หัวข้อการแข่งขันแต่ละหมวดหมู่ตามมติของคณะกรรมการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
การแข่งขันหมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ.pdf
การแข่งขันหมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์.pdf
การแข่งขันหมวดหมู่ : ภาษาไทย.pdf
การแข่งขันหมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.pdf
การแข่งขันหมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.pdf

การแข่งขันหมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์.pdf
การแข่งขันหมวดหมู่ : คณิตศาสตร์.docx

การแข่งขันหมวดหมู่ : ศิลปะ : ทัศนศิลป์ : การแข่งขันทุกประเภทของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กำหนดการเดิม เวลา 13.00 น. เปลี่ยนเป็น 09.00 - 12.00 น. 

การแข่งขันหมวดหมู่ : การงานอาชีพ : การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
และการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ กรรมการตกลงกันให้นักเรียนสามารถจัดทำแกนดอกข่า
มาล่วงหน้าได้ตามจำนวน และโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพที่ใช้ปลั๊กพ่วง
ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำมาด้วย
วันศุกร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:27 น.