สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 126 6 4 2 136
2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 111 12 1 2 124
3 ร้องกวางอนุสรณ์ 63 25 4 2 92
4 สองพิทยาคม 53 17 9 7 79
5 เมืองแพร่ 43 8 1 2 52
6 ม่วงไข่พิทยาคม 28 15 3 5 46
7 ถิ่นโอภาสวิทยา 25 10 4 4 39
8 เจริญราษฎร์ 24 11 4 2 39
9 เวียงเทพวิทยา 23 9 4 7 36
10 ราชประชานุเคราะห์ 25 21 6 11 4 38
11 เทพพิทักษ์วิทยา 16 4 7 2 27
12 ห้วยม้าวิทยาคม 15 4 3 5 22
13 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 4 2 6 3 12
14 ท่าข้ามวิทยาคม 3 9 3 5 15
รวม 555 138 64 52 757