สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงดรัลพร   ตะนะกูล
 
1. นางสุวรรณี   สายสุยะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. เด็กชายณัชพล  เผือกผิวงาม
 
1. นายธนวันต์  ปันใจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตชญา  อินทรรุจิกุล
 
1. นางพัชรี  ทำนุพันธุ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ก่อเถาว์
 
1. นางอัญชลี  อินทรชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวณัฐภรณ์  ปัญญาแก้ว
 
1. นางสาวนริศรา  ยะอิตะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นายนพวรรณ  จันเภา
 
1. นางสาวจิรัชยา  เจริญมณี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นางสาวพิยดา  นันทะยานา
 
1. นางพัชรี  ทำนุพันธุ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นางสาวกานดา  ผดุงดี
 
1. นางนภาภรณ์  วงค์อ๊อด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นางสาวรัตติกร   สายาจักร
 
1. นางสุวรรณี   สายสุยะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  หงษ์สวรรค์
 
1. นางนัฐวรรณ  ฬาทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 10 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  อุตมะ
 
1. นางพัชรินทร์  คำกระจาย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวภัคจีรา  สะเอียบคง
 
1. นายจตุพร  เมืองแก้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวปริชาติ  แสวงลาภ
 
1. นางดวงนภา  ดาวแดน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 4 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปัญญาไว
 
1. นางชัญญา  คลังภักดี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 5 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  คำนาน
 
1. นางวิภาพรรณ  แก้วกัน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  กวางเต้น
 
1. นางสุนทรี  คำสาเลา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. เด็กชายยุทธพิชัย  จินารักษ์
 
1. นางสาวรัตนา  ทองศิริกุล
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวกฤษญาภรณ์  ยานะวงศ์
 
1. นางรำพึง  สิทธิวงศ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นางสาวจันทรวิมล  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวภาวิณี  ไชยวังเย็น
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ปราบสงบ
 
1. นางศิริธร  พิริยะวัฒน์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชีวา  อินกัน
 
1. นางจันทร์ทิพย์  ทองวัง
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เครือวัลย์
 
1. นางจรรยา  โยธา
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงศิริอักษร  เทอดไทย
 
1. นางอารีญา  แม่นยำ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กิ่งเกษ
 
1. นางพิศสุดา  พรมปา
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 79.75 เงิน 8 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นางสาวธัญญมาศ   ชาญประเสริฐ
 
1. นายณัฏชภัทร   จำปาหอม
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวกันยารัตน์  สุขแผ่นทอง
 
1. นางดวงนภา  ดาวแดน
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นายสมลักษณ์  แซ่ฟ่า
 
1. นางนภาภรณ์  วงค์อ๊อด
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 7 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงปวรรัตน์   อุดมกิจ
 
1. นายณัฏชภัทร   จำปาหอม
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  หนองกาวี
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ชัยวงค์
 
1. นางสาวเจมมิกา  หมายดี
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 4 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวสิรประภา  อาจหาญ
 
1. นางอรุณี  ศรีนาค
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 70.66 เงิน 5 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวทิพานัน  ข่มอาวุธ
2. นางสาวอัญชลิตา  ราษฎร์เจริญ
 
1. นางดวงนภา  ดาวแดน
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงปาลิตา  เนตรจำนงค์
2. เด็กหญิงภัทรนารถ  อุปนันไชย
 
1. นายวิทยา   ปันแก้ว
2. นางปัณฑารีย์  ต้นกล
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นางสาวปิยะดา  อินทจักร์
 
1. นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายสุริยพงศ์  ยี่ดวง
 
1. นางราตรี  คำวงศ์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวนนทิชา  แก้วมุกดา
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ดังก้อง
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายอุปกิตติ์  สุภาศรี
 
1. จ.ส.อ.สายเเทพ  ผ่องแผ้ว
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวศตพร  ทิพย์นาวา
 
1. นางสาวกมลกานต์   ศรีธิ
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายกิตบดี  ศรีเสน
 
1. จ.ส.อ.สายเเทพ  ผ่องแผ้ว
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายภานุวัฒน์  เข็มวิชัย
 
1. นางสาววนิดา  เหลี่ยมศรี
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวนางสาวอรปรียา   อิ่นแก้ว
 
1. นางสุมิตรา  กำแทง
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นายเจษฎากร  คืรีสัตยกุล
 
