สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังทองพิทยาคม 36 25 7 68 69 5 4 0 78
2 บางกระทุ่มพิทยาคม 36 20 17 73 72 9 4 1 85
3 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 21 15 13 49 53 11 7 2 71
4 บ้านกลางพิทยาคม 20 19 10 49 51 16 9 1 76
5 วังพิกุลวิทยศึกษา 12 6 7 25 28 11 11 4 50
6 วังโพรงพิทยาคม 11 8 8 27 38 8 5 4 51
7 เนินสะอาดวิทยาคม 8 8 5 21 24 12 5 1 41
8 น้ำรินพิทยาคม 6 2 3 11 15 9 6 2 30
9 ไทรย้อยพิทยาคม 5 8 4 17 21 3 1 1 25
10 เนินกุ่มวิทยา 5 3 3 11 18 2 11 3 31
11 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 4 5 4 13 17 2 3 2 22
12 หนองพระพิทยา 3 5 9 17 24 13 5 2 42
13 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1 1 4 6 8 4 4 2 16
รวม 168 125 94 387 438 105 75 25 618