งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   5 ก.ย. 2561   6 ก.ย. 2561   7 ก.ย. 2561   10 ก.ย. 2561   11 ก.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 7 ก.ย. 2561 09.00-10.30
2 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 7 ก.ย. 2561 09.00-10.30
3 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 515 7 ก.ย. 2561 09.00-10.30
4 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 7 ก.ย. 2561 09.00-10.30
5 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1,3 ห้อง 512,532 7 ก.ย. 2561 09.00
6 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 7 ก.ย. 2561 09.00-10.00
7 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 516,517 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 7 ก.ย. 2561 10.00-12.00
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637,638 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633,634 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 ก.ย. 2561 09.00-15.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 616 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 614 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
7 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 7 ก.ย. 2561 09.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321,323 7 ก.ย. 2561 09.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานหน้าอาคาร 3 7 ก.ย. 2561 09.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311,313 7 ก.ย. 2561 09.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานหน้าอาคาร 3 7 ก.ย. 2561 09.00
6 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารอเนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561
7 ก.ย. 2561
09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30
3 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดมัลติมีเดีย 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30
4 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30
5 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารศูนย์กีฬา ห้อง อาคารศูนย์กีฬา 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารศูนย์กีฬา ห้อง อาคารศูนย์กีฬา 7 ก.ย. 2561 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลาน 70 ปี 7 ก.ย. 2561 09.00
2 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ดุริยางค์ 7 ก.ย. 2561 09.00
3 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน ห้อง ดุริยางค์ 7 ก.ย. 2561 09.00
4 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เอนกประสงค์ 6 7 ก.ย. 2561 09.00
5 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เอนกประสงค์ 6 7 ก.ย. 2561 09.00
6 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เอนกประสงค์ 7 7 ก.ย. 2561 09.00
7 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เอนกประสงค์ 7 7 ก.ย. 2561 09.00
8 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เอนกประสงค์ 4 7 ก.ย. 2561 09.00
9 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เอนกประสงค์ 4 7 ก.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารหอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ก.ย. 2561 09.00
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารหอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ก.ย. 2561 09.00
3 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารหอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ก.ย. 2561 09.00
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารหอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ก.ย. 2561 09.00
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารหอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ก.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
2 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
3 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 431 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
4 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
5 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
6 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
7 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
8 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
9 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 416 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
10 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 446 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
11 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
12 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
13 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
14 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
15 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
16 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
17 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 434 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
18 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
19 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
3 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224.225 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฎิบัติการคอม 2 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฎิบัติการคอม 1 7 ก.ย. 2561 09.00-14.00
3 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฎิบัติการคอม 4 7 ก.ย. 2561 09.00-14.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ปฎิบัติการคอม 5 7 ก.ย. 2561 09.00-14.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ปฎิบัติการคอม 5 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฎิบัติการคอม 3 7 ก.ย. 2561 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 203 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 205 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง โรงอาหาร 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 206 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานหน้าอาคาร 4 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานหน้าอาคาร 4 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง โรงอาหาร 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : surin@ppk.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]