สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กหญิงชญานิศ  แซ่เค้า
 
1. นางสาวชาลิณี  ศรีพาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ร่องสุบรรณ
 
1. นางสาวรัตนา   ทองศิริกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แสนกือ
 
1. นายญาณรพัฒน์  แก้วที
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศาลศิริกุล
 
1. นางกันจนา  งิ้วแดง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 9 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  ศรีอยู่พุ่ม
 
1. นางพิชญาภา  ประมายันต์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  จิตต์เทพ
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  สวนธิ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ข้ามสาม
 
1. นางศินันทนี  ปัญญาไวย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นางสาวรัญชิดา  สีแก้ว
 
1. นางสาวจิรัชยา  เจริญมณี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวรสสุคนธ์  รามศิริ
 
1. นางดวงนภา  ดาวแดน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายกตัญญู  กาหลง
 
1. นางอรุณี  ศรีนาค
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นางสาวธีระพร  ธรรมลังกา
 
1. นายญาณรพัฒน์  แก้วที
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงลักษิกา  จันต๊ะใจ
 
1. นางสาวจิรัชยา  เจริญมณี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กหญิงสุภัสสร  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวณัชธิชา  เฉลิมเลิ้ม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  กำหนดศรี
 
1. นายธนวันต์  ปันใจ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 8 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชญา  ทวีทรงสิน
 
1. นางอรุณี  ศรีนาค
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐชา  คำปลุก
2. เด็กหญิงธราธิป  จองแค
 
1. นางกันจนา  งิ้วแดง
2. นายญาณรพัฒน์  แก้วที
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  พินพงศ์
2. เด็กหญิงพัตรวิมล  นันทะวงค์
 
1. นางอรุณี  ศรีนาค
2. นายศุภกิจ  ทองไหล
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พึ่งพร
2. เด็กชายอนันตชัย  พานุช
 
1. นายธนวันต์  ปันใจ
2. นายกิตติภณ  สมบูรณ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์บุ
2. เด็กชายธนัยนันท์  ขอนพันธุ์
 
1. นางวาสนา  สมใจ
2. นางสาวรัตนา  ทองศิริกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ยวงอินแปลง
 
1. นางทินดา  จงสุขวรากุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เสมอพิทักษ์
 
1. นางสาวทิพย์พาพร  จันทร์ใจวงค์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงอริสา  รุ่งเรือง
 
1. นายสุวัจชัย  อินแถลง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กหญิงเปมิกา  ใหม่ยา
 
1. นายจีรพล  อุดคำมี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. นางสาวพิชญาภา  กาศวิราช
 
1. นายสุวัจชัย  อินแถลง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. นายพีรพล  สุพิชญกุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  กำแทง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นางสาวสุรัตน์คนางค์  สืบลื้อ
 
1. นายพิพิธพงษ์  โกศัย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธนา  ต้นโสด
2. เด็กหญิงสุทธินี  ต้นโสด
 
1. จ.ส.อ.สายเเทพ  ผ่องแผ้ว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกร  เทียมแสน
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ขันคำนันต๊ะ
 
1. นางสาวจุนจิรา  เป็งยะสา
2. นางมัตติกา  ธิราช
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายธนากร  ศรีสมยศ
2. นายวัชรพงษ์  ฉิมเทียม
 
1. จ.ส.อ.สายเเทพ  ผ่องแผ้ว
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวนันท์นภัส  แพงคำ
2. นางสาวอัญธิชา  แสนสุยะ
 
1. นางสาวทิพย์พาพร  จันทร์ใจวงค์
2. นางสาววิมลวัลย์  ศรีใจ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นายวชิรวิชญ์  จงสุข
2. นายอดิศักดิ์   ผิวนวล
 
1. นายทวีศักดิ์  เหล็กกล้า
2. นางพรรลิณี   ขวานเพชร
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายนิกร  ทนันชัย
 
1. นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กชายธีรเทพ  เวชปัญญา
 
1. นางสาวผกาวรรณ  วิระคำ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายศุภกฤต  อุ่นกาศ
 
1. นางวราภรณ์  สังข์วรกุล
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายภาคภูมิ  อสัมภินพงศ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พัวทวี
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. นายภาณุพงษ์  จันต๊ะนาเขต
 
1. นางสาววราพรรณ  รักษาพล
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นายประสบโชค  สุนนท์กง
 
1. นางสาวจุนจิรา  เป็งยะสา
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นางสาวเรณุกา  นาลงพรม
 
