สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  รุ่งสิทธิโชค
 
1. นายสรชัช  ไชยทิพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 54.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  น้ำหล่าย
 
1. นางพิชญาภา  ประมายันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นางสาวสุรารักษ์  ตันยา
 
1. นางสาวรัตนา  ทองศิริกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายโชคธนกร  ยะถา
 
1. นางอรุณี  ศรีนาค
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  จุมพลพงษ์
 
1. นางสาวรัตนา  ทองศิริกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 5 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชโย
 
1. นางวิภาพรรณ  แก้วกัน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 7 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัทสน  ทาบุญ
 
1. นางกันจนา  งิ้วแดง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวนริศรา  สำเภาไทย
 
1. นางรำพึง  สิทธิวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธยาน์  วิยะ
 
1. นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นางสาวปิยดา  ไชยวงค์
 
1. นางสาวรัตนา  ทองศิริกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 8 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวภัทรวรินทร์  ชำนาญจิต
 
1. นางศิริธร  พิริยะวัฒน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ธุระกิจ
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  สวนธิ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 38.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวธัญวรัตน์  ปรีชา
 
1. นางดวงนภา  ดาวแดน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 11 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. นายนัทรานนท์  อินทโฉม
 
1. นางพัชรินทร์  คำกระจาย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นายกิตติเดช  ชาวส้าน
2. นายเมธาสิทธิ์  ดอกชิต
 
1. นายญาณรพัฒน์  แก้วที
2. นางสาวจิรัชยา  เจริญมณี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำก้อน
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยมา
 
1. นางกันจนา  งิ้วแดง
2. นายญาณรพัฒน์  แก้วที
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขอนดุสิต
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มีสอง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. เด็กชายสมเกียรติ  วรโคตร
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชญา  สามคูเมือง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นายกษาปณ์  กถาธรรมวุฒิ
 
1. นางสาวศศิเพ็ญ  สีพา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. เด็กชายปาราเมศ  ธิอ้าย
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชญา  สามคูเมือง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นายวชิรวิทย์   แก้วมา
 
1. นายณัฐกร  กันทะหงษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  ศรแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  กัลยาประสิทธฺ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายพรชัย  ผลงาม
 
1. นางสาววาลินี  สุกิน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทองพาน
 
1. นายชวัลกร  ขอนอาบ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พุทธเจริญผล
 
1. นางมัตติกา  ธิราช
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายศุภชัย   พลอยเพ็ชร
 
1. นายนเรศ   มั่งมี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สล่าชาญ
 
1. นายณัฐวุฒิ  กำแทง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กหญิงระดา  ลีภิวัฒน์วงศ์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แก้วกุฬา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นางสาวสุภัสสร  วรพันธุ์
 
1. นางสาวจุนจิรา  เป็งยะสา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวอนงค์นาถ  คำปวง
 
1. นายชวัลกร  ขอนอาบ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 9 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. นายอนุศิษย์  โพธิ์วิฑูรย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  กำแทง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นายณัฐกฤษ  ชุ่มใจ
2. นายธนวัฒน์  ทนันชัย
3. นางสาวสิริกัลยา  โรจนวุฒิ
 
1. นางสาวจีรวัจน์  แสงคำ
2. นางสาวชุติภา  จักรทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวมานี  ตาฮ้ง
2. นางสาวสิรภัทร  สอนบาลี
3. นางสาวเพชรนก  จันทร์ทิพย์
 
1. นางชุติมณฑน์  สมเดช
2. นางจุริยาภรณ์  สิทธิวงษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28.2 เข้าร่วม 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นางสาวปัทมา  มูลมณี
2. นางสาวรุจิรา  ถิ่นทิพย์
3. นางสาววาสนา  เขตบัวชุม
 
1. นางสาวมะลิ  ไชยโวหาร
2. นางสาววิไลวรรณ  ขุนจันทร์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  คำปาแฝง
 
1. นายวันชัย  คุณาคำ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงฑิตยา  มีศรี
 
1. นายกฤษฎา  วงศ์วาร
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นายกฤษบดินทร์  ขันคำนันต๊ะ
 
1. นายประเสริฐ  สมวงศ์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นางสาววิมลรัตน์  กันทะหมื่น
 
1. นายทนงศักดิ์  สุชนก
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงพัชญา  บัวทอง
2. เด็กหญิงเบญจสิริ  มณีขัติ
 
1. นายสุรีชัย  ศาสตร์นอก
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นางสาวปรียานันท์  อินกา
 
1. นายทนงศักดิ์  สุชนก
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา   มยุเรศ
 
1. นายบุญศิริ  ข่วงบุญ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงภัทราวดี   นันทแขม
 
1. นายมงคล   หาญเจริญทรัพย์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจพาณี  เชี่ยวชาญ
 
1. นายบุญศิริ  ข่วงบุญ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงณฤทัย  บุตรศร๊
 
1. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวศุนิษา  ไชยโย
 
1. นางขนิษฐา  มาบุญธรรม
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. เด็กหญิงทิตยา  ทองเอี่ยม
 
1. นางสาวพรทิพย์   สังข์จันทราพร
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายเมธัส  เพ็ชรหาญ
 
1. นางศิริพันธ์  แบ่งทิศ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธนภัทร  สันป่าเป้า
 
1. นางสาวฐานิตา  มั่นเหมาะ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายปุระชัย  เขื่อนรอบเขต
 
1. นางสาวนันทนีย์  นุราช
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 4 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤดี  ยศทิศ
 
1. นางภูรี  ขานเพราะ
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  ธงสิบสอง
2. เด็กชายวรกร  เดชปักษ์
 
1. นางสาวเกษรินทร์  อินทสุต
2. นางสาวจันทิมา  ปรากฎวงษ์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 46.69 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกชกร  ถุงคำ
2. เด็กหญิงดาราธีร์  แก้วมา
3. เด็กชายวีรชล  ประดิษฐ์
 
1. นางเบญจพร  จะเฮิง
2. นางสาวจงพิศ  กาศสกุล