เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)
ณ โรงเรียนนครไทย วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นางสายสวาท ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
10 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
13 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายพร ดังดี ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ
17 จ.ส.อ.ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสุริยัน ชัยพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการอำนวยการ
19 ว่าที่ ร.ต.คัมภีร์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายธีระยุทธ สุวิเชียร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายอโณทัย บัวขัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายไทรโยค ดาด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 39 คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสิงห์เพชร สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางสาวเทียมใจ อำไพวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางนงนุช กันแย้ม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางกาญจนา กัณฑษา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางจันทร์แรม ขุนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายวีระชัย แจ้งโม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางสุรีรัตน์ บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน
35 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน
36 นางกัลยา เกษประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน
37 นางนงนุช กันแย้ม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน
38 นางฉวีวรรณ อินจิว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน
39 นางเกตน์สิรี เกตุยอด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน
40 นางจิดาภา โตเสน่ห์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน
41 นางอนุกูล แก้วบัวรมย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน
42 นางสาวนกแก้ว คล้ายสอน ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน
43 นางสาวนฤมล ขันแปง ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน
44 นางสาวกฤษณา ไกรสิทธิพงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน
45 นางรุจิรา จีนทิม ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน
46 นางสาววัชรีพร ทองงามขำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน
47 นางสาวกัญญาภัค คงสีไพร เจ้าหน้าที่ทะเบียนโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน
48 นางสาวนวรัตน์ ระวีวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน
49 นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน
50 นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน
51 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน
52 นางอมรรัตน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน
53 นางฉวีวรรณ อินจิว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน
54 นางกาญจนา กัณฑษา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน
55 นางสาวกรชญาดา ทองคำพงษ์ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน
56 นายปวีร์ปรัชญ์ ปู่ซึ้ง ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน
57 นายณัฐวุฒิ สุดจิตร์ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน
58 นางประดัด ชมมี ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน
59 นายกวินพงษ์ สว่างเกล้า ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน
60 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
61 จ.ส.อ.ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
62 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
63 นางกัลยา เกษประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
64 นางนงนุช กันแย้ม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
65 นางฉวีวรรณ อินจิว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
66 นายมงคล สาตรพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
67 นางคำเพียร มุณี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
68 นางใกล้รุ่ง ยะทา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
69 นางสาวกรกช เลื่อมใส ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
70 นางสาวกัญญาวีร์ ทะจิ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
71 นายกวินพงษ์ สว่างเกล้า ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
72 นางรุจิรา จีนทิม ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
73 นางสาวกัญญาภัค คงสีไพร เจ้าหน้าที่ทะเบียนโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
74 นางสาวนวรัตน์ ระวีวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
75 นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
76 นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
77 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
78 นางสาวเทียมใจ อำไพวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
79 นางกัลยา เกษประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
80 นางฉวีวรรณ อินจิว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
81 นางนงนุช กันแย้ม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
82 นางใกล้รุ่ง ยะทา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
83 นายสมพงษ์ น้อยทุ่ง ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
84 นายวีรยุทธ สงศิลาวัต ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
85 นายกวินพงษ์ สว่างเกล้า ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
86 นางสาวนารีรัตน์ จันทร์งาม ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
87 นางสาวอัญชลี ไชยวุฒิ ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
88 นางสาวนฤมล ขันแปง ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
89 นายธนงค์ชัย แสงปัญญา ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
90 นางสาวจุฑารัตน์ อุ่นไพร พนักงานราชการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
91 นางสาวธราภรณ์ ศิริ พนักงานราชการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
92 นางรุจิรา จีนทิม ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
93 นางสาววัชรีพร ทองงามขำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
94 นางสาวกัญญาภัค คงสีไพร เจ้าหน้าที่ทะเบียนโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
95 นางสาวนวรัตน์ ระวีวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
96 นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
97 นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
98 นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชา ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน
99 นางอมรรัตน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
100 นางนันทวัน หนูกล่ำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
101 นายมงคล สาตรพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
102 นายชอบ หนูกล่ำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
103 นางสุภาพรรณ วงศ์สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
104 นางธมกร ทองพลับ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
105 นายประญัติ วงศ์สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
106 นายสุธีรพันธุ์ ไกรโชค ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นางรุจิราพร ไกรโชค ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นางฉวีวรรณ อินจิว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นางลักขณา สุขรัตนปรีชา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นายสมยศ สัมมาวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
111 นางสมพร ปิ่นเงิน ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
112 นางจุไร แก้วคำมา ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
113 นางสุรภี ค้าของ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
114 นายพรชัย เป้รอด ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
115 นางประไพ ช้างอินทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
116 นายภัทรพงษ์ หงษ์ทองมี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
117 นายพัสกร โตเสน่ห์ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
118 นายสมทราย มาตชัยเคน ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
119 นางรัตติกาล ม่วงมิตร ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
120 นางอุราลักษณ์ แสงคำ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
121 นางสาวกรชญาดา ทองคำพงษ์ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
122 นายสมพงษ์ น้อยทุ่ง ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
123 นางสาววิจิตรา สุทธาวาส ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
124 นายวีรยุทธ สงศิลาวัต ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
125 นางสาวนิสิต สีใส ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
126 นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชา ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
127 นักการภารโรง/แม่บ้านโรงเรียนนครไทย นักการภารโรง/แม่บ้านโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
128 นางกาญจนา กัณฑษา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
129 นางนงนุช กันแย้ม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
130 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
