สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์.
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ   สังข์จันทร์
 
1. นางคุณารักษ์   แสนสุด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.25 ทอง 5 1. นางสาวนพวรรณ  พลอาสา
 
1. นางคุณารักษ์  แสนสุด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมิตานัน   พุ่มเรียบ
 
1. นางแสงเดือน   แจ่มทุ่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   พุ่มน่วม
 
1. นางสาวพัทธมน   ภิงคารวัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 78.85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฎาพร   ศรีแสนสุข
 
1. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลรดา   ช่วยเจริญ
 
1. นางปิยาภรณ์   รอดประเสริฐ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ดิษสาย
 
1. นางกมลวรรณ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนกร  ศรีทิพรัตน์
 
1. นางกมลวรรณ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเนตรนภา   โพธิวิพุฒ
 
1. นางสาวกาญจนา   เรืองทุ่ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภจริตรา   เมฆเขียว
 
1. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  อินทร์ปล้อง
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร   ศรีผดุง
 
1. นางสาวมีนณา  ธนันไชย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  วรนุช
2. นางสาวจาริมาศ   บุญภู่
 
1. นางช่อทิพย์   รอดโสภณวิชญ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุณยาพร   เรืองทุ่ง
2. เด็กหญิงปิยนาถสิริ   เงินคง
 
1. นางสาวชไมพร  เกิดช้ำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอมรรัตน์   วระคุณ
 
1. นางสาวชไมพร  เกิดช้ำ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีธัช   ชัยวัฒนกุล
 
1. นางสาวลลิตา  อาจรอด
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุณานันต์   ทองแสน
 
1. นายอนุรัตน์   ขำจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาภัค   ไร้พวง
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ทองโปร่ง
3. นางสาวศศิมา   วรรณศิริ
 
1. นางสุทธาทิพย์   พีราวัชร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีรนันท์   ศรีสุวรรณ
2. นางสาวภคมน   เสียงล้ำ
3. นางสาวภัสราภรณ์   ทองพงษ์เนียม
 
1. นางกรรณิกา   อุดมกีรติกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   แย้มเขนง
2. เด็กหญิงฐิติภร  สีนวน
 
1. นางอัจฉราภรณ์   พันธ์อุดม
2. นางกรรณิกา   อุดมกีรติกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพลอยพัชญ์   สุทธาธิวงษ์
2. นายวิทวัส   ใบทองคำ
 
1. นางอัจฉราภรณ์   พันธ์อุดม
2. นางกรรณิกา   อุดมกีรติกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณภัทร   นิ่มนวล
 
1. นางกาญจนาภรณ์   แจ้งแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจตนิพัทธ์   คำทาสี
 
1. นางนุชลี   สุนันทวนิช
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภักตรา   สรมณาพงศ์
2. เด็กชายศรัณยพงศ์   วาดเอื้อยวงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ   บวบมี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวสุภทรา  เมืองแป้น
 
1. นางนุชลี   สุนันทวนิช
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงอภิญญา  จำรูญ
 
1. นางสาวทรรศนีย์   วงค์คำ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมัสริน   ศรีจันทร์
 
1. นางสาวลลิตา   อาจรอด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  โสพัส
 
1. นายกฤษฎา   คล้ายโพธิ์ศรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนพณัฐ   อ้นมั่น
2. เด็กหญิงนวพรรษ   พงษ์ปรีชา
3. เด็กหญิงศุภิสรา   พรหมฉิม
 
1. นางจิราภรณ์   จิโน
2. นางพัชรินทร์  โพธิ์เรือง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลิสรา   จิตงามขำ
2. นายณพงศ์   ศิรินิรันดร์
3. นางสาวณัฐธิดา   เฉลิมสิริโรจน์
 
1. นางสาวกรรณิการ์   วงค์กลม
2. นางชลิดา   เหล็กสิงห์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนารดี   ช่วยหลำ
2. เด็กหญิงปาณิศา   สุ่มแก้ว
3. เด็กหญิงพิชชาภา  ชูวิรัตน์เจริญกิจ
 
