สถานที่แข่งขัน
จุดที่ 1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - อาคาร 2,3
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - อาคาร 7
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
    - คอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2-3
    - หุ่นยนต์ ห้อง Resource
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - อาคาร 1,7
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     - ห้องโสต 1 (อาคาร 4)
     - ห้องโสต 2 (อาคาร 5)
     - หอประชุมผึ้งหลวง 
     - เวที ใต้อาคาร 9 
     - โดมหลังหอประชุมผึ้งหลวง
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     - อาคาร 5 ชั้น 2  
     - ห้องโสต 2 (อาคาร 5)
7. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
     - ห้อง E-Library (อาคาร 7)
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    - อาคาร 2 และ อาคาร 3

จุดที่ 2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 04:22 น.