1. นางสาวทิพย์พาพร  จันทร์ใจวงค์
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ยานะวิน
2. เด็กชายสรวิศ  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวชีวารัตน์  คำยวง
2. นางสาวสุริวรรณ  แสงคำดี
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นายกัณฐพล  เหมืองอุ่น
2. นางสาวดารุณทิพย์  หมื่นโฮ้ง
 
1. นางสาวจุนจิรา  เป็งยะสา
2. นางสาวสุมิตรา  ฝาเรือนดี
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวนลินาสน์  กาทองทุ่ง
2. นางสาวโสภิดา  จิณวงศ์
 
1. นายสมชาย  อินตา
2. นางสาววชิราภา  เพ็ชรหาญ
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายฐิติกร  สะปู
 
1. นางรัตติยา  จินายะ
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวภัคธีมา  เศวตชินเวศร์
 
1. นางสาวทิพย์พาพร  จันทร์ใจวงค์
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กชายวุฒิไกร  เอสันเทียะ
 
1. นางสาวสุมิตรา  ฝาเรือนดี
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นายณัฐกิตติ์  สืบแก้ว
 
1. นางสาวทิพย์พาพร  จันทร์ใจวงค์
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายกฤษฎางค์  เพาะปลูก
 
1. นางสาวตุลารัตน์  จินายะ
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวดวงฤทัย  สายเสน
 
1. นางสาวแพร  ยะปะนันท์
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายเกียรติศักดิ์   นันต๊ะปัน
 
1. นายนเรศ   มั่งมี
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. เด็กชายพีรณัฐ  มรุตัณฑ์
2. เด็กชายไชยวัฒน์   นันทะวงศ์
 
1. นายทวีศักดิ์  เหล็กกล้า
2. นางพรรลิณี   ขวานเพชร
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  มาอุ่น
2. เด็กชายเนติวัตร  ผาสุข
 
1. นางสาวจุนจิรา  เป็งยะสา
2. นางสาวสุมิตรา  ฝาเรือนดี
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นายณัฐกิตติ์   อิ่นแก้ว
2. นางสาววิภาพร  สุปินะ
 
1. นางสาววาลินี  สุกิน
2. นางสุมิตรา  กำแทง
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายชนะชัย  ใจเคร่ง
2. เด็กชายธีรโชติ  ลือชัย
 
1. นายพุฒิพงษ์  พงษ์หนู
2. นางจิดาภา  สุระยะ
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กหญิงธนัชพร  ติ๊บถ้ำ
2. เด็กหญิงนาริสา  วรรณสมพร
 
1. นางสาวศศิเพ็ญ  สีพา
2. นายจีรพล  อุดคำมี
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณวงศ์กา
2. เด็กชายวรกฤต  ธนภัณฑ์ภาดา
 
1. นางสาวตุลารัตน์  จินายะ
2. นายเอกรินทร์  เกษร
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวจุนจิรา  เป็งยะสา
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายสรวิทย์  ผลดีประสิทธิ์
 
1. นายอลงกรณ์  เอกตะ
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  ขอนเดื่อ
 
1. นางจิดาภา  สุริยะ
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายศุภกิจ  ในพิมาย
 
1. นางสาวอุรารัตน์  ปาละปิน
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวชลยดา  ประทินแก้ว
 
1. นางสุมิตรา  กำแทง
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายสิทธิภาคย์   เสมอใจ
 
1. นางทิพวรรณ  ภาคาผล
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายวรพงศ์  กาฬอ่อนศรี
 
1. นางสาวแพร  ยะปะนันท์
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณทิมา  ศรีอยู่พุ่ม
 
1. นายทศพร  มั่งคั่ง
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวี  เขียวน่าน
2. นางสาวพนิดา  สุ่มมาตย์
3. นางสาวรัชนีกร  คำลือ
 
1. นายสมบูรณ์  คำกระจาย
2. นางสาวณิชชา  บุตรสีมาตร
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  บุญชุม
2. เด็กหญิงชมพูนุท  ขอนคำ
3. เด็กหญิงเอวลิน  ใจกล้า
 
1. นางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง
2. นางศิริพร  มีเจริญ
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวกชกร  ทองวิเชียร
2. นางสาวธีรนุช  พุดจีบ
3. นางสาวศุลีพร  ดวงแก้ว
 
1. นางเพียงจิต  ชำนาญ
2. นางอำภา  พจน์พรหมมณี
 
69 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 4 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นายกัณฐพล  เหมืองอุ่น
2. นางสาวฤทัยภรณ์  เพ็ชรทวี
3. นางสาวสุภัสสร  ใจเสน
 