131 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
132 นางเบญจมาส ภูมิถาวร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
133 นายนคร พูลโห้ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
134 นายวินัย เพ็งนาม นักการรักษาความปลอดภัยโรงโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
135 นายสถิตย์ พัวพัน ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
136 นายสุธี เที่ยงคำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
137 นางสาวเทียมใจ อำไพวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายการเงินงบประมาณ
138 นางสาวผกาชาติ รักผกาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายการเงินงบประมาณ
139 นางสาวนฤมล ขันแปง ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายการเงินงบประมาณ
140 นางสาวธราภรณ์ ศิริ พนักงานราชการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายการเงินงบประมาณ
141 นางสาวณัฐกฤตา คำป้อง เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายการเงินงบประมาณ
142 นางสาวศรัญญา ศรีพรม เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายการเงินงบประมาณ
143 นางสาวพรพิชชา สุนทะวงศ์ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายการเงินงบประมาณ
144 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายแสง สีและเสียง
145 นายสมทราย มาตชัยเคน ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายแสง สีและเสียง
146 นายปราการ รุ่งโพธิ์ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายแสง สีและเสียง
147 นายสมภพ มั่นยุติธรรม ช่างไฟฟ้า ระดับ 3 โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายแสง สีและเสียง
148 นายสมพงษ์ ยอดเกตุ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายแสง สีและเสียง
149 นายวินัย เพ็งนาม นักการรักษาความปลอดภัยโรงโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายแสง สีและเสียง
150 นายไพฑูรย์ เสวดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายแสง สีและเสียง
151 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
152 นายภัทรพงษ์ หงษ์ทองมี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
153 นายประญัติ วงศ์สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
154 นายไพฑูรย์ เสวดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
155 นายปราการ รุ่งโพธิ์ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
156 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
157 นายสมยศ สัมมาวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
158 นางสาวนิสิต สีใส ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
159 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
160 จ.ส.อ.ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
161 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
162 นางกัลยา เกษประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
163 นางอนุกุล แก้วบัวรมย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
164 นางคำเพียร มุณี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
165 นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
166 นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
167 นางสาวกรกช เลื่อมใส ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
168 นางสาวจุฑารัตน์ อุ่นไพร พนักงานราชการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
169 นางนงนุช กันแย้ม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
170 นางสาวนวรัตน์ ระวีวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
171 นางประดัด ชมมี ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
172 นายกวินพงษ์ สว่างเกล้า ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
173 นางสาวศิรประภา ค้ำชู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
174 นางสาวธาริณี หมีดง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
175 นางสาวธิดาพร มากดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
176 นางสาวอุมาพร สุขมามอญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
177 นางสาวสุภาวดี จันทะคีรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
178 นายวรัญญู คงสีไพร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
179 นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาไทย
180 นางจันทร์แรม ขุนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาไทย
181 นางรัตติกาล ม่วงมิตร ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาไทย
182 นายกวินพงษ์ สว่างเกล้า ครูโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาไทย
183 นายสิงห์เพชร สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่วิทยาศาสตร์
184 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่วิทยาศาสตร์
185 นางฉวีวรรณ อินจิว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่วิทยาศาสตร์
186 นางสาววิจิตรา สุทธาวาส ครูโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่วิทยาศาสตร์
187 นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่คณิตศาสตร์
188 นายอโณทัย บัวขัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่คณิตศาสตร์
189 นางประไพ ช้างอินทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่คณิตศาสตร์
190 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
191 นายพร ดังดี ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
192 นางสุภาพรรณ วงศ์สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
193 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่การงานอาชีพ
194 นายไทรโยค ดาด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่การงานอาชีพ
195 นางกัลยา เกษประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่การงานอาชีพ
196 นางธมกร ทองพลับ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่การงานอาชีพ
197 นางสมพร ปิ่นเงิน ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่การงานอาชีพ
198 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์
199 นางสาวเทียมใจ อำไพวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์
200 นายปราการ รุ่งโพธิ์ ครูโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์
201 นางสาวเทียมใจ อำไพวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่หุ่นยนต์
202 นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่หุ่นยนต์
203 นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ศิลปะ
204 นายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ศิลปะ
205 นางอุราลักษณ์ แสงคำ ครูโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ศิลปะ
206 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่สุขศึกษาและพลศึกษา
207 ว่าที่ ร.ต.คัมภีร์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่สุขศึกษาและพลศึกษา
208 นายชอบ หนูกล่ำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่สุขศึกษาและพลศึกษา
209 นางกาญจนา กัณฑษา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่สุขศึกษาและพลศึกษา
210 นายภูเมศวร์ หมั่นกิจ ครูโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่สุขศึกษาและพลศึกษา
211 นายปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ
212 นายธีระยุทธ สุวิเชียร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ
213 นายมงคล สาตรพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ
214 นายสมพงษ์ น้อยทุ่ง ครูโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ
215 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
216 นายวีระชัย แจ้งโม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
217 นายพัสกร โตเสน่ห์ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
218 นางสาวกฤษณา ไกรสิทธิพงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
219 นางรุจิรา จีนทิม ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
220 จ.ส.อ.ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่เรียนรวม
221 นางสุรีรัตน์ บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่เรียนรวม
222 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
223 นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
224 นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
225 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
226 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
227 นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
228 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
229 นายปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
230 นายพร ดังดี ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
231 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
232 จ.ส.อ.ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
233 นายสุริยัน ชัยพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
234 ว่าที่ ร.ต.คัมภีร์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
235 นายธีระยุทธ สุวิเชียร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
236 นายอโณทัย บัวขัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
237 นายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
238 นายสิงห์เพชร สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
239 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
240 นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผู้แลระบบจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครไทย โทร. 09-1152-9296
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]