::sm-plk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เมฆแสงสีโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาส ภูมิถาวรโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ ตรีศาสตร์โรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาส ภูมิถาวรโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางวนิดา เมฆแสงสีโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ ตรีศาสตร์โรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา แสงสิงห์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายกวินพงษ์ สว่างเกล้าโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวสุจินดา นวนแก้วโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางกันต์ฤทัย ปาอาภรณ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา ดวงอุปะโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวจีรพรรณ สุราษฎร์มณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 พิษณุโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางพรระวี จันทร์ย่อยโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตติกาล ม่วงมิตรโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ จันแก่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 พิษณุโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางวนิดา ราชเพียแก้วโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนาธิป อุบลอ่อนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร สงพันธุ์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรี มะโพงเพ็งโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ มันตะสูตรโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนม์นิภานันท์ ดอนพันพลโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางสาววัชรี มะโพงเพ็งโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ยังสามารถโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิชชาภา มูลเมืองโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางฐิราภรณ์ สุวรรณคีรีโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี พุ่มบานเย็นโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางภควรรณ นาคสิงห์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี พุ่มบานเย็นโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางฐิราภรณ์ สุวรรณคีรีโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางภควรรณ นาคสิงห์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวินพงษ์ สว่างเกล้าโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายสานิตย์ ทองจันทร์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวินพงษ์ สว่างเกล้าโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายสานิตย์ ทองจันทร์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางรัตนา อ่อนสำลีโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉัตราภรณ์ มิตรละม่อมโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรพิชชา พริบไหวโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางรัตนา อ่อนสำลีโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉัตราภรณ์ มิตรละม่อมโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรพิชชา พริบไหวโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน คันธาวัตร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสมคิด เปียมีโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวผกาชาติ รักผกาวงศ์โรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธีระพงศ์ นวลศรีโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี เกิดเชื้อโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางอรทัย รอดปันนาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ นาคยิ้มโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธราภรณ์ ศิริโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร ศิริคงโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางใกล้รุ่ง ยะทาโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ท้วมทองโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางอำไพร สัตนาโคโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งอรุณ พินิจผลโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธารีรัตน์ สุวรรณโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล สุขมามอญโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งอรุณ พินิจผลโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธารีรัตน์ สุวรรณโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล สุขมามอญโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิชชา สุนทะวงศ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร จันทร์โทโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุรีธวารี เพ็ชรรัตน์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพิชชา สุนทะวงศ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร จันทร์โทโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุรีธวารี เพ็ชรรัตน์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอนก บุญเกิดโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นางสาวสงกรานต์ พันธุ์ุไทยศิริโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
4. นางจินตจิต วงษาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายพิชัย ระเกตุโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพรรณ รอดพ่ายโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางลาวัลย์ แสงขำโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ กันทะวงค์โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภคพนธ์ ศิรินันทยาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายรหัท ติ๊บแปงโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภาวีร์ เมืองหลวงหน่ายโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ มีบุญล้ำโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสุรางค์รัตน์ ธนะวงศ์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา แดงชาวนาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ขันแปงโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางธนิตา พลอยมีโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
4. นางสาวไพรินทร์ อ่อนศรีโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางเจริญรัตน์ วงษาโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา อินแก้วโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณิชกมล สิงห์หะโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
4. นางมัชฌิมา เที่ยงผดุงโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายสดายุ กวยทิโรงเรียนยางโกลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ รุ่งทองโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรัตน์ วุฒิญาณโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางคำเพียร มุณีโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ การะแบกโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางดวงชีวัน กิติอาษาโรงเรียนศรีอิทราทิตย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา โพธิ์ไกรโรงเรียนศรีอิทราทิตย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา สุทธาวาสโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย ทองบุญนุ่มโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวภรรทนพ พงษ์พานทองโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกนิพล ธาราชโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางประดัด ชมมีโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ก้อนแก้วโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นางมาลัยพิมพ์ ตันทาโรงเรียนศรีอิทราทิตย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนนทลี สะคำภาโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรธิรางค์ สังสหชาติโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ขุมขำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
4. นายเอกราช ปุริเสโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
5. นางสาวเฉลา พุ่มพิมพ์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนนทลี สะคำภาโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรธิรางค์ สังสหชาติโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ขุมขำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
4. นายเอกราช ปุริเสโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