1. นางวัชรีย์  เหมืองจา
2. นางจำเนียร  จินดากาศ
 
70 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.8 เงิน 5 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นางสาวธัญญารัตน์  สะเอียบคง
2. นายรุ่งอรุณ  จองแค
3. นางสาวศจีรัตน์  ถาหล้า
 
1. นางสุดารัตน์  สุวรรณโคตร
2. นางสาวปริยานุช  ฮ่วนสกุล
 
71 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.8 เงิน 6 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นางสาวปิยธิดา   ของทิพย์
2. นางสาวพรทิพย์    พันธุ์พืช
3. นายเสฏฐวุฒิ   ไข่คำ
 
1. นางศรีภา   สายซอ
2. นายอภิเชษฐ์   วงศ์ษา
 
72 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.4 เงิน 7 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  ทิพย์โพธิ์
2. นางสาวนัทมล  วีระคำ
3. นางสาวสุจรรยา  สร้อยพวง
 
1. นางขวัญศิรินทร์  ปราบริปู
2. นายคมสัน  รินฤทธิ์
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นางสาวจิราทิพย์  จินารักษ์
2. นางสาวพัชรีวรรณ  อุดตุ้ย
3. นางสาวภัชตรา  แก้วมุกดา
 
1. นางสาวสมรัก  คุ้มเนตร
2. นางสาวยุพา  ทิมสม
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.2 เงิน 5 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายกฤตภาส  สุธรรม
2. นางสาวกัลยรัตน์  ยารังษี
3. นางสาวจุฑาวดี  คำคุณ
 
1. นางอำภา  พจน์พรหมมณี
2. นางสาวสุพรรษา  งามเขียว
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.6 เงิน 8 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายกัมพล  ตุ้ยดี
2. เด็กชายคมสรรค์  สันป่าแก้ว
3. เด็กหญิงณภัทร  ประชาชู
4. เด็กหญิงรุ้่งรัตน์  ตะไมล์
5. เด็กหญิงแพรทอง  หาญเจริญกานต์
 
1. ดร.วิทิตา  สุขทั่วญาติ
2. นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ศรี
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงพิลาลักษณ์  ฟูคำมี
2. เด็กชายภัทรชัย  เด่นดวง
 
1. นางวรนันท์  คำลือ
2. นางจิตพรรณ  ปัญญาแฝง
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายนนทกร  ปินะสุ
2. นางสาวนภัสสร  สมบัตินันท์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  พงษ์หนาด
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายทิเบต  รังสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนันทิตา  วรรณสมพร
 
1. พระณัฐพงษ์  จันทบูรณ์
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. เด็กชายกรกฤตย์  ขอนน้อย
2. เด็กหญิงพรนัชชา  หมื่นพรมแสน
 
1. นางกฤษดากร  อินทรีย์
2. นางฐิตารีย์  ชุมพูอิน
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. นายดิษฐกรณ์  ชำนาญราช
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุดหอม
 
1. นายกัมพล  เทียมแสน
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กชายธนดล  เหมืองห้า
2. เด็กหญิงมีณษิภา  เจริญเขษมสุข
 
1. นางวิภาดา  สุขสบาย
2. นางศศิภา  แหลมหลวง
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายจักรี    สติมั่น
2. นางสาวสุพิชญา   ญาณะแก้ว
 
1. นายจักรพงษ์   พรมตา
2. นางสาวมัลลิกา   ถิ่นทิพย์
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 9 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายบวรวิชญ์  ทิเขียว
2. นางสาวสุชาวดี  เข็มโน
 
1. พระณัฐพงษ์  จันทบูรณ์
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นายชาคริต  ธรรมลังกา
2. นางสาวปรียธิดา  คำลือ
 
1. นางจิตพรรณ  ปัญญาแฝง
2. นางวรนันท์  คำลือ
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาววรัญญา  จักรจาย
2. นายโสภณ  เนื่องจากอวน
 
1. นายอภิชาติ  เหมืองเพิ่ม
2. นางสาววาสนา  ชุ่มใจ
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 12 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นายบูรพา  จินาป้าน
2. นางสาวเณศรา  บัวแก้ว
 
1. นางกฤษดากร  อินทรีย์
2. นางสาวนิตยา   วงศ์สุภาภรณ์
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 13 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. นายรัชชานนท์  นันทะวรรณ
2. นางสาวรินลดา  ปะทะนมปีย์
 
1. นายกัมพล  เทียมแสน
 
88 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  ศุภศิริ
2. เด็กชายสหฤทธิ์  เครือมา
 
