สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 67 39 15 121 126 6 4 2 136
2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 54 41 14 109 111 12 1 2 124
3 สองพิทยาคม 15 14 17 46 53 17 9 7 79
4 ร้องกวางอนุสรณ์ 14 22 27 63 63 25 4 2 92
5 เมืองแพร่ 11 5 10 26 43 8 1 2 52
6 ม่วงไข่พิทยาคม 6 6 6 18 28 15 3 5 46
7 เวียงเทพวิทยา 4 6 3 13 23 9 4 7 36
8 ถิ่นโอภาสวิทยา 4 5 3 12 25 10 4 4 39
9 ห้วยม้าวิทยาคม 4 5 1 10 15 4 3 5 22
10 ราชประชานุเคราะห์ 25 4 2 7 13 21 6 11 4 38
11 เจริญราษฎร์ 3 8 5 16 24 11 4 2 39
12 เทพพิทักษ์วิทยา 1 4 4 9 16 4 7 2 27
13 ท่าข้ามวิทยาคม 1 0 2 3 3 9 3 5 15
14 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 0 1 1 2 4 2 6 3 12
รวม 188 158 115 461 555 138 64 52 757