 นางถนัดศรี ทัดเที่ยง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
256 นายเหมรัฐส์ อินสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
257 นางปริตา วรรณะศิลปิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
258 นางสาวนลินี ธรรมวงศา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
259 นายวีระพล พงศ์ดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน การแข่งขันกิจกรรมการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์  
260 นายสมบัติ สายทน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน การแข่งขันกิจกรรมการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์  
261 อำนาจกฤช บัวแฝง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน การแข่งขันกิจกรรมการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์  
262 นางสาวเอมอัชนา เพ็ชรสะอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน การแข่งขันกิจกรรมการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์  
263 นางกาเหว่า พรมชาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทาง วิทยาศาสตร์ (science show)  
264 นางจันทร์เพ็ญ จันทร์จำรัส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทาง วิทยาศาสตร์ (science show)  
265 นางสาวพรชนันท์ สุวรรณรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทาง วิทยาศาสตร์ (science show)  
266 นายวีรชัยน์ เบ็ญจวิโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทาง วิทยาศาสตร์ (science show)  
267 นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
268 ดร.พยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
269 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
270 นายกฤษณพงศ์ ชำนาญจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์  
271 นายจรัญ หนองหลวง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์  
272 นายอดิเรก อ่อนช่างเหล็ก ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์  
273 นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์  
274 นายสมบัติ สายทน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ การจราจร  
275 นายจำลอง แจงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ การจราจร  
276 นายสุรพล บุญวังแร่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ การจราจร  
277 นายสุภาพ บุญวังแร่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ การจราจร  
278 นายสุทัศน์ เมี้ยนเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ การจราจร  
279 นางปิยะฉัตร Banister โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการตัดสิน  
280 Mr.Even Gibbs โรงเรียนบ้านยางเมือง คณะกรรมการตัดสิน  
281 นางสาวกาญจนา คชนิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม  
282 นางนิตตรา บุญรอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม  
283 นางนิ่มนวล ไชยสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม  
284 นางประภาวดี ปราณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม  
285 นางชวัลลักษณ์ โพธิ์เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม  
286 นางจารุวรรณ สุรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม  
287 นางวิไลลักษณ์ คำทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม  
288 นางสาวเอมอร เหมือนจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการปฏิคม  
289 นายพุทธพร อินอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน  
290 นายมหาพันธ์ จันทะคุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน  
291 นางปิยะมาศ เจริญชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน  
292 นางกรรณิกา จันทร์วงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน  
293 นายยุทธภูมิ เขียวแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน  
294 นายวิรัตน์ รักแจ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน  
295 นางสาวณัฐกฤตา ปัญญาปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน  
296 นางสาวสุชาดา ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน  
297 นายสุชิน เทียมศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
298 นายพุทธพร อินอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
299 นายจำลอง แจงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
300 นายขจร ตาสุยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
301 นางอาทิตยา บุญประสพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
302 นางสาวพนารัตน์ จงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
303 นางสาวรุ่งนภา อินขำวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
304 นางสาวภัควลัญช์ ทาเกิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
305 นางสาวกนกวรรณ คงสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
306 นางชวัลลักษณ์ โพธิ์เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
307 นางสาวปุริมปรัชญ์ คำชนแดน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก โทร:083-620-4406 อีเมล: naka_it@hotmail.com
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]