สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครไทย 59 29 13 101 120 11 2 0 133
2 ชาติตระการวิทยา 21 18 14 53 65 10 2 0 77
3 พรหมพิรามวิทยา 20 21 12 53 66 13 4 0 83
4 นครบางยางพิทยาคม 13 17 3 33 41 9 6 3 56
5 ยางโกลนวิทยา 9 8 9 26 46 12 7 3 65
6 นาบัววิทยา 9 6 10 25 42 8 5 0 55
7 วัดโบสถ์ศึกษา 8 5 8 21 32 9 6 3 47
8 บ่อโพธิ์วิทยา 6 6 8 20 31 6 5 1 42
9 ราชประชานุเคราะห์ 23 6 4 9 19 32 13 6 2 51
10 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 10 7 20 34 9 4 2 47
11 บ้านน้ำจวง 3 4 6 13 21 7 4 0 32
12 บ้านร่มเกล้า 3 2 3 8 12 7 3 3 22
13 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 2 4 5 11 22 6 5 5 33
14 คันโช้งพิทยาคม 2 2 3 7 17 9 5 5 31
15 สวนเมี่ยงวิทยา 1 5 5 11 22 9 5 2 36
16 อินทุภูติพิทยา 1 2 1 4 12 8 2 0 22
17 ดงประคำพิทยาคม 1 0 5 6 21 13 6 1 40
18 วังมะด่านพิทยาคม 0 3 5 8 21 9 8 0 38
รวม 167 146 126 439 657 168 85 30 910