งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   5 ก.ย. 2561   6 ก.ย. 2561   7 ก.ย. 2561   10 ก.ย. 2561   11 ก.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 6 ก.ย. 2561 09.00-10.30
2 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 6 ก.ย. 2561 09.00-10.30
3 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 515 6 ก.ย. 2561 09.00-10.30
4 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 6 ก.ย. 2561 09.00-10.30
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1,3 ห้อง 512,532 6 ก.ย. 2561 09.00
6 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 6 ก.ย. 2561 09.00-10.00
7 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 516,517 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 6 ก.ย. 2561 10.00-12.00
2 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637,638 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633,634 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 6 ก.ย. 2561 09.00-15.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 616 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 614 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
7 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 6 ก.ย. 2561 09.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321,323 6 ก.ย. 2561 09.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานหน้าอาคาร 3 6 ก.ย. 2561 09.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311,313 6 ก.ย. 2561 09.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานหน้าอาคาร 3 6 ก.ย. 2561 09.00
6 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 09.00
7 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 09.00
8 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารอเนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561
7 ก.ย. 2561
09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดมัลติมีเดีย 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30
4 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30
6 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารศูนย์กีฬา ห้อง อาคารศูนย์กีฬา 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารศูนย์กีฬา ห้อง อาคารศูนย์กีฬา 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารศูนย์กีฬา ห้อง อาคารศูนย์กีฬา 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารศูนย์กีฬา ห้อง อาคารศูนย์กีฬา 6 ก.ย. 2561 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 215 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 216 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 222 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 202 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 202 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ประสานเสียง 6 ก.ย. 2561 09.00
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลาน 70 ปี 6 ก.ย. 2561 09.00
26 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลาน 70 ปี 6 ก.ย. 2561 09.00
27 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ดุริยางค์ 6 ก.ย. 2561 09.00
28 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ดุริยางค์ 6 ก.ย. 2561 09.00
29 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เอนกประสงค์ 6 6 ก.ย. 2561 09.00
30 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เอนกประสงค์ 6 6 ก.ย. 2561 09.00
31 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เอนกประสงค์ 7 6 ก.ย. 2561 09.00
32 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เอนกประสงค์ 7 6 ก.ย. 2561 09.00
33 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เอนกประสงค์ 4 6 ก.ย. 2561 09.00
34 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เอนกประสงค์ 4 6 ก.ย. 2561 09.00
35 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง หอประชุม 80 ปี 6 ก.ย. 2561 10.00-12.00
36 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง หอประชุม 80 ปี 6 ก.ย. 2561 10.00-12.00
37 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง หอประชุม 80 ปี 6 ก.ย. 2561 09.00-10.00
38 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง หอประชุม 80 ปี 6 ก.ย. 2561 09.00-10.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารหอประชุม ห้อง หอประชุม 6 ก.ย. 2561 13.00
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารหอประชุม ห้อง หอประชุม 6 ก.ย. 2561 13.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารหอประชุม ห้อง หอประชุม 6 ก.ย. 2561 13.00
4 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารหอประชุม ห้อง หอประชุม 6 ก.ย. 2561 13.00
5 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารหอประชุม ห้อง หอประชุม 6 ก.ย. 2561 13.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
8 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441-443 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
9 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441-443 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สนามฟุตบอล 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สนามฟุตบอล 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224.225 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฎิบัติการคอม 3 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฎิบัติการคอม 1 6 ก.ย. 2561 09.00-14.00
3 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฎิบัติการคอม 2 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฎิบัติการคอม 1 6 ก.ย. 2561 09.00-14.00
5 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ปฎิบัติการคอม 5 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฎิบัติการคอม 4 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 203 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 205 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง โรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 206 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 208 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 208 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานหน้าอาคาร 4 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานหน้าอาคาร 4 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
9 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานหน้าอาคาร 4 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
10 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานหน้าอาคาร 4 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
11 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง โรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : surin@ppk.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]