เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวรวิทย์ บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
2 นายพนิต ใหม่ประสิทธิกุล รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
3 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
4 นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
5 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
6 นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายผล ยะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายเสน่ห์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนง าเมืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
13 ว่าที่ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายเฉลียว วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายคมน์สิทธ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
18 ว่าที่ ร.ท.ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายวิโรจน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายบรรจบ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายเลิศ จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
27 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นางสาวจุฑามาศ กรงจักร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นางสาวปาริฉัตร์ คันธิสา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายอรุณ จำปาไหล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นางสาวจริญญา ศิลธรรม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นางนิตยา ทาเป็ก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นางอุษณีย์ จันทร์สุริยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
37 นางอัศนีย์พร มังคลาด ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
38 นางวิจิตรา ทาทอง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
39 นางอุบล กุลศร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
40 นางนงลักษณ์ พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
41 นายพศิน สาดสาร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
42 นายสำเริญ ปัญญาใจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
43 นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
44 นายภีรภูมิ จินดา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
45 นางสาวมาลัย ฟักเขียว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
46 นางสาวสรัญญา มูลมาก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
47 นางอเนรี ใจวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
48 นางสาวกนกพร ภู่ปรางทอง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
49 นางผุสดี วัชรสกุลวงศ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
50 นางรวิกานต์ ลือวงค์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
51 นางปริยากร วงศ์ชัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
52 นางอรชร ถาคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
53 นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
54 นายณฉัตรมงคล มูลศรี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
55 นายปริญญา บุญปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
56 นางสาววรุณพร วงค์ราษฎร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
57 นายเอกรัฐ แสงเพ็ชร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
58 นางสาวสุภาพร สุธรรมเม็ง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
59 นางสาวสุชัญญ์ญา สวาทใจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
60 นางสาวพัชรี อินลือ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
61 นางสาวรัตนา สบายจิตร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
62 นายอานุพันธ์ เทพรักษา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
63 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการแสดง  
64 นายอุดม ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการแสดง  
65 นางอุบล กุลศรี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการแสดง  
66 นางสาวน้ำผึ้ง มั่งคั่ง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการแสดง  
67 นางสาวอรุณรุ่ง สุขสำราญ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการแสดง  
68 นายมงคล ครุฑนาค ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการแสดง  
69 นางกรรณิกา คำถิน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการแสดง  
70 นางไพจิตร ใจคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
71 นางอารีรีตน์ นาแพร่ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
72 นางสาวเปรมจิต ธุระงาน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
73 นางปวลี ภาชนะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
74 นางทัศนีย์ บ้านกลาง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
75 นางสาววาสนา ยอดยิ่ง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
76 นางลีลาปารวี กุณทรนีรานันท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
77 นางสาวภัทรนันท์ ปิงเมือง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
78 นางรัตนาภรณ์ ภิญโญฤทธิ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
79 นางสาวจันทร์จิรา เตชะวงค์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
80 นางนงคราญ ยะตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
81 นางยอดกุศล ศรีทัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
82 นางกนกพร ชำนาญยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
83 นางสาวอาภัทรา บุญยัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
84 นางดารารัตน์ ทิพวรรณทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
85 นางนิตยา ทาเป๊ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
86 นางสาวจิรัชยา วงศ์ราษฏร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
87 นางลัดดาวัลย์ นันติตานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
88 นางสุญาณี ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
89 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรอินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
90 นางสาววชิรา สุภาสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
91 นางจีรพา กันทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
92 นางสาวธนภรณ์ อิ่นถา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
93 นางดารากร จางคพิเชียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายต้อนรับ  
94 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
