เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2 นายกิจผจญ แมตเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
3 นายเกียรติศักดิ์ สุนทรหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
5 นายสุริยน สายสนองยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
6 นางวาสนา สำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
7 ว่าที่ ร.ต. พิพัฒน์ เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
8 นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเทพวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
9 นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
10 ซิลเตอร์รัชนี ตระกูลเง็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
11 นายสถาพร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
12 นายกองคำ นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
13 นายเกียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
14 นางจีราพร วุฒิการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฏร์ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
15 ว่าที่ ร.ต. วีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
16 นางปานเนตร วงศ์ฟู รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
17 นางสุภาพร โสภารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
18 นางรัตติยา จินายะ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
19 นางสาวชีวารัตน์ คำยวง โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
20 นางสาวพัชรีย์ เทพจันทร์ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
21 นางสาวตุลารัตน์ จินายะ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
22 นางสาวอุรารัตน์ ปาละปิน โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
23 นายเอกรินทร์ เกสร โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
24 นายนราวิชญ์ นารี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
25 นางสาวกัลยาณี ไสวสุวิชชา โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
26 นางสาวสุริวรรณ แสงคำดี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
27 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
28 นายสงกรานต์ ขุนพรม โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
29 นายสมศักดิ์ ทิพย์วัน โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
30 นายสมชาย อินตา ืโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกรรมการการประสานงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
31 นางอุษา รัตนบุปผา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
32 นางวราพร บัณทิตย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
33 นางสุรีย์ แสนเพ็ชร์ ืโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
34 นางสาวศศิเพ็ญ สีพา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
35 นางสายสุนีย์ เนตรทิพย์ ืโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
36 นางสาววิชญา เมฆอากาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-6
37 นางอุไรวรรณ อิสสรานนท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-6
38 นางฐิติมา ศรีจันทร์ ืโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-6
39 นายพิพิธพงษ์ โกศัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-6
40 นายชยุตพงศ์ พรมยะ ืโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-6
41 นางสาวนภาพร เข้มขัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสต์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
42 นางสาววนิดา เหลี่ยมศรี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสต์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
43 นางพัชรินทร์ อรรถชัยศิริ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รองประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสต์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
44 นางสาวพิจิตรา ศรีอินทยุทธ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสต์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
45 นางหัสยา ภักดี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสต์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-6
46 นางสาวฐานิดา พรหมวัชรานนท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รองประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสต์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-6
47 นางสาวชลธิชา คำสนิท โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสต์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-6
48 นายเฉลิมพงา์ เหมืองห้า โรงเรียนสองพิยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสต์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-6
49 นายปิยพัทธ์ รุจนพิสุทธิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสต์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3
50 นางสาวประพิมพร สันวงศ์ โรงเรียนสองพิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสต์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3
51 นายสมศักดิ์ ทิพย์วัน โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ รองประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสต์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3
52 นางสาวสิริรตน์ กันธิยะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสต์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3
53 นางเฟื่องฟ้า พลอยแสงสาย โรงเรียนสองพิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสต์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-6
54 นายเชาว์ลิต สุดวังยาง โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมป์) กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสต์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-6
55 นายโสภณ สุธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รองประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสต์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-6
56 นางสุวนิตย์ ดอกบัว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสต์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-6
57 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ประธานกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