1. นายวิษณุรักษ์   หิรัญศรี
2. นางสาวทัศนีย์   ชำนาญจุ้ย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายทิวไม้   พุ่มพวง
2. เด็กชายสมธน   แต้ศิริ
 
1. นายฐมทัศน์   เข็มพล
2. นางสาวกมลวรรณ   บุตรทรัพย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายณธีโชค  ศรีสันต์
2. เด็กชายธนกฤต  ชัยวิโรจน์
 
1. นายฐมทัศน์   เข็มพล
2. นางสาวกมลวรรณ   บุตรทรัพย์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก   บัวพลอย
2. เด็กหญิงบุษยาภรณ์   พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงปุณญิศา   คลี่ใบ
4. เด็กหญิงภาสินี   ใจจู
5. เด็กหญิงอรปรียา   นาครินทร์
 
1. นางศุภมาตรา   หลังสันเทียะ
2. นางสาวภาวินีย์   เศรษฐีพ่อค้า
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชณิชา  ไพบูลย์กสิกรรม
2. นางสาวณัฐนันท์   อยู่สายบัว
3. นางสาวทิพาพร   คงรอด
4. นางสาวธิมาพร   กันนา
5. นางสาวมัชฌิมา   ไพบูลย์กสิกรรม
 
1. นางกนกอร   อรุณวิง
2. นางสาวศิริกุล   แสงศรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุตินันท์   กลับมา
2. เด็กหญิงปิยมาศ   อั้นใจ
3. เด็กหญิงภัทรากานต์   วงศ์คำ
4. เด็กหญิงวีรดา   ปัญติ
5. เด็กหญิงอนงค์พร   สอนโต
 
1. นางจุฑามาศ  อนุกูลวรรธกะ
2. นางสาวรุ่งนภา   ตาดเงิน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลลักษณ์   ป้อมแสง
2. นางสาวจันทกานต์   คัดธรรมวงค์
3. นางสาวณิชารีย์   แก้วปัน
4. นายธรรมรัตน์   บางเฟื่อง
5. นางสาวภิญญาพัชร์   ดาวเทศ
 
1. นางสาวภาวินีย์   เศรษฐีพ่อค้า
2. นางศุภมาตรา   หลังสันเทียะ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรประภา   ชัยยา
 
1. นายศุภสิน   กุลกิจจาภรณ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุษราคัม   สารสืบ
 
1. นางณพัฐอร   แกล้วกล้า
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรเดช   แสงงาม
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ   เฉื่อยพุก
 
1. นางสาวมธุรส   คงฟัก
2. นายเกรียงไกร   เตชา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.6 ทอง 5 1. นางสาวดวงนภา   ยาภิรมย์
2. นายธีร์ธนัชย์   ใยดี
 
1. นางพิมพรรณ   ประสิทธิวงษ์
2. นางณพัฐอร   แกล้วกล้า
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   หาญคำ
2. นางสาวน้ำฝน  ทองนาค
3. นางสาวปฏิมาภรณ์   ทินกร ณ อยุธยา
4. นางสาวประณัยยา   สุวรรณทา
5. เด็กหญิงพลอยชมพู   ฐิติกุลกมลสุข
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   คำเครือ
7. เด็กหญิงมนทกานต์   มิ่งประเสริฐ
8. นางสาวมุทิตา   โมรัษเฐียร
9. เด็กหญิงลักษิกา   จันทร์คำ
10. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เข็มทอง
 
1. นางสมศรี  เจริญศิริ
2. นายเกรียงไกร  เตชา
3. นางวิมลรัตน์   เพ็ญภาคกุล
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกษมา   นาคินทร์
2. เด็กหญิงกานต์รวี   อินจันทร์
 
1. นายธนากร  ชมภูเครือ
2. นางสาวธมลพรรณ   คันธนู
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุสุมาลย์   ศักดิ์ชัชวาล
2. นางสาวพัทธนันท์   มั่นยวน
 