1. นายทวีศักดิ์  เหล็กกล้า
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นายเบญจพล  อุทุมมา
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  อานคำ
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นายรัฐธรรมนูญ  กลายเพศ
 
1. นางสาววิมลวัลย์  ศรีใจ
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นางสาวกาญจนา  มาปิม
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  อานคำ
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชญานิศ  ทิมานะ
 
1. นายนราวิชญ์  นารี
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายนิติวุฒิ  ศรีคำภา
 
1. นางอาเทตยา  สีสม
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 6 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวดนัสวินี  ขันทรง
 
1. นางสุมิตรา  กำแทง
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายปุรชัย  มานะกิจ
 
1. นางสาวตุลารัตน์  จินายะ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กชายธนิยะ  วิวัฒน์วิทยา
2. เด็กชายศรายุธ  แซ่ย่าง
3. เด็กชายสุวัฒน์  แสนว่าง
 
1. นางมิ่งขวัญ  สุกใส
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  เขื่อนแข
2. เด็กหญิงชิอากิ  คาวาบาตะ
3. เด็กชายปฐพี  ลี้เซ็น
 
1. นางสาวมันทนา  แสนคำ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กชายชินดนัย  กันทาวงค์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เขียวบุตร
3. เด็กชายปฏิภาณ  พงสงกา
 
1. นางรุ่งนภา  สมร
2. นางชนิกานต์  ธรรมจักร
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกานต์  ขึมจันทร์
2. เด็กหญิงจุติพร  เขตนิมิต
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สร้อยสนไพบูลย์
 
1. นายเชาวรินทร์  สีใหม่
2. นางสาวกฤติยา  ใจไว
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  รัตนชมพู
2. นางสาวจิรัชญา  ตาคำ
3. นางสาวปิยะวรรณ  โกสินธ์
 
1. นางขวัญศิรินทร์  ปราบริปู
2. นายคมสัน  รินฤทธิ์
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงณภัทรกาญจน์  เสมอถุง
2. เด็กชายอนภัทร  กาญจนะ
 
1. นายพจงจิตร  นาบุญมี
2. นางสาวฐานียา  อิ่มโอชา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 61.1 ทองแดง 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สิบน้อย
 
1. นายปรัญชัย  ปากองวัน
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65.71 ทองแดง 4 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงภัทรภร  มทัทธนสกนธ์
 
1. นายฉลองภพ  ผาทอง
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวพิชญ์  สมบัตินันทน์
 
1. นางสาวชุตินาฏ  ชมศิลป์
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สายทอง
2. เด็กหญิงแพรวา  ภิรมย์
 
1. นางพรมราตรี  สุทธิแสน
2. นางปภาวรินทร์  ภักดี
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  ฝั้นเฝือ
 
1. MissChen  Zhao Wen
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองแก้ว
2. เด็กหญิงศุวิมล  ผิวขำ
 
1. นางนิตยา  เขียวสวัสดิ์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ทัศนา
2. เด็กหญิงสายสุนีย์  ดอกผึ้ง
 
1. นางศุทธินี  แก้วดวงดี
2. นางสาวกนกวรรณ  กันทาท้าว
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวป.รวีร์  สงวนรัตนเกษ
2. นางสาวสุชานุช  ปราบริปู
 
1. นางวิไลลักษณ์  วันลังกา
2. นายสุธี  ทองวัง
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กชายภูวรินทร์  เกิดคำ
2. เด็กชายวีลดิษ  เดชอุปการ
 
1. นางนงเยาว์  พานิชธนาคม
2. นางสาวฐานิตา  มั่นเหมาะ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กหญิงกวินธิดา  พรมใจวัง
2. เด็กหญิงพัชราภา  ภิรี
3. เด็กหญิงศุภกานต์  วิบูลย์
 
1. นายพรเทพ  วงศ์ประดิพัทธ์
2. นางสาววนิดา  สุทธเขต
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นางสาวกัญญารัตน์  ออมทอง
2. นางสาวศรุตา  อินทรงาม
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  มาแก้ว
 
1. นางสาววนิดา  สุทธเขต
2. นายพรเทพ  วงศ์ประดิพัทธ์
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  มูลเมือง
2. นางสาวพรพิรุณ  ยศประสิทธิ์
3. นางสาวอภิจารวีศ์  ทิมูลวัฒนากุล
 
1. นางรำพึง  สิทธิวงศ์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นายนพรัตน์  ชุ่มเชิง
2. นายพิษศฤงคีวัฒน์  ฟองมี
 
1. นายณัฐพงษ์  วงศ์สกุลเกียรติ
2. นายบัญชา  บุญมี