โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันให้จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มาในวันแข่งขัน
อุปกรณ์การแข่งขันอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์.pdf 
หมายเหตุ : ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมเฉพาะอุปกรณ์
                ส่วนสารละลายทางกรรมการกลางจะจัดเตรียมไว้ให้
วันพุธ ที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:56 น.