สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังทองพิทยาคม 36 25 7 68 69 5 4 0 78
2 บางกระทุ่มพิทยาคม 35 20 17 72 71 9 4 1 84
3 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 21 15 13 49 53 11 7 2 71
4 บ้านกลางพิทยาคม 20 19 10 49 51 16 9 1 76
5 วังโพรงพิทยาคม 11 8 8 27 38 8 5 4 51
6 วังพิกุลวิทยศึกษา 8 6 7 21 24 11 11 4 46
7 เนินสะอาดวิทยาคม 6 7 5 18 21 12 5 1 38
8 น้ำรินพิทยาคม 6 2 3 11 15 9 6 2 30
9 เนินกุ่มวิทยา 5 3 3 11 18 2 11 3 31
10 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 4 5 4 13 17 2 3 2 22
11 ไทรย้อยพิทยาคม 3 8 3 14 18 3 1 1 22
12 หนองพระพิทยา 3 5 9 17 24 13 5 2 42
13 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1 1 4 6 8 4 4 2 16
รวม 159 124 93 376 427 105 75 25 607