สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครไทย 59 29 13 101 120 11 2 0 133
2 พรหมพิรามวิทยา 21 21 12 54 67 13 4 0 84
3 ชาติตระการวิทยา 21 18 14 53 65 10 2 0 77
4 นครบางยางพิทยาคม 13 17 3 33 41 9 6 3 56
5 นาบัววิทยา 12 7 10 29 46 8 5 0 59
6 ยางโกลนวิทยา 9 8 9 26 46 12 7 3 65
7 วัดโบสถ์ศึกษา 8 5 8 21 32 9 6 3 47
8 บ่อโพธิ์วิทยา 7 6 9 22 33 6 5 1 44
9 ราชประชานุเคราะห์ 23 7 4 9 20 33 13 6 2 52
10 บ้านน้ำจวง 4 4 6 14 22 7 4 0 33
11 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 10 7 20 34 9 4 2 47
12 บ้านร่มเกล้า 3 2 3 8 12 7 3 3 22
13 วังมะด่านพิทยาคม 2 5 5 12 25 9 8 0 42
14 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 2 4 5 11 22 6 5 5 33
15 คันโช้งพิทยาคม 2 2 3 7 17 9 5 5 31
16 สวนเมี่ยงวิทยา 1 5 5 11 22 9 5 2 36
17 อินทุภูติพิทยา 1 2 1 4 12 8 2 0 22
18 ดงประคำพิทยาคม 1 0 5 6 21 13 6 1 40
รวม 176 149 127 452 670 168 85 30 923