คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์
1. คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
     + ห้อง 135 136 และ ห้อง 123 เป็นคอมพิวเตอร์ All in One 
        (คอมพิวเตอร์เช่า Bangkok Software)
           - ห้อง 135 : Core i3 RAM 4G. Windows 7 64 Bit
           - ห้อง 123 : Core i5 RAM 4G. Windows 7 64 Bit
           - ห้อง 136 : Core i5 RAM 4G. Windows 7 64 Bit
     + ห้อง 134 : AMD RAM 2G. Windows 7 32 Bit
     + ห้อง E-Library : All in One Pantium4 RAM 2G. Windows 7 32 Bit 

2. ทุกการแข่งขัน
     + อุปกรณ์ที่ทางโรงเรียนผู้แข่งขันต้องนำมาในวันแข่งขัน
          1) หูฟัง ไมค์ ยางลบ ดินสอ สีไม้ (ถ้าต้องใช้)
          2) โปรแกรมสำหรับติดตั้ง สำหรับ window 64 bit
          3) โปรแกรมที่โรงเรียนนำมาติดตั้งให้ Write ใส่แผ่น DVD มา
              และ เตรียมอุปกรณ์อ่านแผ่น DVD มาด้วย (DVD External)
วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 04:21 น.