58 นายกิจผจญ แมตเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
59 นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
60 นางวาสนา สำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
61 นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
62 นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
63 นายสุริยน สายสนองยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
64 ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องเมืองแพร่ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
65 นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเทพวิทยาคม กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
66 นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
67 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
68 ซิสเตอร์รัชนี ตระกูลเง็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
69 นางจีราพร วุฒิการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
70 นางสุภาพร โสภารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
71 นายไพรสันต์ สุกิน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
72 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
73 นางสุภาพร โสภารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
74 นางรำพึง สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
75 นางวิภาพรรณ แก้วกัน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
76 นางสาววรรษาชล พรหมรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
77 นายไพรสันต์ สุกิน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
78 จ่าสิบเอกสายเทพ ผ่องแผ้ว โรงเรียนสองพิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3
79 นายพงษ์ศักดิ์ พลสวัสดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3
80 นางสุพัตรา แก้วสีทอง โรงเรียนนารีรัตน์ กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3
81 นางพวงพรรณ วันมา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3
82 นางสาวศิริพร ป่าเขียว ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการออกข้อสอบกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.๑-๓
83 นางสาวกมลวรรณ พัวทวี โรงเรียนเมืองแพร่ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3
84 นายสมชาย อินตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-6
85 นายฌาณกิรติ รัตนปภานันท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-6
86 นางสาววชิราภา เพ็ชรหาญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-6
87 นางสาวดวงนภา ดาวแดน ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์ กรรมการออกข้อสอบกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.๑-๓
88 นางสาวจุนจิรา เป็งยะสา โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-6
89 นางวิจิตรา วรรณมาลิกพันธ์ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการออกข้อสอบกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.๑-๓
90 นางสาวชีวารัตน์ คำยวง โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-6
91 นางกัลยา กุหลาบขาว ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการออกข้อสอบกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.๔-๖
92 นางวิภาพรรณ แก้วกัน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการออกข้อสอบกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.๔-๖
93 นางจันทร์ทิพย์ ทองวัง ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการออกข้อสอบกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.๔-๖
94 นางกาญจนาพร คงเพ็ชร ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการออกข้อสอบกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.๑-๓
95 นางสาวแพรวพรรณ สวนธิ ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการออกข้อสอบกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.๑-๓
96 นางวราภรณ์ สังข์วรกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3
97 นายจีรพล อุดคำมี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3
98 นางสาววราพรรณ รักษาพล โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3
99 นางสาววาลิณี สุกิน โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3
100 นางสาวทิพย์พาพร จันใจวงค์ โรงเรียนเจริญราษฎร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3
101 นางสาวแพร ยะปะนันท์ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3
102 นางสาวสุรีรัตน์ มีสอง โรงเรียนเวียงเทพวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3
103 นางสาวอาจรีย์ ศรีคำสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3
104 นางสาวกาญจนา ไชยชนะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3
105 นางสาวยุรีพร หาญยุทธ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการออกข้อสอบกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.๑-๓
106 นายเกษม พุ่มพวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6
107 นางประภาสินี เวียงวี ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการออกข้อสอบกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.๔-๖
108 นางสาววรารัตน์ จดจำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6
109 นางสาวผกาวรรณ วีระคำ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6
110 นายสุวิทย์ กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6
111 นายกิตติชัย หวังสุข โรงเรียนเจริญราษฎร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6
112 นางสาวตุลารัตน์ จินายะ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6
113 นางจิดาภา สุริยะ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6
114 นางรำพึง สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการออกข้อสอบกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.๔-๖
115 นายบรรหาร กาศเกษม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6
116 นายพลร่ม ดอกแก้ว ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการออกข้อสอบกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.๔-๖
117 นางนันท์มนัส ปิยรัตน์เจริญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6
118 นายณัฐวุฒิ กำแทง โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.1-3