5. นางสาวเฉลา พุ่มพิมพ์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเบญญาภา แสนเมืองโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สงสังข์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ หมากผินโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวรภีพร ศรีสอาดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ แถวอุทุมโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายวัจน์กร แสงสว่างโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงศ์ จันฝุ่นโรงเรียนบ้านน้ำจวงประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงศ์ กุนอินต๊ะโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฉัตรชฎา จันทร์เจียวใช้โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิพงศ์ จันฝุ่นโรงเรียนบ้านน้ำจวงประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงศ์ กุนอินต๊ะโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฉัตรชฎา จันทร์เจียวใช้โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายธวัช สอนใจมั่นโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ แก้วมณีโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเลิศพันธุ์ พิษณุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายธวัช สอนใจมั่นโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ แก้วมณีโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเลิศพันธุ์ พิษณุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายธวัช สอนใจมั่นโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ แก้วมณีโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเลิศพันธุ์ พิษณุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุรัสวดี แสนใจวุฒิโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ศรีกระจ่างโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางนิธิชา ไชยมงคลโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
4. นายวีรยุทธ สงศิลาวัตโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุรัสวดี แสนใจวุฒิโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ศรีกระจ่างโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางนิธิชา ไชยมงคลโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
4. นายวีรยุทธ สงศิลาวัตโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางงามพันธุ์ ศรีวิทยาโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ทองแสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี คำแปงโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
4. นางเกตน์สิรี เกตุยอดโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางงามพันธุ์ ศรีวิทยาโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ทองแสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี คำแปงโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
4. นางเกตน์สิรี เกตุยอดโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกีรติ กันตงโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปราการ รุ่งโพธิ์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สุรชาติพิทักษ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายกีรติ กันตงโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปราการ รุ่งโพธิ์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สุรชาติพิทักษ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ บุญเย็นโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีแพร แก้วกองทรัพย์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สุดจิตร์โรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสมชาย พุ่มบานเย็นโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสำรวย จีนด้วงโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายชัยพล กันศิริโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุธนณ์ เชี่ยวชลโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา สุดเกตุโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี ยอดทัพโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายนคร พูลโห้โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ ปีปวนโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายวรัมถ์ สุภานันท์โรงเรียนศรีอิทราทิตย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ โอ่งวันโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายเอกพัน เอิ้นภักดีโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นางนัชชนา พรหมพรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายปารมีน ทองอิสสระโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรีพร ทองงามขำโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวเดือนแรม จันทศิริโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางดวงเดือน พิมพาโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสิต สีใสโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางกาญจนา จันทร์บุญนาคโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายปราโมทย์ บุญอินโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัศยา แสนกันณลาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายทิตย์อุทัย ชัยมาสพงษ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ คุ้มครองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนันท์ธร ตุ่นเงินโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวนรีรัตน์ ตาขันโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ บุญอินโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทิตย์อุทัย ชัยมาสพงษ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัศยา แสนกันณลาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ บุญอินโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทิตย์อุทัย ชัยมาสพงษ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัศยา แสนกันณลาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ สุมาริธรรมโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนงค์ชัย แสงปัญญาโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายขวัญชัย ศรีทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสมยศ สัมมาวรรณโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ สุ่มเงินโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวอมรา เทียนทองโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา กันมาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
6. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา กันมาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
6. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา กันมาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
6. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา กันมาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
6. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา กันมาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
6. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา กันมาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
6. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา กันมาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
6. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา กันมาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
6. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา กันมาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
6. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา กันมาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
6. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา กันมาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
6. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา กันมาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
6. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา กันมาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
6. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ จอมยิ้มโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ สุดใจโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ จอมยิ้มโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ สุดใจโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ จอมยิ้มโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ สุดใจโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ จอมยิ้มโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ สุดใจโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ จอมยิ้มโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ สุดใจโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายกร เลือกหาโรงเรียนสวนเมี่ยงวทยาประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ สุดใจโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายศรายุทธ จอมยิ้มโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ จอมยิ้มโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ สุดใจโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายไทรโยค ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายธานิน ถิรวัฒนากุลโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อ่อนคำพาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
4. นายเปรียว สอนยศโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
5. นายสมทราย มาตชัยเคนโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายไทรโยค ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายธานิน ถิรวัฒนากุลโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อ่อนคำพาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
4. นายเปรียว สอนยศโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
5. นายสมทราย มาตชัยเคนโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายไทรโยค ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายธานิน ถิรวัฒนากุลโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อ่อนคำพาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
4. นายเปรียว สอนยศโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