95 นายปิติ โกฏยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
96 นายสิรวงษ์ วงศ์ไชย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
97 นางอุษณีย์ จันทร์สุริยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
98 นางสาวอัมพร เพียรการ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
99 นายชัยพฤกษ์ บุญเรือง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
100 นางสาวจันทร์จิรา เตชะวงค์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
101 นางรัตนาภรณ์ ภิญโญฤทธ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
102 นางสาวปาริฉัตร์ คันธิสา เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
103 นางสาวจริญญา ศีลธรรม เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
104 นางสาวพิชญดา อินทะ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
105 นางรุจิรา เครือพันธ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
106 นายศิวพัฒน์ บุญเรือง เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
107 นายสงคราม ชินสงคราม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
108 นายจิรพันธ์ จันจินะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
109 นายสุวิทย์ เทพวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
110 นายนิรันดร์ กันมูล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
111 นายอุดม พลทองมาก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
112 นายมานพ โลหะกิจ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
113 นายมานพ โลหะกิจ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
114 นายศุภพงษ์ ชัยทัศน์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
115 นางสาวรัตนา สบายจิตร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
116 นางผุสดี วัชรสกุลวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
117 นายวรันย์ ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
118 นางสาวณัฐณี อินทวงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
119 นางพัชรี สารงาม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
120 นางอริสาพร แสงแก้ว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
121 นางทัศนีย์ บ้านกลาง เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
122 นายกวี บุญกว้าง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
123 นางสาวนวสรณ์ นิลวรรณวีรกุล เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
124 นางสาวเพียงหทัย ยาวิราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
125 นางสุมิตรา จันแย้ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
126 นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
127 นายพรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
128 นางปริยากร วงศ์ชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
129 นางสาวศิโรรัตน์ เตชะแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
130 นายคมกริช รักคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
131 นางเจนจิรา จันทร์หล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
132 นายจาตุรนต์ เครือสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
133 นางอุบล กุลศรี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
134 นายวินัย ตาระกา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
135 นางอารีรีตน์ นาแพร่ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
136 นางไพจิตร ใจคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
137 นางศิริชร นันทชาติ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
138 นางวันวิสาข์ พรรณกุล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
139 นางสุภาพรรณ์ ตันมิทา เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
140 นางลีลาปารวี กุณทรนีรานันท์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
141 นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
142 นายสมหวัง ศรีธิเลิศ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
143 นางสาวจันทร์จิรา เตชะวงค์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
144 นายกันต์กวี ชัยทะ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
145 นางธนวรรณ กันคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
146 นางสาววาสนา ยอดยิ่ง เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
147 นางวรรณธนี มั่งคั่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
148 นายอนุวัฒน์ คำฟู ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
149 นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
150 จ.ส.อ.สมผัด พรหมจันทร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
151 นายจิรพันธ์ จันจินะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
152 นายอภิวัฒน์ พวงลำใย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
153 นายพันธกร ตันติเพชราวรรณ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
154 นายเจษฏาวัชส์ เสียงเย็น ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
155 นายสมหวัง ศรีธิเลิศ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
156 นายอนุสรณ์ ระลึก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
157 นายพร้อมพงษ์ ถิ่นลำปาง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
158 นายพัทธพล วงศ์วาร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
159 นายพงศกร หงษ์ระนัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
160 นายเปรมฤทธิ์ อินแต่ง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
161 นายกฤษณ์ วาเพชร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
162 นายสุทธิพงศ์ โนจันทร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
163 นายกิตติภณ เพียรจริง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
164 นายวิรัตน์ ไชยสุ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
165 นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน  
166 นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน  
167 นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน  
168 นางสาวสุพัฒน์ ยังมั่ง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน  
169 นายวรันย์ ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน  
170 นายอภิวัฒน์ พวงลำใย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน  
171 นายยศ กันทายวง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน  
172 นางราตรี คำปัน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน  
173 นางจิรปรียา ชัยทะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน  
