ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนi.pdf
(ฉบับสมบูรณ์)
วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 23:12 น.