5. นายสมทราย มาตชัยเคนโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางบุษรินทร์ นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ดีคำโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
3. นายภุชงค์ ยาดีโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางบุษรินทร์ นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ดีคำโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
3. นายภุชงค์ ยาดีโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางบุษรินทร์ นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ดีคำโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
3. นายภุชงค์ ยาดีโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางบุษรินทร์ นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ดีคำโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
3. นายภุชงค์ ยาดีโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุรภี ค้าของโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภินันท์ โอษคลังโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสุรภี ค้าของโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภินันท์ โอษคลังโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุรภี ค้าของโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภินันท์ โอษคลังโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสุรภี ค้าของโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภินันท์ โอษคลังโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอื้ออังกูร ชำนาญโรงเรียนบ้านร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ ชูประสิทธิ์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ จันทะคุณโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเอื้ออังกูร ชำนาญโรงเรียนบ้านร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ ชูประสิทธิ์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ จันทะคุณโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอื้ออังกูร ชำนาญโรงเรียนบ้านร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ ชูประสิทธิ์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ จันทะคุณโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเอื้ออังกูร ชำนาญโรงเรียนบ้านร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ ชูประสิทธิ์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ จันทะคุณโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายสมพร ตรีสงค์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายสมพร ตรีสงค์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายสมพร ตรีสงค์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายสมพร ตรีสงค์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายสมทราย มาตชัยเคนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ อ่อนคำพาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายเปรียว สอนยศโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
4. นายธัชชัย เหล็กคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
5. นายธานิน ถิรวัฒนากุลโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ อยู่ดีโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ อยู่ดีโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ อยู่ดีโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ อยู่ดีโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ อยู่ดีโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ อยู่ดีโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายปวีร์ปรัชญ์ ปู่ซึ้งโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี สอทาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวนุชนาฏ พรมสอนโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวศิกาญจน์ พงษ์สุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพรรณ สิริ เยี่ยมจรรยาโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรชญาดา ทองคำพงษ์โรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายชเนศ เหมกมลพันธ์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ แก้วกองทรัพย์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางรัศมี ใจทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางวิไลลักษณ์ สุริเยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง คำหยุ่นโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี บุญส่งโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายมงคล สาตรพันธุ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวปรางค์ปรารมภ์ เทียนงามโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายมงคล สาตรพันธุ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวปรางค์ปรารมภ์ เทียนงามโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางรัตนา บวบดีโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรีย์ อินทนาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญญาวีร์ ทะจิโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางรัตนา บวบดีโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรีย์ อินทนาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญญาวีร์ ทะจิโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนารีรัตน์ จันทร์งามโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวชนาพร เมฆดีโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวลักขณา แย้มจิตรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนารีรัตน์ จันทร์งามโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวชนาพร เมฆดีโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวลักขณา แย้มจิตรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางนกแก้ว คล้ายสอนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. Mr.Kentaro Okadaโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชาโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวนกแก้ว คล้ายสอนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. Mr.Kentaro Okadaโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชาโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนารีรัตน์ จันทร์งามโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวชนาพร เมฆดีโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวลักขณา แย้มจิตรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวนกแก้ว คล้ายสอนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. Mr.Kentaro Okadaโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชาโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนารีรัตน์ จันทร์งามโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวชนาพร เมฆดีโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวลักขณา แย้มจิตรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวนกแก้ว คล้ายสอนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. Mr.Kentaro Okadaโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชาโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนารีรัตน์ จันทร์งามโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวชนาพร เมฆดีโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวลักขณา แย้มจิตรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวนกแก้ว คล้ายสอนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. Mr.Kentaro Okadaโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชาโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางทิพย์มาศ ศักดิ์สิรินารถโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาววสุลีพร จันทะคุณโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางนิษฐา จูเมฆาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางรัชนีวรรณ เฮงทรัพย์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาพร ขุนนนท์โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชยุตม์ สิทธิมาโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพจน์ ฟักอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ธิแปงข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสมคิด ออมสินโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายพจน์ ฟักอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ธิแปงข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสมคิด ออมสินโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายชวลิต พรหมพรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพัน แซ่สงโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นายอำนาจ พรมจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางลักขณา สุขรัตนปรีชาโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวเจเนตร โทจำปาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิไลลักษณ์ โตมิโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ วงษ์คำน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ วงศ์นวลโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางลักขณา สุขรัตนปรีชาโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ไชยวุฒิโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา บัวหินโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายหัตถชัย สุกใสโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี ไชยวุฒิโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา บัวหินโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายหัตถชัย สุกใสโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางช่อทิพย์ เสพสวัสดิ์โรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิกร บุญเกิดโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นางอัจฉราวรรณ จิราพงศ์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางช่อทิพย์ เสพสวัสดิ์โรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนวรัตน์ ระวีวัฒน์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางอัจฉราวรรณ จิราพงศ์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนาถอนงค์ กางถันโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต ธรรมขันทาโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ เอียวงษ์โรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนาถอนงค์ กางถันโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต ธรรมขันทาโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ เอียวงษ์โรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายธนพัฒน์ ศรีคำสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสวิชญา คำดีเพ็งโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายธนพัฒน์ ศรีคำสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสวิชญา คำดีเพ็งโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นายปราการ รุ่งโพธิ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวรดาณัฐ อุ่นทองโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายโสฬส ทองฟักโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอโนชา อ้อสวงศ์โรงเรียนยางโกลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร พลอยมีโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางสาวนันทนิตย์ ท่าโพธิ์โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวปวีณา โพธิ์จันทร์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี อินสุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ อภินันทโนโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ เปี้ยปลูกวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางจิราพร วงศ์หล้าโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวนฤมล ยอดทัศน์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววราศิณี สวนสอนโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ เปี้ยปลูกวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายสิทธิกร บุญเกิดโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวลาวัลย์ กันภัยโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี คูณสมบัติโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ อุ่นไพรโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวลาวัลย์ กันภัยโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี คูณสมบัติโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ อุ่นไพรโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายทวิช น้อยดีโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ อรรคสูรย์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
3. นายวรวุฒิ มะลิวงษ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ กุลทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ ด้วงรอดวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ ปัญโญโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพงษ์ กุลทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ ด้วงรอดวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ ปัญโญโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพงษ์ กุลทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ ด้วงรอดวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ ปัญโญโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประญัติ วงศ์สมบัติโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายสมบุญ ชะนะแสนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายประจบ ช้างอินทร์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประญัติ วงศ์สมบัติโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายสมบุญ ชะนะแสนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายประจบ ช้างอินทร์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนันทวัน หนูกล่ำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายชนะวงศ์ มุมแดงโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางมนสิการ ศรีอุปตะโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางนันทวัน หนูกล่ำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายชนะวงศ์ มุมแดงโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางมนสิการ ศรีอุปตะโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สีขำข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ จันทร์พรโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางธมกร ทองพลับโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สีขำข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ จันทร์พรโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางธมกร ทองพลับโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษชกร สุหนั่นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางเอื้องคำ อินทร์ศักดิ์โรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษชกร สุหนั่นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางเอื้องคำ อินทร์ศักดิ์โรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ ม่วงมิตรโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร พงษ์เพ็งโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นายสาธิต อินแพงโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายภัทรพงศ์ วันต๊ะโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุภาพร พาลีโรงเรียนนครชุม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางเกตน์นิภา ฮาดคันทุงโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เกษประสิทธิ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีแพร วงศ์คำชัยโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นายเฉลิมวุฒิ จงเจริญพรโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกัลยา เกษประสิทธิ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีแพร วงศ์คำชัยโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นายเฉลิมวุฒิ จงเจริญพรโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวชลดา คงบางโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์เดช เข็ดขามโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นายอานนท์ บุญสิงห์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวชลดา คงบางโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์เดช เข็ดขามโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นายอานนท์ บุญสิงห์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสมพร ปิ่นเงินโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐกร อินอ่อนโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางดลณพร จันธิราชโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางสมพร ปิ่นเงินโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐกร อินอ่อนโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางดลณพร จันธิราชโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพา แก้วบัวรมย์โรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวฤดีวรรณ ภู่อำโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรทิพา แก้วบัวรมย์โรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวฤดีวรรณ ภู่อำโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางลักขณา สุขรัตนปรีชาโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวเจเนตร โทจำปาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิไลลักษณ์ โตมิโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบุษรินทร์ นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ดีคำโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปทิตตา มหาธรณ์โรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุษรินทร์ นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ดีคำโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปทิตตา มหาธรณ์โรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางบุษรินทร์ นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ดีคำโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปทิตตา มหาธรณ์โรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางบุษรินทร์ นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ดีคำโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปทิตตา มหาธรณ์โรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวชิราภรณ์ บุตรดาโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ สีม่วงโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาววาสนา บางแบ่งโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวชิราภรณ์ บุตรดาโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ สีม่วงโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาววาสนา บางแบ่งโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครไทย โทร. 09-1152-9296
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]