174 นางพัชรี สารงาม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน  
175 นางสาวจิรสุดา กุมาลี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน  
176 นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน  
177 นางสาวณัฐณี อินทวงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน  
178 นายวัชระ การสมพจน์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
179 นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
180 นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
181 นางเกศิรินทร์ รัตนรักษ์มงคล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
182 นางพัชรี สารงาม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
183 นางสาวจิรสุดา กุมาลี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
184 นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
185 นางสาวณัฐณี อินทวงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
186 นางอเนรี ใจวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
187 นางสาวมาลัย ฟักเขียว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
188 นางสาวสุพัฒน์ ยังมั่ง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
189 นางสาววรุณพร วงค์ราษฎร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
190 นางสาวสร้อยสุดา สุนสะดี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
191 นางสาวสุภาพร สุธรรมเม็ง เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
192 นางสาวสุชัญญ์ญา สวาทใจ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
193 นางสาวพัชรี อินลือ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
194 นายคมกริช รักคำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
195 นายสุธิวัตร วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
196 นางนิชาภร ต๊ะสมบัต ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ประเมินผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
197 นายนพรัตน์ บ่อเงิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการแข่งขัน  
198 นางวิลัยพร ชัยเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
199 นางสาวนภาภรณ์ ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
200 นางจามจุรี พรหมเผ่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
201 นางสาวสวรรยา ขวานเพชร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
202 นางสาวอีสซา เดสสิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
203 นางสาวฉัตฑริกา นันแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
204 นายจรูญพงษ์ ชลสินธุ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
205 นางสาวราตรี ยะคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
206 นางสาวกนกวรรณ ณ ลำพูน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
207 นางสาวสาลินี เชียงชิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
208 นายโกวิทย์ วุฒิแสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
209 นางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
210 นายวิรัตน์ ไชยสุ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
211 นายศุภชาติ สุทธิวานิช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
212 นายวินัย ตาระกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
213 นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
214 นายสุวิทย์ เทพวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
215 นายอนุสรณ์ ระลึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
216 นายสุทัศน์ บุญเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
217 นายประภาส รวมปะระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
218 นายพัทธพล วงศ์วาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
219 นายเจษฎาวัชส์ เสียงเย็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  
220 นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน / รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
221 นางสาวสุพัฒน์ ยังมั่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน / รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
222 นางพัชรี สารงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน / รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
223 นางจิรปรียา ชัยทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน / รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
224 นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
225 นายวรันย์ ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
226 นายอภิวัฒน์ พวงลาใย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
227 นางราตรี คาปัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
228 นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
229 นางสาวจิรสุดา กุมาลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
230 นายยศ กันทายวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
231 นางสาวณัฐณี อินทวงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
232 นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
233 นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
234 นายยศ กันทายวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
235 นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
236 นางสาวสุพัฒน์ ยังมั่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
237 นายวรันย์ ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
238 นางพัชรี สารงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
239 นางสาวณัฐณี อินทวงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
240 นางสาวจิรสุดา กุมาลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
241 นางจิรปรียา ชัยทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
242 นางราตรี คาปัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
243 นายอภิวัฒน์ พวงลาใย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
244 นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
245 นายวรันย์ ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน / รับรายงานตัวการแข่งขันหุ่นยนต์  
246 นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน / รับรายงานตัวการแข่งขันหุ่นยนต์  
247 นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน / รับรายงานตัวการแข่งขันหุ่นยนต์  
248 นางพัชรี สารงาม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน / รับรายงานตัวการแข่งขันหุ่นยนต์  
249 นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันหุ่นยนต์  