119 นางทิพวรรณ ภาคาผล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.1-3
120 นางสาวฐิติกาญจน์ กาศลังกา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.1-3
121 นางพรรลิณี ขวานเพชร โรงเรียนเวียงเทพวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.1-3
122 นางสาวชนชญาณ์ วงค์คำมา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.1-3
123 นางสาวปรางมาศ เมืองพรม โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.1-3
124 นายทศพร มั่งคั่ง โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.4-6
125 นางสาวดาวรุ่ง ใจน่าน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.4-6
126 นางสาวนิราวรรณ หมู่ธรรมไชย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.4-6
127 นางสาวทิพย์สุดา อานคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.4-6
128 นางสายหยุด ศิริชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.4-6
129 นายอลงกรณ์ เอกตะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.4-6
130 ดร.กิจผจญ แมตเมือง ผุ้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
131 นางวชิรภานันท์ ขันคำต๊ะนันท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซุโดกุ ม.1-3
132 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
133 นางวาสนา สำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
134 นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
135 นายสุริยน สายสนองยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
136 ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
137 นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเทพวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
138 นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
139 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
140 สเตอร์รัชนี ตระกูลเง็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
141 นางจีราพร วุฒิการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
142 นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
143 นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
144 นางกมลกานต์ ศรีธิ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซุโดกุ ม.1-3
145 นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วกุฬา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ กรรมการตัดสินการแข่งขันซุโดกุ ม.1-3
146 นางสาววลิตา ไชยบาล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันซุโดกุ ม.1-3
147 นางวาสนา แสงสร้อย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันซุโดกุ ม.1-3
148 นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
149 นางสดศรี แสงแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซุโดกุ ม.4-6
150 นางสุมาลี กัวตระกูล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซุโดกุ ม.4-6
151 นางสุมิตา กำแทง โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันซุโดกุ ม.4-6
152 นางจีระกมล ศรีนะ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันซุโดกุ ม.4-6
153 นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
154 นายศรัณย์ ตรีเจริญ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
155 นายจักรพันธ์ ต๊ะเรียน ครู โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
156 นางประทุม กาญจนภาคิน ครู โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
157 นายบุญโญ ประมวลทรัพย์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
158 นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
159 นายประสงค์สิน ศรีถาวร ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
160 นายอัศวิน กาวี ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
161 นางอรทัย อุทธยาน ครู โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
162 นางสาวมาลี คำมีสว่าง ครู โรงเรียนเวียงเทพวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
163 นายทะนงศักดิ์ อัฐวงค์ ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
164 นายสุรชาติ สุขแก้ว ครู โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
165 นางพรพิมล บุญสูง ครู โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
166 นายโยธิน ไทยภักดิ์ ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
167 นางสาวปรารถนา พรินทรากุล ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
168 นางดริยา คงต่อ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
169 นางอาเทตยา สีสม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันซุโดกุ ม.4-6
170 นายอัศวิน กาวี ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-3
171 นางพัชรินยา จันกัน ครู โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-3
172 นายสาธิต ณ ลำพูน ครู โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-3
173 นายสมัย เสือแซมเสริม ครู โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-3
174 นายเลิศชาย รัตนะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการอุธรณ์
175 นายกิจผจญ แมตเมือง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รองประธานคณะกรรมการอุธรณ์
176 นายธีระศักดิ์ เกียรติศิริถาวร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนลองวิทยา กรรมการอุธรณ์
177 นายทวี วงศ์พุฒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการอุธรณ์
178 นายสงกรานต์ ขุนพรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอุธรณ์
179 นายสมศักดิ์ ทิพย์วัน โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ประธานคณะกรรมการบันทึกภาพ
180 นายนราวิชญ์ นารี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการบันทึกภาพ
181 นายเอกรินทร์ เกสร โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการบันทึกภาพ
182 นางพัชรีย์ เพทจันทร์ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการบันทึกภาพ
183 นางสาวชีวารัตน์ คำยวง โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
184 นางสาวตุลารัตน์ จินายะ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
185 นางสาวกัลยาณี ไสวสุวิชชา โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
186 นายนราวิชญ์ นารี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
187 นางสาวพัชรีย์ เทพจันทร์ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล
188 นายทนงศักดิ์ อัฐวงศ์ ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4-6
189 นางประทุม กาญจนภาคิน ครู โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4-6
190 นางสาวปรารถนา พรินทรากุล ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4-6
191 นายศุภวัฒน์ โสภารัตน์ ครู โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4-6
192 นายยงยุทธ อุทธิยา ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
193 นางราตรี คำวงศ์ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
194 นางระวีวรรณ วีระพันธ์ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
195 นางกาญจนาพร คงเพ็ชร ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
196 นางประภาสินี เวียงวี ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
197 นางสาวศิริพร ป่าเขียว ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
198 นางกัลยา กุหลาบขาว ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
199 นางดรุณวรรณ แก้วมี ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
200 ดร.พัชร์ชิสา สุขเสน ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
201 นางศิริประภา เดชรอด ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
202 นางบุษกร ศรีโชค ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
203 นางทศพร แตเจริญ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
204 นายประหยัด จินายะ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
205 นายไพรสันต์ สุกิน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
206 นางรำพึง สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
207 นางวิภาพรรณ แก้วกัน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
208 นายณัฐวุฒิ นาวารี ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
209 นางสาวอทิตญา สสิพรรณ์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
210 นางสาวจิรนันท์ เทียนทอง ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
211 นางสาววิราภรณ์ ขอบปี ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
212 นางสาววรรษาชล พรหมรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
213 นายต่อเกียรติ บำบัด ืโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
214 นางนุชนาถ เกียรติสมบูรณ์ ืโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
215 นายเกรียงไกร ทองอิ่น ืโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
216 นางนันท์มนัส ปิยรัตน์เจริญ ืโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
217 นายอลงกรณ์ เอกตะ ืโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
218 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการอุธรณ์
219 นายสมชาย อินตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ม.1-3
220 นายชยุตพงศ์ พรมยะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ม.1-3
221 นายทศพร มั่งคั่ง โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ม.1-3
222 นางสุภัสสร สมนึก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ม.1-3
223 นางมนสิการ เสนาสุทธิพร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ม.1-3
224 นายณัฐกร กันทะหงษ์ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ม.1-3
225 นายสุวัจชัย อินแถลง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ม.1-3
226 นางสาวณัฐฐ์ชญา สามคูเมือง โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ม.1-3
227 นางมุทิตา เพชรวงษ์ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
228 นางสดศรี แสงแก้ว ืโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
229 นายประเมศวร์ ประเทือง ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
230 นางบุญศิริ แม่หล่าย ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
231 นางบุษกร ศรีโชค ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รองประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
232 นายประหยัด จินายะ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
233 นายไพรสันต์ สุกิน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
234 นางรำพึง สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
235 นางวิภาพรรณ แก้วกัน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
236 นายณัฐวุฒิ นาวารี ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
237 นางสาวอทิตญา สสิพรรณ์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
238 นางสาวจิรนันท์ เทียนทอง ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
239 นางสาววิราภรณ์ ขอบปี ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
240 นางสาววรรษาชล พรหมรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
241 นายณัฐวัฒน์ เทพรักษา นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
242 นายธนธรณ์ ปวงจักรพา นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
243 นายธนภัทร เทศพิทักษ์ นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
244 นายวรยศ อนทาหลา นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
245 นายศิริพงค์ แสนอุ้ม นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
246 นายทรงวุฒิ กันทะหล้า นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
247 นายวัศพล อินทร์ลอย นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
248 นางสาวปฏิญา พรมมาลา นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
249 นางสาวพรนภัส แสนมูล นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
250 นางสาวภาวิณี ไชยวงศ์ นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
251 นางสาววัฒนรัตน์ กาบจันทร์ นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
252 นางสาวกิตติญาพร วิใจยา นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
253 นางสาวกุลณัฐ ท่วมอ้น นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
254 นางสาวชลธิกา หงษ์หนึ่ง นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
255 นางสาวณัฐนรี ยอดสอน นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
256 นางสาวธนัชชา เขื่อนพันธ์ นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
257 นางสาวยุวนาถ ท่าช้าง นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