1. นายธนากร  ชมภูเครือ
2. นางสาวธมลพรรณ   คันธนู
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงแพรพลอย  ทรัพทย์ไทย
 
1. นางชนิตา   มากเมือง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภาพิมล   ต้นกลั่น
 
1. นางชนิตา   มากเมือง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพีรดา   แก้วจันทร์
 
1. นางนางชนิตา   มากเมือง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชญานุช   เดชะประกรม
 
1. นางชนิตา   มากเมือง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   ขำจันทร์
 
1. นางชนิตา   มากเมือง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิริยากร   นกหงษ์
 
1. นางชนิตา   มากเมือง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดุษิตา   โกญจนรุจิ
 
1. นางชนิตา   มากเมือง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชาลิสา   เช้าสาคร
 
1. นางชนิตา   มากเมือง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทกานต์   พรมเทียน
 
1. นายนริศ   ขำมั่น
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ใจดี
 
1. นางชนิตา   มากเมือง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   บุญจ้อย
2. เด็กหญิงธัญธิตา   คล้ายแท้
3. เด็กหญิงวลัยรัตน์   บุญสิงห์
 
1. นายศุภสิทธิ์   ยงค์เจาะ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวพิยดา   คงดวน
 
1. นางสาวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดารัตน์   รอดคง
 
1. นายพงษ์พิณิช  แก้วหนู
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภิสรา  เกตุดิษฐ
 
1. นายพงษ์พิณิช  แก้วหนู
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิรัลพัชร   ฉวีไทย
 
1. นายพงษ์พิณิช  แก้วหนู
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภัญญา   ไร้สม
 
1. นางสาวรัชภรณ์   ตัณนิติศุภวงษ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏฐณิชา   ทรัพย์สังข์
 
1. นายพงษ์พิณิช  แก้วหนู
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิวัชร   เดชฟุ้ง
 
1. นางสาวรัชภรณ์   ตัณนิติศุภวงษ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา   เครื่องจันทร์
 
1. นายนริศ   ขำมั่น
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาววนัสษนา   พัดขำ
 
1. นายนริศ   ขำมั่น
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายชญานนท์   พจน์นาถ
 
1. นายนริศ   ขำมั่น
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงณภัทร   ตั้งกรณีสกุล
 
1. นายนริศ   ขำมั่น
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชรประภา   มณีโชติ
 
1. นายนริศ   ขำมั่น
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชยา   แก้วแดง
 
1. นายนริศ   ขำมั่น
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแก้วตา   ดวงอินทร์
 
1. นายนริศ   ขำมั่น
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   คำนุช
2. เด็กหญิงกัญสุดา   สอนเจริญ
3. เด็กหญิงณัฎฐากร   จิตร์ลัดดา
4. เด็กหญิงณัฎฐิตา   จิตร์ลัดดา
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา   ยิ้มเกตุ
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์   บุญจันทร์
7. เด็กหญิงปพิชญา   พรพิทักษ์ศิริ
8. เด็กหญิงพลอยชมพู   อ่อนมาดี
9. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เฉียงเมือง
10. เด็กหญิงสิริรัตน์   แป้นจาก
11. เด็กหญิงสุชานันท์  ไกรทอง
12. เด็กหญิงอาทิมา   ศรีเตว็ด
 
1. นายกฤษณะ   ปัญญาเลิศ
2. นายธรรมปพน   บัวเขียว
3. นางสมทรง   คงนา
4. นายศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตยา  เถื่อนแท้
2. นางสาวกุลณัฐ   จันคำ
3. นางสาวขวัญชีวา   เมทจักร์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  เมฆแจ้ง
5. นางสาวนลินนิภา   สมผกา
6. นางสาวน้ำทิพย์   คงทน
7. นางสาวพิชาดา   เกตุอ่อน
8. นางสาววรกานต์  ศรีสุทธา
9. นางสาววิมลสิริ   ลองเนียม
10. นางสาวศิรินดา   มีมา
11. นางสาวหัทญา   สุดแท้
12. นางสาวเยาวลักษณ์   ไวว่อง
 