1. นายวสันต์  หงษ์สอง
2. นายสงคราม  พลแหลม
 
89 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวปภัสสร  ซ่อนบุญ
2. นางสาวสุชานันท์  ทรายอินทร์
 
1. นายกิตติชัย  ดวงใจ
2. นายธนกฤต  ดอนแก้ว
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวชลดา  เทภิกัน
2. นายชิษณุพงศ์  ดิษฐ์วิเศษ
 
1. นายธนกฤต  ดอนแก้ว
2. นายกิตติชัย  ดวงใจ
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นางสาวจณิษดา  เนื่องพืช
2. นางสาวสิริโรภรณ์  ขันคำนันต๊ะ
 
1. นางอรทัย  อุทธะยาน
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  มั่นเจริญ
2. นายภานุพงค์  ทองสุข
 
1. นายวสันต์  หงษ์สอง
2. นายสงคราม  พลแหลม
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวบุษราภรณ์  ฤกษ์ถนอม
2. นางสาวสิริกันยา  สุรจิต
 
1. นางสาวยุวดี  โปทา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายอภิเดช  นาธิกา
 
1. นายอุทัย  ศักดิ์ทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  กาวีแดง
 
1. นายมนตรี  ติวงศ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.7 เงิน 4 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. เด็กชายวิษณุ  แก้วมณีบุตร
 
1. นายธนวันต์  ปันใจ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.2 เงิน 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  อินทราวุธ
 
1. นายปรัญชัย  ปากองวัน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. นายมนัสวิน  หวังชิดกลาง
 
1. นายธนวันต์  ปันใจ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.5 เงิน 4 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายศุภชัย  พูลสวัสดิ์
 
1. นายมงคล  หาญเจริญทรัพย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.1 เงิน 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายเจษฎ์  วรารัตน์
 
1. นายปรัญชัย  ปากองวัน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.1 เงิน 5 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นายภูวนัย  จันทร์จริง
 
1. นายพีรพล  ทะกา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.9 เงิน 8 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยพร  ปิ่นแก้ว
 
1. นายพีรพล  ทะกา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ทองคำ
 
1. นายมนตรี  ติวงศ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.3 เงิน 5 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  สืบหงส์
 
1. นายพีรพล  ทะกา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กชายบุญประวิทย์  ละอองอ่อน
 
1. นายพรพจน์  กาวิละแก้ว
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงแทรี่เอ็มลีน  ตันต๊ะฝั้น
 
1. นางนิตยา  เขียวสวัสดิ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  รักษ์พงษ์
 
1. นางสาวนันทนีย์  นุราช
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวรัจนี  บุญจอง
 
1. นางจิดาภา  ชมชื่น
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  พรวนหาญ
 
1. นางภัสวริญชญ์  วุฒิ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.33 เงิน 4 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  แปงบู้
2. นางสาวมนัชญา  แพ่งยัง
 
1. นางปภาวรินทร์  ภักดี
2. นางพรมราตรี  สุทธิแสน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวคุณัญญา  อิ่นคำ
2. นางสาวประติภา  พอจิต
 
1. นายสุรศักดิ์   ม่วงคุ้ม
2. นางสาวอภิรดี  กองบุญ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจิรัชญา   พันธุ์คำเกิด
2. นางสาวทศวรรณ  สินธุชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม
2. นางสาวอภิรดี  กองบุญ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวกันติชา  สีชาติ
2. นางสาวดิษยวรรณ  รักป่า
3. นางสาวปิยธิดา  แก้วจาย
4. นางสาวมิกิ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
5. นางสาวศศิลดา  ประทุมมาตร
 
1. นางสาวปณิตา  ธรรมราช
2. นางสาวพรพนา  พิทยากิต
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกรวิชญ์  โลกคำลือ
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุขวิเศษ
2. นายเทอดศักดิ์  บังวรรณ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.47 เงิน 4 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนภัทร  ผาสุข
2. เด็กชายอภิวิชญ์  เชียงดี
 
1. นางสาวณิชารัศม์   ตุ้ยดี
2. นางนารินกาญจน์  คันธะวิชัย
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นายพสธร  สอนมา
 
1. นางสาวสุพรรณี  คณะนัย
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวกมลชนก  ม้ายอง
 
1. นางอรวรรณ  คำนวน
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงพิมลนาฏ  สายยืด
2. เด็กหญิงสุนิษา  ถุงแก้ว
3. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  กันทะหมื่น
 