258 นางสาวศิรินันท์ คำอู นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
259 นางสาวสมสกุล แก้วคำ นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
260 นางสาวอินทุอร เพลิดเพลิน นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
261 นางสาวนภสร ขัตติยะ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ
262 นางสาวภัทราภรณ์ สัตพนพันธุ์ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ
263 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ประธานกรรมการอุทธรณ์ผลการแข่งขัน
264 นางกฤษณา กาญจนสุระกิจ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประธานกรรมการอุทธรณ์ผลการแข่งขัน
265 นางสุภาพร โสภารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ รองประธานอุทธรณ์ผลการแข่งขัน
266 นางรำพึง สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการอุทธรณ์ผลการแข่งขัน
267 นางวิภาพรรณ แก้วกัน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการอุทธรณ์ผลการแข่งขัน
268 นายธนู แสนเพช์ร ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการอุทธรณ์ผลการแข่งขัน
269 ว่าที่ร.ต.ปฏิภาณ อินทเนตร ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการอุทธรณ์ผลการแข่งขัน
270 นายไพรสันต์ สุกิน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการอุทธรณ์ผลการแข่งขัน
271 นายพรพงษ์ อุ่นคำมี ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการอุทธรณ์ผลการแข่งขัน
272 นายไพรสันต์ สุกิน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ประธานกรรมการรายงานผลและประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
273 นางวิภาพรรณ แก้วกัน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ รองประธานกรรมการรายงานผลและประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
274 นายณัฐวุฒิ นาวารี ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการรายงานผลและประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
275 นางสาวอทิตญา สสิพรรณ์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการรายงานผลและประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
276 นางสาวจิรนันท์ เทียนทอง ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการรายงานผลและประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
277 นางสาววิราภรณ์ ขอบปี ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการรายงานผลและประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
278 นางสาววรรษาชล พรหมรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการรายงานผลและประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
279 นางรำพึง สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการรายงานผลและประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
280 นายศรัณย์ ตรีเจริญ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิค ระดับ ม.1-6
281 นายบุญโญ ประมวลทรัพย์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิค ระดับ ม.1-6
282 นายพิภพ จันทร์คำ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิค ระดับ ม.1-6
283 นายณัฐพล บุญชุม ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิค ระดับ ม.1-6
284 นางสาวมาลี คำมีสว่าง ครู โรงเรียนเวียงเทพวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิค ระดับ ม.1-6
285 นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1-6
286 นายปฐมพงษ์ แมตเมือง ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1-6
287 นายธนกฤต ดอนแก้ว ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1-6
288 นายไสว หนูแก้ว ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1-6
289 นางสาวมาลี คำมีสว่าง ครู โรงเรียนเวียงเทพวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1-6
290 นางสาวปรารถนา พรินทรากุล ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
291 นางสาวสุภาวรรณ ไชยวงค์ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
292 นางชรินรัตน์ ขันทะบุตร ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
293 นางสาวอัญมณี ธรรมลังกา ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
294 นางสาวพัชรี นาเหมือง ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
295 นางสาวเบญจมาภรณ์ ผดุงโภชน์ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
296 นางชรินรัตน์ ขันทะบุตร ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
297 นางสาวอัญมณี ธรรมลังกา ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
298 นายณัฐวัตร อุดสี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
299 นายชนมกร จินามา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
300 นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการรับการประท้วงการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
301 นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการรับการประท้วงการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
302 นายจักรพันธ์ ต๊ะเรียน ครู โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการรับการประท้วงการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
303 นางสาวปรารถนา พรินทรากุล ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการรับการประท้วงการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
304 นางสาวปรารถนา พรินทรากุล ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
305 นางสาวพัชรี นาเหมือง ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
306 นางสาวสุภาวรรณ ไชยวงค์ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
307 นางดริยา คงต่อ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
308 นายมนตรี ติวงค์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการจัดทำเอกสารการแข่งขัน ลงทะเบียน รวบรวมคะแนนการแข่งขันทักษะ
309 นางชนาภัทร นวลหงส์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการจัดทำเอกสารการแข่งขัน ลงทะเบียน รวบรวมคะแนนการแข่งขันทักษะ
310 นางสาววรรษาชล พรหมรินทร์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการจัดทำเอกสารการแข่งขัน ลงทะเบียน รวบรวมคะแนนการแข่งขันทักษะ
311 นางสาวอุรารัตน์ ปาละปิน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการจัดทำเอกสารการแข่งขัน ลงทะเบียน รวบรวมคะแนนการแข่งขันทักษะ