250 นายอภิวัฒน์ พวงลำใย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันหุ่นยนต์  
251 นางพัชรี สารงาม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันหุ่นยนต์  
252 นายวรันย์ ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันหุ่นยนต์  
253 นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันหุ่นยนต์  
254 นายยศ กันทายวง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันหุ่นยนต์  
255 นายอภิวัฒน์ พวงลำใย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันหุ่นยนต์  
256 นางพัชรี สารงาม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันหุ่นยนต์  
257 นายอภิวัฒน์ พวงลำใย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขันหุ่นยนต์  
258 นายยศ กันทายวง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขันหุ่นยนต์  
259 นางพัชรี สารงาม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขันหุ่นยนต์  
260 นายวรันย์ ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขันหุ่นยนต์  
261 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
262 นายทรงกิจ บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
263 นายนราวุธ สมศักดิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
264 นางสาวสาริณี มิ่งขวัญ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
265 นางนุชรี ขุนน้ำ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
266 ว่าที่ ร.ต.เจษฎา แก้วจิโน ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
267 นายสุรเดช ดอกมะลิ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
268 นายชัยพร เกตุพิชัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
269 นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
270 นายอนุชา ปินใจ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
271 นายวิวัฒน์ ดาปุก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
272 นางสาวนุจรี วาระนัง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
273 นางสนิสา ศรีสว่าง ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
274 นายพงษ์สิริ บุญชื่น ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
275 นายพันธกร ตันติเพชราวรรณ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
276 นายพิชญพงษ์ เพียรจริง ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
277 นายนวิพันธุ์ จันทร์ธีระวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
278 นางสาวกฤษณา ริมปิง ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
279 นายทรงศักดิ์ สาลี ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
280 นายวรพัทธ์ ฟูเชื้อ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
281 นางสาวภัณฑิรา ปิเลปิยัง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
282 นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
283 นางสาววิไลวรรณ ชุ่มใจ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
284 นางสาวรัตนาวลี อิ่นศิริ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
285 นางเครือลัดดา กลมไล ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
286 นางสาวสุขใจ บุญเรือง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
287 นางสาวศิริวรรณ ณ น่าน ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
288 นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
289 นางสาวอัมพร เพียรการ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
290 นางสาวจามจุรี สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
291 นางประวินวรรณ สวาสดิ์มิตร ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
292 นางสุทธญาณ์ นามวงศ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
293 นายมรุต ชลฤทธิ์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
294 นางวาสนา ปาลี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
295 นางกรรณิกา พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
296 นางรัตนา อานนท์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
297 นางสาวดาราวรรณ ขันธะรัก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
298 นางสาววลัยพรรณ กันดี ครูโรงเรียนประชาบำรุง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
299 นางนงนุช วันทิตย์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
300 นายธีรชาติ พงศ์นฤมิตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
301 นางอิสรา ทองรุ่ง ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
302 นางสาวมยุรี หงษ์สิบสอง ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
303 นางปรานอม ทศรฐ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
304 นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
305 นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
306 นายพิทักษ์ ศรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
307 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
308 นางวรรณธนี มั่งคั่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
309 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
310 นางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
311 นายเมือง ก๋าคำ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
312 นายวสันต์ นาขยัน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
313 นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
314 นางวาสนา ปัญสุวรรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
315 นางสาวน้ำผึ้ง มั่งคั่ง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
316 นายวสันต์ แก้วสา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
317 นางพัชรียา ทิศร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
318 นางนวลนิตย์ พูลชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
319 นางจริยาภรณ์ พุทธษร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
320 นางฐิติญา ฐานันตะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
321 นางบานเย็น พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
322 นางกรรณิกา พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
323 นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
324 นายเกษม ศรีวิชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
325 นางรุ่งนภา สุขศรีราษฎร์ ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
326 นางสาวพจนารถ อ่อนเขียว ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
327 นางศิริวรรณ ณ น่าน ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
328 นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
329 นางรุจิรา แสงศรีจันทร์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