1. นายกฤษณะ   ปัญญาเลิศ
2. นายธรรมปพน   บัวเขียว
3. นางสมทรง   คงนา
4. นายศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   รอดทุ่ง
2. เด็กหญิงธนัญญา   อุตรพันธ์
3. เด็กหญิงปานระพี  สีปานเงิน
4. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  เพ็งยิ้ม
5. เด็กหญิงสิตานัน   ศรีโสภณ
6. เด็กหญิงสุนิษา  บ้านกล้วย
7. เด็กหญิงสุมิตรา  สิงห์บูระอุดม
8. เด็กหญิงอทิตา   ศิริวานิชยะกุลณ์
 
1. นางเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง
2. นางสาวขวัญฤดี   ประหยัด
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรัสสา   ณ แฉล้ม
2. นางสาวฐิติยา   หล้าเวียง
3. นางสาวณัฐฐินันท์   จันทร์น้อย
4. นางสาวณัฐริกา   ปล้องนาค
5. นางสาวทิพาพร   โสภา
6. นางสาวพรนภา   อยู่ทอง
7. นางสาวพลอยชรินทร์   แสงจันทร์
8. นางสาวเบญจวรรณ   สอนโต
 
1. นางเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง
2. นางสาวขวัญฤดี   ประหยัด
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณสิริ   เดชะอังกูร
 
1. นางสาวนวลลออ   ศรีตระกูล
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพฤดา   จันทร์ท้วม
 
1. นางสาวนัฐธาสินี   เบ็ญจกุล
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   เสริฐศรี
 
1. นายวรวิช   นพนรินทร์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพรรณิการ์   ทรัพย์รำลึก
 
1. นางพัชรี   กิ่งก้าน
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิธาน   ลิ้มสกุล
 
1. นางทศพร   พัฒนเจริญ
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภัสสมนต์   ยนต์นิยม
 
1. นางอรสา   ศรีนรา
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกนกพล   ด่านวัฒนพานิช
2. เด็กหญิงณภัทร   สกุลอ่ำ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์   แจ่มจันทร์
4. เด็กหญิงวิชญาพร   พูลอ่ำ
5. เด็กหญิงอาชาณีย์   วิมุขตระกูล
 
1. นางอาทิตยา   ติวุตานนท์
2. นางวิภา   ปรางทอง
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนากานต์  ดิสสงค์
2. นายนพมัย   เป้ก้า
3. นายพลัฎฐ์ดนัย   พุทธรักขิต
4. นางสาวอิริยา   ชาวนา
5. นางสาวเก็จมณี   คำบุญรัตน์
 
1. นางสาวเมทินี   ใจซื่อ
2. นางสาวสุภาวดี   โตจริง
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์   บุญเชิด
2. เด็กหญิงสุธิตา   เกตุแก้ว
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ   น้อยสวัสดิ์
2. นางสาวปวีณา   สาธา
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปริศนา   ปิ่นโตนด
2. นางสาวอภิชา   มณีจักร
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ   น้อยสวัสดิ์
2. นางสาวปวีณา   สาธา
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา   พรหมรินทร์
2. เด็กหญิงอาทิตยา   ศรลัมภ์
 
1. นางสาวสุมนวรรณ   จรวุฒิพันธ์
2. Mrs.Kaori   Janpoom
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมนิสา   อาริยะ
2. นางสาวรัตนากร  โพธิ์โม้
 
1. นางสาวมรรยุตา   วงษ์พูล
2. Mrs.Kaori   Janpoom
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนพร   วรีฤทธิ์
2. นางสาวภาสินี   สินเทศ
 
1. นางลดาวัลย์   นาคอ่อง
2. นางสาววรัญชญา   เสือแฟง
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชกานต์   ชูเตชะ
2. นางสาวมลรดา   คำเพ็ชร
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ   น้อยสวัสดิ์
2. นางสาวปวีณา   สาธา
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ   บัวส้ม
2. นายอิทธิพัทธ์   จันทร์ทอง
 