312 นางสาวกวินธิดา ศรีคำภา ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการจัดทำเอกสารการแข่งขัน ลงทะเบียน รวบรวมคะแนนการแข่งขันทักษะ
313 นายปิติพงษ์ หล่ายสาม ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการจัดทำเอกสารการแข่งขัน ลงทะเบียน รวบรวมคะแนนการแข่งขันทักษะ
314 นางสาวธิดารีตน์ ยอดสอน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการจัดทำเอกสารการแข่งขัน ลงทะเบียน รวบรวมคะแนนการแข่งขันทักษะ
315 นางสาวจตุพร รักพงษ์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการจัดทำเอกสารการแข่งขัน ลงทะเบียน รวบรวมคะแนนการแข่งขันทักษะ
316 นางสุภาพร โสภารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
317 ว่าที่ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
318 นายพรพงษ์ อุ่นคำมี ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
319 นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
320 ดร.กิจผจญ แมตเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
321 นางวาสนา สำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
322 นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ ผู้อำนวยโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
323 นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง ผู้อำการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
324 นายสุริยน สายสนองยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
325 ว่าที่ร.ต.พิพัฒน์ เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
326 นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเทพวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
327 นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
328 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
329 ซิสเตอร์รัชนี ตระกูลเง็ก ผู้อำการโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
330 นางจีราพร วุฒิการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
331 นางกฤษณา กาญจนสุระกิจ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
332 ว่าที่ร.ต.ปฏิภาณ อินทเนตร ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
333 นายประเสริฐ สมวงศ์ ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
334 นายดุสิต กันยะมี ครูโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
335 นายอุทัย ศักดิ์ทอง ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
336 นางสายสุนีย์ สายถิ่น ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
337 นางสาววาสนา แกล้วกล้า ครูโรงเรียนเวียงเทพวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
338 นายพงศธร มงคล ครูโรงเรียนเมืองแพร่ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
339 นายธานี แก้วแกวเกตุ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
340 นายประการ รัตนชมพู ครูโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
341 นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
342 นายกฤตเกษม ผัดขัน ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
343 นางสาวปรางมาศ เมืองพรม ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
344 นายเชาวรินทร์ สีใหม่ ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
345 นางอมรพรรณ สุชนก ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
346 นางนริศรา หงษ์หนึ่ง ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
347 นายสมศักดิ์ หอมเนียม ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
348 นางสุรางค์ ถิ่นสุข ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายบริการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
349 นางปิยธิดา โพธิ์ประภา ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
350 นางภัคมาลย์ ลัมพะบุตร ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายเอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
351 นางกรรณิการ์ อ้อสถิตย์ ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
352 นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
353 นางวัชรีย์ เหมืองจา โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
354 นางทวีวรรณ คำสุข โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
355 นายสมยา ถานะวุฒิพงษ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
356 นายธีรพันธุ์ อินทรชัย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
357 นายเกรียงศักดิ์ ว่องเล่ศ์สกุล โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
358 นายจำลอง เสียงเพลิน โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
359 นายพินัย อ่อนดี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
360 นางแอนนา สมวงศ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
361 นางพัชรา ธรรมชัย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
362 นางสาวเฉลิมขวัญ ฝาเรือนดี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
363 นางนิรชร สุขสมศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
364 นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
365 นายนิวัฒน์ กลับอุดม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
366 นางสุทิน ยศยาวิไล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
367 นางสาววณิชชา แม่นยำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
368 นายอานนท์ กัวตระกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
369 นางอภิรมย์ กึกก้อง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
370 นางพวงเพชร รูปพรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
371 นางเบญจพร จะเฮิง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
372 นายฐากูร ธนานุศักดิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
373 นายฐากูร ธนานุศักดิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
374 นางนิภาภรณ์ กันยะมี โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
375 นางอรพิน แมตเมือง โรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
376 นายอรุณ พริบไหว โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
377 นายสมเกียรติ จำปาจี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
378 นางระวีวรรณ ญาณสมเด็จ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
379 นางสุรางค์ ถิ่นสุข โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
