สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บางกระทุ่มพิทยาคม 71 9 4 1 84
2 วังทองพิทยาคม 69 5 4 0 78
3 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 53 11 7 2 71
4 บ้านกลางพิทยาคม 51 16 9 1 76
5 วังโพรงพิทยาคม 38 8 5 4 51
6 หนองพระพิทยา 24 13 5 2 42
7 วังพิกุลวิทยศึกษา 24 11 11 4 46
8 เนินสะอาดวิทยาคม 21 12 5 1 38
9 ไทรย้อยพิทยาคม 18 3 1 1 22
10 เนินกุ่มวิทยา 18 2 11 3 31
11 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 17 2 3 2 22
12 น้ำรินพิทยาคม 15 9 6 2 30
13 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 8 4 4 2 16
รวม 427 105 75 25 632