1. นางสาวนงลักษณ์   ช้างเผือก
2. Mrs.Kaori   Janpoom
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพรรษา   หนูแย้ม
2. นางสาวสุภาพร   แย้มสรวล
 
1. นางลดาวัลย์   นาคอ่อง
2. นางสาววรัญชญา   เสือแฟง
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัทมพร   เฉยเมล์
2. นางสาวพีระดา   มะโนวรรณ์
3. นางสาวภัทราพร   แก้วสาแสน
4. นางสาววรกานต์   ศรีสุทธา
5. นางสาวเพ็ญนภา   พินิจจินดา
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ   น้อยสวัสดิ์
2. นางสาวปวีณา   สาธา
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดารินทร์   อิ่มหนำ
2. นางสาวพกาวรรณ   พรมมี
3. นางสาวพนิตสุภา   แก้วเนย
4. นางสาวพรทิพย์   นาคโดด
5. นางสาวรินรดี   ดีรอด
 
1. นางสาวมรรยุตา   วงษ์พูล
2. นางสาวนงลักษณ์   ช้างเผือก
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรธน์   บุญก๊อก
2. นางสาวจิราภา   สุนทรชัยบูรณ์
3. นางสาวผกามาศ   สระทองพิม
4. นางสาวพิรัตน์ชยา   ชอบธรรม
5. นางสาวอินทร์ชญาณ์   สิริกุลธัญจิรา
 
1. นางลดาวัลย์   นาคอ่อง
2. นางสาววรัญชญา   เสือแฟง
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเจนจิรา   บางเกตุ
 
1. นางสาวปวีณา   สาธา
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดฤษญา   ศิริรัตน์
 
1. นางสาวสุมนวรรณ   จรวุฒิพันธ์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณริญรัตน์   ศรีประสิทธิ์
2. เด็กหญิงธัญชนก   ทองสงค์
 
1. นางขวัญใจ  สุวรรณโรจน์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัตนาสิริ   แต่งสง่า
 
1. นางขวัญใจ   สุวรรณโรจน์
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐากร   พิมพ์ช่างทอง
2. นางสาวณัฐธิดา   ทัฬหสิริเวทย์
3. นางสาวตรีเนตร   จินา
4. นางสาวพลอยนภา   ทรัพย์ไทย
5. นางสาวพิมพ์ลดา   ส่งพันธ์นธีกูร
6. นางสาวภณิดาพร   พลูแสง
7. นางสาวภาวินี   โต๊ะทับทิม
8. นางสาวศุภกานต์   หัสนัย
9. นางสาวสิรินธรรัตน์   วงศ์สวรรค์
10. นางสาวเหมือนฝัน   ไฝ่ชอบ
 
1. นางจรุงจิต   จรวุฒิพันธ์
2. นางสาวทรรศนีย์   วงค์คำ
3. นายนพพร   ถานะ
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา   นาเกลือ
2. เด็กหญิงทิพธัญญา   ทัศนา
3. เด็กหญิงนันทิชา   อินชาญ
 
1. นางเบ็ญจวรรณ   จอมศรี
2. นางสาวชไมพร  เกิดช้ำ
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐศิริ   ศิรินวล
2. นางสาวนรินทิพย์   โพธิ์อนันต์
3. เด็กหญิงสิตานัน  ศรีวิเศษ
 
1. นางเบ็ญจวรรณ   จอมศรี
2. นางสาวชไมพร   เกิดช้ำ
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร   คงน้อย
2. เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  แน่นดี
3. เด็กหญิงสุชญา   ผ่องใส
 
1. นางสาวกัลยา  จงเจริญ
2. นางแสงเดือน  แจ่มทุ่ง
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนกชนม์   มหาศาล
2. นายธนวัฒน์   ช่วยบุญ
3. นางสาวอมรรัตน์   เขียวสีทอง
 