1. นางสาวนภสร  ขัตติยะ
2. นางสาวทิชากร  สืบแก้ว
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  มีชน
2. เด็กหญิงสุธินันท์  ขาวสะอาด
3. เด็กหญิงเบญจมภรณ์  คำวัง
 
1. นางขวัญใจ  จอมแปง
2. นางสาวทิพย์วรรณ  ตนะวิไชย
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.2 เงิน 5 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. เด็กชายชัยชนะ  อุดแน่น
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ขอนดง
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  พิมพ์ดา
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  ทิพย์โพธิ์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.6 เงิน 6 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤตาณัฐ  อินต๊ะวัง
2. เด็กหญิงฐนพรรณ  ไผ่ทอง
3. เด็กหญิงธัญชนก  ลือวัฒนานนท์
 
1. นางสาวเจมมิกา  หมายดี
2. นางสาวสุมนมาศ  กาศทิพย์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิกา  จันกัน
2. เด็กชายภูริทัศน์  นาคทองอินทร์
 
1. นายอนุทัย  คำน้อย
2. นางสาวสิรยา  พวงขจร
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายกฤษดา  ก้อนจินดา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สุปินะ
 
1. นายจักรกฤษณ์  กังหัน
2. นายสุวัจน์   ดีตันนา
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. เด็กชายธงไทย  สายแสง
2. เด็กชายสุทรี  แก้วทรัพย์
 
1. นางสาววนิดา  มาปง
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายณัฐวัตร   ภิมาลย์
2. เด็กชายสรธัญ   ปัญญาเพ็ชร
 
1. นางพวงเพชร  รูปพรม
2. นางสาวกมลวรรณ  ทะแก้ว
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กหญิงกนกกุล  ซื่อตรง
2. เด็กชายมนชัย  ทรงประสิทธิผล
 
1. นายบัญชา  บุญมี
2. นางสาวศศิธร  รัตนชมภู
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กชายจิตริน  พงศ์ถิ่น
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ทางกลาง
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  ฝาเรือนดี
2. นางสาววัชราภรณ์  วิกาหะ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นางสาวพิทยาภรณ์  ปานกลาง
2. นางสาวสิรามล  สุขาบูรณ์
 
1. นายอนุทัย  คำน้อย
2. นางสาวสิรยา  พวงขจร
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  แสงสร้อย
2. เด็กหญิงนงนภัส  ใจคำมา
 
1. นายจักรกฤษณ์  กังหัน
2. นายสุวัจน์   ดีตันนา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายนิติกรณ์  ฟองจันทร์
2. เด็กหญิงภิยะดา  สระทองคุ้ม
 
1. นางสุธิชา  ทะสุตะ
2. นางปราณี  บุญเทพ
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงนาราวดี  ฉินตระกูลประดับ
2. เด็กหญิงนิธินัดดา  กาวี
3. เด็กหญิงพูนสุข  อุดต่อม
 
1. นางนวลพรรณ  คมขำ
2. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  สุเขื่อน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นายธีระชัย  ใจเอื้อน
2. นายสิทธิกิต  อินทรรุจิกูล
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  ฝาเรือนดี
2. นายเกรียงศักดิ์  ว่องเล่ศ์สกุล
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายศุภวิชญ์  จันทร์สุริยกุล
2. นายอริญชัย  ยะเมา
 
1. นายภาณุพันธุ์  ภาคาผล
2. นางทิพวรรณ  ภาคาผล
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวจิราพร  อุดแน่น
2. นางสาววนัสนันท์   ธิสาระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  หงษ์สามสิบเจ็ด
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนกฤช  ธนละภัสโชค
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  จันกัน
2. นางสาวศิริโสภา  ขันคำ
 
1. นายประสิทธิ์  เลาหล้า
2. นายอดิศร  พันธ์มณี
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายกันดิศ  ฉิมรอยลาภ
2. เด็กชายณัฐพล  โอบอ้อม
3. เด็กชายธนกฤต  วรรณ์ประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  หงษ์สามสิบเจ็ด
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนกฤช  ธนละภัสโชค
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ร่องพันธุ์
2. นายธีรภัทร  พูนด้วง
3. นายสุรเดชา  ตรินันท์
 
1. นายอนุทัย  คำน้อย
2. นางสาวสิรยา  พวงขจร
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายชิษณุพงศ์  พรมวงศ์
2. นายธนา  สันป่าแก้ว
3. นายภูชิต  ม้ายอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  หงษ์สามสิบเจ็ด
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนกฤช  ธนละภัสโชค