330 นางนวภา กิตนวตระกูล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
331 นางกัญญารัตน์ หัวนา ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
332 นางสาวจรรยา ทามัน ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
333 นายอ้วน ขันทะวงศ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
334 นางดวงมาลย์ ชินวัฒน์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
335 นางนิชนันท์ สุกันทอง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
336 นายมรุต ชลฤทธิ์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
337 นางสายฝน กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
338 นางสาวดุษฎี เย็นใจ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
339 นางสาววัชราภรณ์ แก่นรัตน์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
340 นางศิริธร อุตโม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
341 นายพศิน สาดสาร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
342 นางอัศนีย์พร มังคลาด ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
343 นางปทิตตา อนันต์กรณ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
344 นางสาวอัมพร เพียรการ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
345 นางเบญจวรรณ มงคลดีอนันต์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
346 นางชุติมา พู่ตระกูล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
347 นางสาวอัชญานันท์ เจนใจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
348 นางนฤมล พันธุ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
349 นายปริญญา บุญปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
350 นางดวงดารา กมลบูรณ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
351 นางสาวรัตนา สบายจิตร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
352 นางสาวจุฑามาศ กรงจักร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
353 นางอรพินท์ ยี่สิบแสน ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
354 นายศักดิพันธุ์ มั่นคง ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
355 นายภาสวิชญ์ จันต๊ะพิงค์ ครูโรงเรียนปิยมิตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
356 นายตระกูลพันธ์ ยุชุมภู ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
357 นางวิภาพร สุจชารี ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
358 นายวีระพงศ์ คูวิบูรณ์ศิลป์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
359 นางณัฐชาภร วรรณทอง ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
360 นางวัชราภรณ์ โยธาดี ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
361 นายอดุลย์ จันธิมา ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
362 นางสาวรุจา จันทนา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
363 นางสาวหญิงสินีย์ อินสุขิน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
364 นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
365 นางอรอนงค์ ละคำมา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
366 นางหิรัญญา มีสุข ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
367 นายสมพิศ คำบุญเรือง ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
368 นายสถาปัตย์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
369 นายสายัณห์ ชูประเสริฐ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
370 นางดวงเดือน ดำรงสันติพิทักษ์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
371 นางเอื้อการย์ นาขยัน ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
372 นางพรรณวิภา สมสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
373 นายสุรเชษฐ์ สร้อยสวิง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
374 นายเดชฤทธิ์ รัตนขอดสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
375 นายเเสน่ห์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
376 นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
377 นางศศิธร ภักดิ์สันติพงค์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
378 นางสาวน้ำค้าง แสงศรีจันทร์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
379 นางสาวศิริชร นันทชาติ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
380 นางสาวสรัญญา มูลมาก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
381 นางสาวลินดา วงศ์ดาว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
382 นางสาวสมกมล เรือนมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
383 นางสาวพีรยา ฟักเขียว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
384 นางดุษณี นราทอง ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
385 นายสถิตย์ เย็นใจ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
386 นางสาวพิราวรรณ โพธิเลิศ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
387 นางสาวนุชนารถ ใจรัตน์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
388 นางวิจิตรา ทาทอง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
389 นางอรพินท์ ยี่สิบแสน ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
390 นางนงลักษณ์ พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
391 นางสาวไสว ศักดิ์ศร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
392 นางจรัสศรี สุวรรณลพ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
393 นายณัฐนันท์ ส่องแสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
394 นายปวรุตม์ วางฐาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
395 นางปิยวรรณ จันทร์วัง ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
396 นางสาวสุอัญชัญ ชัยชนะ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
397 นางสาวปิยะนุช กาติ๊บ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
398 นางสุวรรณรักษ์ มาสุข ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
399 นางกานดา พงศ์นภารักษ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
400 นายธนดล พุทธสาร ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
401 นางสาวจริญญา ปัญญาใจ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
402 นางสาวปิยธิดา ฝันแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
403 นางสาวพันธิตรา เป็งนวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
404 นางสาวปรียาภรณ์ เวียงคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
405 นายสำเริญ ปัญญาใจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
406 นางดารนุช ปัสตัน ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