1. นางปิยาภรณ์   รอดประเสริฐ
2. นางสาวมีนณา  ธนันไชย
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาดา   สวนใต้
2. เด็กหญิงนวภัทร   อ่ำวงศ์
 
1. นางเกตุสุริยงค์   คงเจริญ
2. นายปฏิภาณ   อุตรชน
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภา   ปาณะดิษ
2. เด็กชายวรพล   ปานเขียว
 
1. นางเกตุสุริยงค์   คงเจริญ
2. นายศตวรรษ   บุญชูช่วย
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิชญาภา   วงศ์วิเศษ
2. เด็กหญิงศิริพร   ท่าจันทร์
 
1. นางเกตุสุริยงค์   คงเจริญ
2. Mr.Vincent Charles   Madrinan
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  สาดท่าช้าง
2. นายสรวิศ  หวังมีชัย
 
1. นางสาววันวีร์   กลันทปุระ
2. นางสาวสาวิตรี   พยัคพันธ์
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญวีย์   ชลชาญกิจ
2. เด็กหญิงศุภดา   เลี่ยมวัฒนสุธา
 
1. นางเกตุสุริยงค์   คงเจริญ
2. นายปฏิภาณ   อุตรชน
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชชา   เมฆเสือ
2. นางสาวสริยา   ปนสนเทียะ
 
1. นางเกตุสุริยงค์   คงเจริญ
2. นางสาวพัริตา   ช่างทอง
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรัฐนิติกรณ์   ผกามาศ
2. นางสาวอัศราภัค   ศรีทำ
 
1. นางสาววันวีร์   กลันทปุระ
2. นางสาวสาวิตรี   พยัคพันธ์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ชำนิ
2. เด็กหญิงณัฐชยา   แก้วแดง
 
1. นายไพรวรรณ์   พุ่มพวง
2. นางสาวกมลวรรณ  บุตรทรัพย์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติมา   จันทราราชัย
2. เด็กหญิงพิณทอง   ทิพย์รี
 
1. นายไพรวรรณ์   พุ่มพวง
2. นางสาวพัชริตา   ช่างทอง
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวพิมพมภรณ์   จันทร์โพธิ์
2. นางสาววีร์สุดา   โต๊ะทอง
 
1. นายธนกฤต   แก้วเขียว
2. นายกิตติภูมิ   พรมมี
 
111 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณธรรม   เมฆไตรรัตน์
2. เด็กชายฌามา   วจนชัย
3. เด็กชายนิลพัฒน์   แจ่มจันทร์
 
1. นายไพรวรรณ์   พุ่มพวง
2. นายธนาทร   สุรวัฒนพงษ์
 
112 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธาวิณี   ชัยวัฒนกุล
2. นางสาวภัทรวดี   กระแสครุป
3. นางสาวสิริพิมล   อินดี
 
1. นายฐมทัศน์  เข็มพล
2. นายธนกฤต  แก้วเขียว
 
113 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรภัทร  แห่วตระกูลปัญญา
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  โสฬส
3. เด็กชายวรานนท์  แก้วนัยจิตร
 
1. นายไพรวรรณ์   พุ่มพวง
2. นายธนาทร   สุรวัฒนพงษ์
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชญานนท์  พจน์นาค
2. นายพิชญางกูร  สุทธการ
3. นายภูผา  เพชรชาติ
 
1. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง
2. นายธนาทร  สุรวัฒนพงศ์
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตีรณา   เลี่ยมวัฒนสุธา
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์   พรมเพ็ชร
3. เด็กหญิงภัททิยา   สุขสวัสดิ์
 
1. นางศิริวัลย์   มะโต
2. นายสุพจน์   ถึงอัมพร
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.57 ทอง 4 1. นางสาวนันทิตา   โนขัดติมา
2. นางสาวสุรางคณา   ยะล้อม
3. นางสาวอัจฉราพรรณ   สุ่มเกตุ
 
1. นางศิริวัลย์   มะโต
2. นายสุพจน์   ถึงอัมพร