380 นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
381 นางสาววราภรณ์ ทะนันไชย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 แพร่ คณะกรรมการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
382 นางทวีวรรณ คำสุข โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1 - ม.3
383 นางสาวรัตนา แสงสร้อย โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1 - ม.3
384 นายจักรพงษ์ พรมตา โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1 - ม.3
385 นางผ่องพรรณ เหล่ารัดเดชา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1 - ม.3
386 นางทวีวรรณ คำสุข โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง บายศรีสู่ขวัญ ม.4 - ม.6
387 นางสาวรัตนา แสงสร้อย โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง บายศรีสู่ขวัญ ม.4 - ม.6
388 นายจักรพงษ์ พรมตา โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง บายศรีสู่ขวัญ ม.4 - ม.6
389 นางผ่องพรรณ เหล่ารัดเดชา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง บายศรีสู่ขวัญ ม.4 - ม.6
390 นางสาวจงพิศ กาศสกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการการประกวดโครงงานอาชีพ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
391 นายจรุงวิทย์ แก้วกุลศรี โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการการประกวดโครงงานอาชีพ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
392 นายสุกิติ์ นาคสกุล โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการการประกวดโครงงานอาชีพ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
393 นางรัตนา ไชยธรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 แพร่ คณะกรรมการการประกวดโครงงานอาชีพ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
394 นางจารุวรรณ บุญตา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการการประกวดโครงงานอาชีพ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
395 นายหัตถชัย มาบุญธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3
396 นายสนอง ธนะภาษี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3
397 นายบุญส่ง จิตตา โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3
398 นายวิทย์ ศรีชมภู โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3
399 นายประสิทธิ์ เลาหล้า โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3
400 นายหัตถชัย มาบุญธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4 - ม.6
401 นายสนอง ธนะภาษี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4 - ม.6
402 นายบุญส่ง จิตตา โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4 - ม.6
403 นายวิทย์ ศรีชมภู โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4 - ม.6
404 นายประสิทธิ์ เลาหล้า โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4 - ม.6
405 นางจุฬาลักษณ์ เวียงทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 แพร่ คณะกรรมการการประกวดแปรรูปอาหาร ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
406 นางสาวจันทิมา ปรากฏวงศ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา คณะกรรมการการประกวดแปรรูปอาหาร ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
407 นางรำไพ จอมพรวญ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการการประกวดแปรรูปอาหาร ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
408 นางเบญจพร จะเฮิง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการการประกวดแปรรูปอาหาร ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
409 นางสุชยา เจตะภัย โรงเรียนเวียงเทพวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
410 นางสาวกาญจนา กองศรี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ แพร่ คณะกรรมการการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
411 นายสราวุธ คุ้มครอง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา คณะกรรมการการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
412 นางสาวอรวรรณ หอมขจร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
413 นางเรณู มากมาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันทำอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพ ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
414 นางวาสนา ชื่นชอบ โรงเรียนเจริญราษฏร์ คณะกรรมการการแข่งขันทำอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพ ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
415 นางจินตนา อินทปัญโญ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา คณะกรรมการการแข่งขันทำอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพ ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
416 นางสาวอุดมลักษณ์ ไหวเคลื่อน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 แพร่ คณะกรรมการการแข่งขันทำอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพ ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
417 นางสุจินดา รัตนโสภา โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันทำอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพ ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
418 นางระวีวรรณ ญาณสมเด็จ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
419 นางรัชนีกร กวางวิจิตรกุล วิทยากรท้องถิ่น คณะกรรมการการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
420 นางทวีวรรณ คำสุข โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
421 นายณภัทร เมฆอากาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น(Comic Strip) ม.1 - ม.3
422 นายอนุทัย คำน้อย โรงเรียนเวียงเทพวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น(Comic Strip) ม.1 - ม.3
423 นางพิวานันต์ ฝั้นเต็ม โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น(Comic Strip) ม.1 - ม.3
424 นายณัฐพงษ์ วงศ์สกุลเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 แพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1- ม.3
425 นายเจริญทรัพย์ ใจธรรม โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1- ม.3
426 นายภาณุพันธุ์ ภาคาผล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1- ม.3
427 นางพวงเพชร รูปพรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1- ม.3
428 นายจักรกฤษณ์ กังหัน โรงเรียนเจริญราษฏร์ คณะกรรมการการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