407 นายนาทพงศ์ แก้วสุข ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
408 นายสงคราม ชินสงคราม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
409 นายศักดิพันธุ์ มั่นคง ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
410 นายจิระพันธ์ จันจินะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
411 นายนภดล ศีติสาร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
412 นายสุธิวัตร วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
413 นายกฤษฎา การหมั่น ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
414 นายประการ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
415 นายวิรัตน์ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
416 นายวรชิต ฟูศรี ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
417 นายปวรุตม์ วางฐาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
418 นางสาวสมัชญา งานดี นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
419 นางสาวนนท์ธิรา วงศ์ไชย นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
420 นางสาวพรทิพย์ กันทะวงศ์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
421 นางสาวกัญญาวีร์ แสนบ้าน นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
422 นางสาวหทัยกานต์ อินท์ถิรธนาคุปต์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
423 นายกษณะพจน์ ทศรฐ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
424 นางสาวรัฐการ ธรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
425 นางสาวอักกิศา อคิราห์กุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
426 นางสาวนารดา เรือนสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
427 นางสาวทิพย์สุดา ยาแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
428 นางสาวธาวัลย์ หม่องน้อย นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
429 นายกฤษณ์ชัย ปรังเขียว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
430 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงพา นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
431 นางสาวพรชิตา ทะบาง นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
432 นางสาวอารียา คำภาพัก นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
433 นางสาวนฤมล ห่วงนา นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
434 นางสาวสโรชินี นิลสวิท นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
435 นางสาวกัญญารัตน์ บำรุงผล นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
436 นางสาวจุฬารัตน์ ใจบุญ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
437 นางสาวกชกร ปิงเมือง นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
438 นางสาววิลาสินี สมศรี นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
439 นางสาวชนิตา ไชยมงคล นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
440 นางสาวธนัชชา ศักดิ์สูง นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
441 นางสาวเจนิสา แก้วเขียว นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
442 นางสาวชลธิชา ชะนะมา นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
443 นางสาวกวินธิดา ทะนุ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
444 นางสาวบุษกร แก้วประภา นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
445 นางสาวศิริลักษณ์ คมขำ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
446 นางสาวปรียานันท์ อ่อนละมูล นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
447 นางสาวอรนิภา เผ่าปินตา นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
448 นางสาวนมิณทรา ยามี นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
449 นางสาวมัทนีย์ บัวละวงค์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
450 นายธีรเมธ บุญเจริญ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.6/15 นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
451 นายนภัสกร อะริยะ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.6/14 นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
452 นายเมธัส พานิชประภา นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.6/15 นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
453 นายอิสมัต หากิจ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.6/10 นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
454 นายวงศธร สารทอง นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.6/9 นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
455 นายเขษมศักดิ์ เชี่ยวนาวิน นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.6/15 นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
456 นายศุภวิชญ์ ปัญสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.6/10 นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
457 นายนิธิกันต์ ชำนาญยา นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.6/14 นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
458 นายธีรภาพ มูลเมือง นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
459 นายสกรรจ์ สันดาลา นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
460 นายยศภัทร สันกว๊าน นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
461 นายนวพล จำรัส นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
462 นางสาวปภาวรินท์ ศรีแก้ว นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
463 นางสาวกริษฐา วงศ์ใหญ่ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
464 นางสาวสุธีกานต์ หาญกีรติกำจร นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
465 นางสาวโสมสิริน พูลชา นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
466 นางสาววรรณกร เชียงแสน นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
467 นางสาวธัญเรศ เงินเย็น นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
468 นางสาวปพิชญา ไชยมงคล นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
469 นางสาวศิริโสภา หงษ์คำ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
470 นางสาวพรปวีณ์ สุวรรณลพ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนช่วยงานดำเนินการแข่งขัน  
471 นายนราวุธ สมศักดิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานและรวบรวมผลการแข่งขัน นักเรียนเรียนรวม  
472 นายเดชา คำถิน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานและรวบรวมผลการแข่งขัน นักเรียนเรียนรวม  
473 นายสุขเกษม นนตะภาพ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานและรวบรวมผลการแข่งขัน นักเรียนเรียนรวม  