429 นางสุทิน ยศยาวิไล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
430 นางสุธิชา ทะสุตะ โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
431 นายสมภพ คำไวโย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 แพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
432 นางสาวปวีณา แนวณรงค์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
433 นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
434 นางปราณี บุญเทพ โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
435 นายอุษนัย มังกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ แพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
436 นายจตรนต์ สายอุต โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
437 ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3 และ ม.4 - ม.6
438 นางสาววณิชชา แม่นยำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขัน Motion Infographic ม.4 - ม.6
439 นายบัญชา บุญมี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 แพร่ คณะกรรมการการแข่งขัน Motion Infographic ม.4 - ม.6
440 ว่าที่ ร.ต.ณัฐธนกฤต ธนลภโชค โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการการแข่งขัน Motion Infographic ม.4 - ม.6
441 นางภัคมาลย์ ลัมพะบุตร โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1 - ม.3
442 นางสาวสิรยา พวงขจร โรงเรียนเวียงเทพวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1 - ม.3
443 นางปราณี บุญเทพ โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1 - ม.3
444 นายกณิกนันต์ ดอกบัว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1 - ม.3
445 นางอภิรมย์ กึกก้อง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1 - ม.3
446 นางภัคมาลย์ ลัมพะบุตร โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - ม.3
447 นางสาวสิรยา พวงขจร โรงเรียนเวียงเทพวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - ม.3
448 นางปราณี บุญเทพ โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - ม.3
449 นายกณิกนันต์ ดอกบัว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - ม.3
450 นางอภิรมย์ กึกก้อง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - ม.3
451 นายธีรพันธุ์ อินทรชัย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันการสร้าง Web Application ม.4 – ม.6
452 นายณภัทร เมฆอากาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการสร้าง Web Application ม.4 – ม.6
453 นายภาณุพันธุ์ ภาคาผล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการสร้าง Web Application ม.4 – ม.6
454 ว่าที่ร.ต.สุวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม. 4- ม.6
455 นายอดิศร พันธ์มณี โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม. 4- ม.6
456 นายนิวัฒน์ กลับอุดม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม. 4- ม.6
457 นางนิรชร สุขสมศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
458 นายยุทธยา ขัดสม โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
459 นางวนิดา มาปง โรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
460 นางประกายแก้ว เสียงหวาน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
461 นายธนวิชญ์ สิงคะปะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4 - ม.6
462 นายอุษนัย มังกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ แพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4 - ม.6
463 นายจักรกฤษณ์ กังหัน โรงเรียนเจริญราษฎร์ คณะกรรมการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4 - ม.6
464 นางพิวานันต์ ฝั้นเต็ม โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4 - ม.6
465 นายพินัย อ่อนดี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการการประกวดแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
466 นายพิทักษ์ วงษ์รี โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการการประกวดแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
467 นายทรงยุทธ เสาร์เพ็ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ คณะกรรมการการประกวดแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
468 นางนวลพรรณ คมขำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการการประกวดแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
469 นายสงกรานต์ ตาชื่น โรงเรียนวังชิ้นวิทยา คณะกรรมการการประกวดแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
470 ว่าที่ร.ต. ณัฐธนกฤต ธนลภโชค โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการการประกวดแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
471 นายวิษณุรักษ์ ครองสุข โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการการประกวดแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
472 นายศุภชัย ตาสาย โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการการประกวดแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
473 นายจักราวุธ เมืองมงคล โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการการประกวดแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
474 นายอิทธิกร อินโองการ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการการประกวดแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
475 นายอำนาจ แก้วแดง โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการการประกวดแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
476 นางวัชรีย์ เหมืองจา โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน และจัดทำเกียรติบัตร
477 นายเกรียงศักดิ์ ว่องเล่ศ์สกุล โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน และจัดทำเกียรติบัตร
478 นางพัชรา ธรรมชัย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน และจัดทำเกียรติบัตร
479 นางแอนนา สมวงศ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน และจัดทำเกียรติบัตร
480 นางสาววัชราภรณ์ วิกาหะ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน และจัดทำเกียรติบัตร
481 นางสาวเฉลิมขวัญ ฝาเรือนดี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน และจัดทำเกียรติบัตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โทร 054511104
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]