474 นางนุชรี ขุนน้ำ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลและประเมินผล นักเรียนเรียนรวม  
475 นางสาวอำพรรณ เขื่อนเพชร ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลและประเมินผล นักเรียนเรียนรวม  
476 นางสาวพจนารถ อ่อนเขียว ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลและประเมินผล นักเรียนเรียนรวม  
477 นางสาวพัชรินทร์ภรณ์ ผลาผล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนเรียนรวม  
478 นางสาวนัฐทิชา เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนเรียนรวม  
479 นางสาวชลธิชา อินต๊ะสาร ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนเรียนรวม  
480 นางสาวรัฐการ ธรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนเรียนรวม  
481 นายเจนต์ ปัญจขันธ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาญี่ปุ่น  
482 นางบุษบา อริยะคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาญี่ปุ่น  
483 นายรณชัย วรรณรัตน์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาญี่ปุ่น  
484 นางสาวมัทนี คิดว่อง ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาญี่ปุ่น  
485 นางศศิณัฏฐ์ อินต๊ะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาจีน  
486 นางอุบลวรรณ จิตเกิด ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาจีน  
487 นางสิรินุช ตุมแก้ว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาจีน  
488 นางสาวสุรีย์ ไชยชนะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาจีน  
489 นางสาวกนกพร ภู่ปรางทอง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาจีน  
490 นางสาวเกตุมณี ใจปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาฝรั่งเศส  
491 นางรุจิรา เครือพันธ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาฝรั่งเศส  
492 Mr.Julien Salense ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาฝรั่งเศส  
493 นางสาวโสภา สุกำปัง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาฝรั่งเศส  
494 นางรัตนา เดชะบุญ ครูโรงเรียนฟากกว้านวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาฝรั่งเศส  
495 นางสาวนภา พาดี ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาฝรั่งเศส  
496 นายคิณ ประชุม ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาฝรั่งเศส  
497 นางสาวอมรรัตน์ เมืองวงค์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาฝรั่งเศส  
498 นางมัทนา เกตุสิงห์น้อย ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาฝรั่งเศส  
499 นางรำไพ ชุมชอบ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  
500 นายทรงศักดิ์ แก้ววิลัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  
501 นางอนุตตรา รักษาวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  
502 นางพวงบุหงา สุขสอน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบริการและปฏิคมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  
503 นางธนวรรณ กันคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบริการและปฏิคมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  
504 นางสาวพิมพ์ชนก จุลละนันทน์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบริการและปฏิคมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  
505 นางสาวณหทัย เขาเหิน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบริการและปฏิคมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  
506 นางวรรณรดา จันต๊ะนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบริการและปฏิคมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  
507 นางสาวกัญญารัตน์ โทวรรธนะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  
508 นางสาวสร้อยสุดา สุนสะดี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  
509 นางสาววราภรณ์ อินจันทร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  
510 นางสาวเปรียบดาว ประพิณ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  
511 นางรุจิรา เครือพันธ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  
512 นายกฤษณ์ วาเพชร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  
513 นายวิโรจน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
514 นายผล ยะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
515 นางนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
516 นายณรงค์ฤทธิ์ เสาเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
517 นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
518 นายวิทยาวุฒิ ไชยสุ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
519 นายบัณฑิต ไชยเมือง ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
520 นางสุขศรี ลาดอุ่น ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
521 นายอเนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
522 นายศิวัช สวัสดี ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
523 นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงค์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
524 นายชินวัชร์ ปินดา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
525 นางวลัยพร ศิลป์กีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
526 นายสุรชาติ ทองสุก ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
527 นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
528 นายดุริยะ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
529 นายวินัย ไทยศิลป์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
530 นายวิบูลย์ ผิวนิล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
531 นายพิษณุสรณ์ หวานเสียง ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
532 นายสุชาติ ยอดมงคล ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
533 นายวิชา ภิมุข ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
534 นางมยุรี เชื้อหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
535 นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
536 นายอุดม ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
537 นายเปรมฤทธิ์ อินแต่ง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
538 นายมงคล ครุฑนาค ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
539 นายปรีดา จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
540 นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
541 นางกิตติกานต์ ศิรินาม เจ้าหน้าที่โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
542 นางสาวลัคนา มีสุข เจ้าหน้าที่โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : surin@ppk.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]